New items
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Kryminologia
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną
Ochrona własności intelektualnej