New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Fire : the battlespace enemy
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland