New items
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Katastrofy. 2,
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki