New items
Katastrofy. 2,
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz
Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach