New items
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Hazardous Materials Incidents