Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
ABC oparzeń
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem : teksty ujednolicone opracowane przez POLCEN według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r. : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych