Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Poradnik służby BHP
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem : teksty ujednolicone opracowane przez POLCEN według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r. : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych