Nowości
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Katastrofy. 2,
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego