New items
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia