New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze