New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi