Nowości
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem : teksty ujednolicone opracowane przez POLCEN według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r. : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
ABC intensywnej terapii
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji