Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
EKG w medycynie ratunkowej. 2
ABC oparzeń
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem : teksty ujednolicone opracowane przez POLCEN według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r. : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych