Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Interna Harrisona. tom III
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem : teksty ujednolicone opracowane przez POLCEN według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r. : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych