New items
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Terrorism Handbook for Operational Responders
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy