67247
Book
In basket
Nowość od: 15.12.2020
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. I-22213/Czyt.; (1 egz.)
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", 15-16 kwietnia 2019 r., Warszawa. Tom 1. pt.: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, tom 2. pt.: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.
Zawiera: Wpływ populizmu na funkcjonowanie demokracji w Polsce na przykładzie partii PiS w latach 2015–2018 // Reglamentacja majątku partii politycznej jako przejaw odejścia od liberalnej koncepcji ich funkcjonowania // Stanowienie prawa rangi ustawowej przez organy egzekutywy w dobie kryzysu demokracji liberalnej // Oddziaływanie kryzysu demokracji liberalnej na funkcjonowanie polskiego systemu ochrony praw człowieka w świetle raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2016 r. // Wolność zgromadzeń gwarantem swobód obywatelskich w dobie kryzysu demokracji // Zarys odpowiedzialności konstytucyjnych organów władzy wykonawczej we współczesnej Polsce // Naruszenia niezawisłości sędziowskiej jako zagrożenie dla demokracji liberalnej // Zagrożenia wynikające z kryzysu demokracji liberalnej dla niezależności władzy sądowniczej // Zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z kryzysu demokracji liberalnej // Czy zagrożenie masową inwigilacją jest realne? // Taktyka i technika operacyjna stosowana w zdobywaniu informacji przez organizacje społeczne, podmioty gospodarcze oraz grupy przestępcze // Kontrola operacyjna a ochrona prawa do prywatności według standardów prawa europejskiego // Prawa człowieka w kontekście nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie // Instytucje bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród // Korpus Urzędników Wyborczych w polskim prawie wyborczym // Wpływ weta prezydenta na akty prawne dotyczące wolności oraz praw człowieka // Równość płci w prawie polskim i międzynarodowym a zakaz dyskryminacji // Konstytucyjne prawo jednostki do samostanowienia i nietykalności cielesnej a skutki prawne braku zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu leczniczego // Criminal Law Regulations in the Sphere of Clinical Trials // Obowiązek państwa zapewnienia prawa do ochrony danych osobowych // Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne) // Kilka uwag na temat poszanowania prywatności osób transseksualnych w procedurze nadania statusu uchodźcy // Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej a ochrona danych osobowych // Autorskie prawa osobiste wobec prawnych ograniczeń treści // Prawa człowieka w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego (zagadnienia wybrane) // Współpraca ekonomiczna państwa i Kościoła a zasada autonomii związków wyznaniowych // Jerzy Paśnik O pozorności konstytucyjnego prawa do ustawowej regulacji stosunków Kościołów i związków wyznaniowych z państwem – casus Kościoła Nowoapostolskiego // Współczesne wyzwania i zagrożenia ochrony prawa mniejszości narodowych w Polsce na przykładzie wybranych zagadnień // Ograniczenia w prawie dostępu do zawodów prawniczych w świetle nowych regulacji prawnych // Metropolie w Polsce i we Francji – głos w dyskusji // Pojęcie rodziny i podział rodzin na tle Konstytucji RP – kilka uwag // Ochrona praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych za pomocą mechanizmów zawiadomień i skarg w dobie kryzysu // Ochrona własności w orzecznictwie – wybrane przykłady // Swoboda nawiązywania zatrudnienia a zakaz konkurencji // Ochrona zatrudnienia cudzoziemca rekrutowanego do pracy w Polsce przez agencję pracy tymczasowej // Przedstawicielstwa pracowników w zakładzie pracy – wybrane zagadnienia // Gwarancje przestrzegania praw socjalnych w firmie – uwarunkowania regionalne w Polsce // System oceny zgodności – instytucja zapewniająca ochronę przedsiębiorców czy konsumentów w demokratycznym państwie prawnym? // Działania organów administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego // Prawo do poradnictwa zawodowego jako społeczne prawo człowieka // Materialnoprawne i procesowe uwarunkowania organizacji imprez turystycznych jako działalności regulowanej // Merytoryczne i prawne podstawy autonomii Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Autonomia Narodowego Banku Polskiego w raporcie o konwergencji (2018) // Magdalena Kornak Prawo świadka do odmowy składania zeznań a skuteczność powołania się na nie w polskim Kodeksie postępowania karnego // Prawa własności przemysłowej jako przedmioty poręczenia majątkowego w procesie karnym // Gwarancje sprawności postępowania cywilnego w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego // Informatyzacja postępowania cywilnego a prawo obywatela do sądu // Wzory umów i umowy adhezyjne a prawa człowieka – ujęcie w świetle prawa polskiego z aspektem zagranicznym i międzynarodowym // Postępowanie zabezpieczające w sprawach cywilnych a prawo do sądu // Skarga pauliańska i hipoteka // Zasada in dubio pro libertate w Kodeksie postępowania administracyjnego // Ochrona praw podatnika w praktyce orzeczniczej sądownictwa administracyjnego i europejskiego oraz organów podatkowych – wybrane aspekty // Wpływ zmian w sferze własności na decyzję pozwolenie na budowę w perspektywie zasady wolności budowlanej i wielości decyzji pozwolenie na budowę // System dozoru elektronicznego jako istotny element ochrony praw człowieka i resocjalizacji osadzonych // Differentia specifica odpowiedzialności dyscyplinarnej – wybrane zagadnienia // Rozwiązania prawne w zakresie współdziałania i koordynacji działań antykryzysowych – wybrane zagadnienia // Konstytucyjne gwarancje wolności zgromadzeń w świetle przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach a rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników // Rola taktyki kryminalistycznej w ujawnianiu i zabezpieczaniu dowodów // Zadania funkcjonariuszy Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz ich rola w przestrzeganiu praw człowieka // Rola i znaczenie Sił Zbrojnych RP w systemie obrony państwa // Linia Curzona – czyli jak i kiedy oszukano Polskę.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Jeden referat w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W prezentowanym tomie ukazano wpływ kryzysu demokracji liberalnej na funkcjonowanie demokracji i ochronę praw człowieka w Polsce. Szczególny nacisk położono na prawo do zgromadzeń, regulacje dotyczące partii politycznych, niezależność sądów i niezawisłość sędziów oraz działalność samorządu terytorialnego. Poddano analizie raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na temat funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Uwzględniono szczegółowe rozważania nt. ochrony praw człowieka, obejmujące: prawa i wolności polityczne, prawa społeczne i ekonomiczne, prawo do sądu, ochronę praw w postępowaniach przed organami władzy publicznej oraz ochronę praw człowieka w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa. [za Wydawcą]
Availability:
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22213/Czyt. (1 egz.)
Notes:
General note
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", 15-16 kwietnia 2019 r., Warszawa. Tom 1. pt.: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, tom 2. pt.: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.
Formatted contents note
Wpływ populizmu na funkcjonowanie demokracji w Polsce na przykładzie partii PiS w latach 2015–2018 // Reglamentacja majątku partii politycznej jako przejaw odejścia od liberalnej koncepcji ich funkcjonowania // Stanowienie prawa rangi ustawowej przez organy egzekutywy w dobie kryzysu demokracji liberalnej // Oddziaływanie kryzysu demokracji liberalnej na funkcjonowanie polskiego systemu ochrony praw człowieka w świetle raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2016 r. // Wolność zgromadzeń gwarantem swobód obywatelskich w dobie kryzysu demokracji // Zarys odpowiedzialności konstytucyjnych organów władzy wykonawczej we współczesnej Polsce // Naruszenia niezawisłości sędziowskiej jako zagrożenie dla demokracji liberalnej // Zagrożenia wynikające z kryzysu demokracji liberalnej dla niezależności władzy sądowniczej // Zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z kryzysu demokracji liberalnej // Czy zagrożenie masową inwigilacją jest realne? // Taktyka i technika operacyjna stosowana w zdobywaniu informacji przez organizacje społeczne, podmioty gospodarcze oraz grupy przestępcze // Kontrola operacyjna a ochrona prawa do prywatności według standardów prawa europejskiego // Prawa człowieka w kontekście nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie // Instytucje bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród // Korpus Urzędników Wyborczych w polskim prawie wyborczym // Wpływ weta prezydenta na akty prawne dotyczące wolności oraz praw człowieka // Równość płci w prawie polskim i międzynarodowym a zakaz dyskryminacji // Konstytucyjne prawo jednostki do samostanowienia i nietykalności cielesnej a skutki prawne braku zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu leczniczego // Criminal Law Regulations in the Sphere of Clinical Trials // Obowiązek państwa zapewnienia prawa do ochrony danych osobowych // Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne) // Kilka uwag na temat poszanowania prywatności osób transseksualnych w procedurze nadania statusu uchodźcy // Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej a ochrona danych osobowych // Autorskie prawa osobiste wobec prawnych ograniczeń treści // Prawa człowieka w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego (zagadnienia wybrane) // Współpraca ekonomiczna państwa i Kościoła a zasada autonomii związków wyznaniowych // Jerzy Paśnik O pozorności konstytucyjnego prawa do ustawowej regulacji stosunków Kościołów i związków wyznaniowych z państwem – casus Kościoła Nowoapostolskiego // Współczesne wyzwania i zagrożenia ochrony prawa mniejszości narodowych w Polsce na przykładzie wybranych zagadnień // Ograniczenia w prawie dostępu do zawodów prawniczych w świetle nowych regulacji prawnych // Metropolie w Polsce i we Francji – głos w dyskusji // Pojęcie rodziny i podział rodzin na tle Konstytucji RP – kilka uwag // Ochrona praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych za pomocą mechanizmów zawiadomień i skarg w dobie kryzysu // Ochrona własności w orzecznictwie – wybrane przykłady // Swoboda nawiązywania zatrudnienia a zakaz konkurencji // Ochrona zatrudnienia cudzoziemca rekrutowanego do pracy w Polsce przez agencję pracy tymczasowej // Przedstawicielstwa pracowników w zakładzie pracy – wybrane zagadnienia // Gwarancje przestrzegania praw socjalnych w firmie – uwarunkowania regionalne w Polsce // System oceny zgodności – instytucja zapewniająca ochronę przedsiębiorców czy konsumentów w demokratycznym państwie prawnym? // Działania organów administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego // Prawo do poradnictwa zawodowego jako społeczne prawo człowieka // Materialnoprawne i procesowe uwarunkowania organizacji imprez turystycznych jako działalności regulowanej // Merytoryczne i prawne podstawy autonomii Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Autonomia Narodowego Banku Polskiego w raporcie o konwergencji (2018) // Magdalena Kornak Prawo świadka do odmowy składania zeznań a skuteczność powołania się na nie w polskim Kodeksie postępowania karnego // Prawa własności przemysłowej jako przedmioty poręczenia majątkowego w procesie karnym // Gwarancje sprawności postępowania cywilnego w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego // Informatyzacja postępowania cywilnego a prawo obywatela do sądu // Wzory umów i umowy adhezyjne a prawa człowieka – ujęcie w świetle prawa polskiego z aspektem zagranicznym i międzynarodowym // Postępowanie zabezpieczające w sprawach cywilnych a prawo do sądu // Skarga pauliańska i hipoteka // Zasada in dubio pro libertate w Kodeksie postępowania administracyjnego // Ochrona praw podatnika w praktyce orzeczniczej sądownictwa administracyjnego i europejskiego oraz organów podatkowych – wybrane aspekty // Wpływ zmian w sferze własności na decyzję pozwolenie na budowę w perspektywie zasady wolności budowlanej i wielości decyzji pozwolenie na budowę // System dozoru elektronicznego jako istotny element ochrony praw człowieka i resocjalizacji osadzonych // Differentia specifica odpowiedzialności dyscyplinarnej – wybrane zagadnienia // Rozwiązania prawne w zakresie współdziałania i koordynacji działań antykryzysowych – wybrane zagadnienia // Konstytucyjne gwarancje wolności zgromadzeń w świetle przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach a rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników // Rola taktyki kryminalistycznej w ujawnianiu i zabezpieczaniu dowodów // Zadania funkcjonariuszy Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz ich rola w przestrzeganiu praw człowieka // Rola i znaczenie Sił Zbrojnych RP w systemie obrony państwa // Linia Curzona – czyli jak i kiedy oszukano Polskę.
Summary, etc.
W prezentowanym tomie ukazano wpływ kryzysu demokracji liberalnej na funkcjonowanie demokracji i ochronę praw człowieka w Polsce. Szczególny nacisk położono na prawo do zgromadzeń, regulacje dotyczące partii politycznych, niezależność sądów i niezawisłość sędziów oraz działalność samorządu terytorialnego. Poddano analizie raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na temat funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Uwzględniono szczegółowe rozważania nt. ochrony praw człowieka, obejmujące: prawa i wolności polityczne, prawa społeczne i ekonomiczne, prawo do sądu, ochronę praw w postępowaniach przed organami władzy publicznej oraz ochronę praw człowieka w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa. [za Wydawcą]
Funding information note
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Language note
Jeden referat w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again