Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Ościłowska Barbara
(3)
Chomczyński Łukasz
(1)
Fedorczyk Rafał
(1)
Groth Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Drewno bukowe
(3)
Rozkład termiczny
(3)
Środki ogniochronne
(3)
Gazy toksyczne
(2)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Ochrona środowiska
(1)
3 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 78-82.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej było określenie stężenia i rodzaju gazów wydzielających się podczas rozkładu termicznego drewna bukowego oraz odpowiedź na pytanie czy pokrycie drewna środkami ogniochronnymi spowoduje zwiększenie, bądź zmniejszenie emisji gazów toksycznych. Metoda badawcza obejmowała pomiar dziewięciu próbek drewna bukowego, podzielonych na trzy serie. Do badań wykorzystano impregnaty ogniochronne: „Maxolin” oraz „Burnblock”. Rozkład termiczny powodowany był działaniem promieniowania cieplnego generowanego przez promiennik. Praca zawiera dziewięć rozdziałów. Została podzielona na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zawarto informacje na temat budowy i właściwości drewna, charakterystyki i zastosowanie drewna bukowego, opisu środków ogniochronnych użytych w doświadczeniu, procesu spalania, procesów zachodzących w drewnie podczas rozkładu termicznego oraz o czynnikach szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego. W części praktycznej zamieszczono informacje na temat metodyki badań, opis stanowiska laboratoryjnego, wyniki poszczególnych serii w postaci tabel i wykresów oraz wnioski z przeprowadzonych badań. Do głównych wniosków należy zaliczyć to, że podczas rozkładu termicznego drewna wydzielają się gazy takie jak tlenek węgla oraz siarkowodór. Stężenie tlenku węgla było na tyle duże, że mogło stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Pokrycie powierzchni drewna bukowego wykorzystanymi środkami sprawia, że szybciej następuje osiągnięcie wysokiego stężenia tlenku węgla. Powodowało to także szybsze wydzielenie się siarkowodoru, którego stężenie było nieznaczne. Użycie środka ogniochronnego powodowało szybsze tworzenie warstwy węgla drzewnego, która zabezpiecza głębiej położone warstwy drewna przed niszczeniem termicznym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17137/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 70-71.
Streszczenie: Tematem pracy magisterskiej było zbadanie wpływu środków ogniochronnych Fobos M4 i Tytan Professionnal na emisję gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna bukowego. W pracy przedstawiono w pierwszej kolejności charakterystykę drewna, jako badanego surowca oraz skupiono się na charakterystyce konkretnego gatunku drewna, czyli buku. Wymieniono właściwości fizyczno-chemiczne drewna oraz obszary, w których z powodzeniem można stosować drewno. W rozdziale drugim skupiono się na procesie spalania płomieniowego oraz bezpłomieniowego. Przybliżono proces spalania się materiału stałego, jakim jest drewno, omówiono w skrócie budowę czworościanu spalania oraz przedstawiono charakterystyczne właściwości spalania bezpłomieniowego. Rozdział trzeci został poświęcony charakterystyce powstałych gazów, które uwolniły się podczas badań oraz wskazano najważniejsze zagrożenia dla ludzi, którzy mają z nimi kontakt. Następnie przedstawiono sposoby na ograniczanie palności drewna i ograniczenie wydobywania się gazów toksycznych w wyniku rozkładu termicznego. Scharakteryzowano również użyte w badaniach środki ogniochronne Fobos M4 oraz Tytan Professional. W rozdziale piątym przedstawiono metodykę badań oraz opisano wszystkie elementy stanowiska badawczego. Następnie przedstawiono otrzymane wyniki w formie wykresów oraz wyszczególniono najważniejsze powstałe różnice pomiędzy poszczególnymi próbami oraz seriami w tabelach. Wskazano również najważniejsze czynniki, które mogły mieć wpływ na błędy pomiarowe. Na podstawie wykresów i tabel poddano dogłębnej analizie otrzymane rezultaty badań i usystematyzowano je w formie porównania w poszczególnych seriach badań. Na koniec przedstawiono wnioski wynikające z otrzymanych wyników oraz dokonano subiektywnego podsumowania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16725/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 83-86.
Streszczenie: Według danych statystycznych największy odsetek zgonów w pożarach powodują toksyczne produkty spalania powstałe w pożarze. W celu poprawy bezpieczeństwa, prowadzi się badania materiałów palnych w kierunku analizy ilościowej i jakościowej generowanych przez te materiały toksycznych produktów spalania. Emisja trujących gazów jest zależna od wielu czynników, takich jak: dostęp odpowiedniej ilości utleniacza potrzebnego do przebiegu reakcji spalania, źródło i gęstość emitowanej energii oddziaływującej na materiały palne, a także zabezpieczenie tych materiałów środkami ogniochronnymi, zmieniającymi ich właściwości fizykochemiczne, co pozwala na dłuższe przeciwstawianie się oddziaływaniu pożaru. Przedmiotem pracy było zbadanie wpływu środków ogniochronnych Uniepal Drew Aqua oraz Protektor Fire na generację gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna bukowego zabezpieczonego tymi środkami. Pracę podzielono na dwie części. Pierwsza część stanowi przegląd literatury, gdzie przybliżono podstawowe zagadnienia związane z drewnem. Omówiono podstawowe zagadnienie z zakresu fizykochemii spalania. Scharakteryzowano tam rodzaje spalania oraz termiczny rozkład drewna. Przedstawiono sposoby zabezpieczenia drewna środkami ogniochronnymi i mechanizmy ich działania. W części badawczej badano, czy i w jaki sposób zabezpieczanie drewna bukowego środkami ogniochronnymi wpływa na rozpoczęcie rozkładu termicznego oraz generację gazów toksycznych. Badania podzielono na 3 serie w których przebadano łącznie 9 próbek. Próbki poddawane były oddziaływaniu strumienia ciepła o gęstości 10 kW/m2. Podczas badania obserwowano wzrost temperatury na powierzchni badanych próbek oraz emisję toksycznych produktów spalania na skutek rozkładu termicznego drewna. Przebadano w ten sposób 3 próbki drewna bukowego nieimpregnowanego, 3 próbki zaimpregnowanego środkiem Uniepal Drew Aqua oraz 3 próbki zaimpregnowane środkiem Protektor Fire. Przyjęty maksymalny czas badania wynosił 3600 s., jednakże każde z badań kończyło się przed upływem tego czasu na skutek przekroczenia granicznych stężeń gazów toksycznych mogących uszkodzić aparaturę pomiarową. Za każdym razem badanie zostało przerwano z powodu przekroczenia stężenia tlenku węgla powyżej 400 ppm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane środki ogniochronne mają wpływ na rozpoczęcie oraz przebieg rozkładu termicznego drewna, a także na czas rozpoczęcia i ilość emitowanych gazów toksycznych podczas tego rozkładu. Stwierdzono również różnicę zwęglania powierzchni próbek w zależności od użytego preparatu ogniochronnego lub jego braku. Próbki zaimpregnowane środkami ogniochronnymi ulegały silniejszemu zwęgleniu powierzchni oraz w głąb próbki. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16739/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again