Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(3)
Czasopisma
(2)
Druki ulotne
(2)
E-booki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Tuśnio Norbert
(2)
Andrysiak Przemysław
(1)
Bernadzki Eugeniusz
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Hajduk Łukasz
(1)
Kannenberg Krzysztof
(1)
Kawczyński Rafał
(1)
Kloch Monika
(1)
Luśtyk Łukasz
(1)
Milewski Wawrzyniec
(1)
Smysło Marcin
(1)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(1)
Szramka Hubert
(1)
Tomczyk Jarosław
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Śląski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Lasy
(5)
Pożary lasów
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Gaszenie pożarów
(2)
Rolnictwo
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Chłodnictwo
(1)
Leśnictwo
(1)
Nawozy mineralne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pożary masowe
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przemysł rybny
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Rolnicy
(1)
Stres zawodowy
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Wypadki
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Opracowanie
(2)
Biuletyn
(1)
Broszura
(1)
Czasopismo ekologiczne
(1)
Czasopismo fachowe
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dane statystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Rolnictwo i leśnictwo
(11)
Inżynieria i technika
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Ochrona środowiska
(1)
Psychologia
(1)
12 results Filter
Brochure
Book
In basket
Bibliografia strony 20-21.
Zawiera: Kompleksowość nowej metody oceny obciążenia psychofizycznego rolników // Ocena obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego rolników // Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR)
Streszczenie: Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników została opracowana w formie kwestionariusza pod nazwą Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR). Jak powstała metoda Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR)? Metoda została opracowana po szczegółowej analizie obecnie dostępnych metod wraz z uwględnieniem pracy w sektorze rolnictwa w aspekcie bezpieczeństwa pracy. Zagadnienia i szczegółowe pytania tworzonego kwestionariusza były konsultowane z psychologami, socjologami, przedstawicielami naukowego środowiska rolniczego oraz przedstawicielami rolników. Po konsultacjach opracowano wstępną wersję metody w formie kwestionariusza, która została zweryfikowana po przeprowadzeniu badań pilotażowych w grupie 35 rolników. Weryfikacja kwestionariusza polegała na odpowiedzi przez respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz odpowiedzi na kilka pytań dotyczących jego zrozumiałości. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji, do wstępnej wersji metody zostały dodane 3 pytania, tj. 2 pytania dotyczące ochron indywidualnych oraz jedno pytanie w grupie pytań dotyczących wypadków przy pracy. W 2012 roku zostały przeprowadzone badania w grupie 503 rolników. Po otrzymaniu wyników i dalszej analizie metoda uległa kolejnej modyfikacji. W 2013 roku opracowano końcową wersję metody, która składa się z 3 części, tj. z pytań ogólnych, pytań dotyczących warunków pracy oraz ostatnia część dotycząca wypadków przy pracy. [ze Wstępu Autorki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22069 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22068 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Temat: Lasy ; Polska ; Opracowanie
Zawiera: Zasoby lasów w Polsce // Funkcje lasu // Zagrożenia środowiska leśnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2081/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22278/Czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Biblioteczka leśniczego. 334)
Zawiera: Wykrywanie pożarów lasu // Gaszenie pożarów lasu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2080/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 55-57.
Streszczenie: W pracy przedstawiono problem szkodliwego dla zdrowia promieniowania jonizującego, wywołanego poprzez stosowanie nawozów sztucznych. W pierwszym rozdziale zostały zawarte ogólne informację na temat środowiska glebowego, ich jakość oraz bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych w Polsce. Drugi rozdział opisywał ogólną charakterystykę nawozów oraz ich aktualny stan zużycia w Polsce. W trzecim rozdziale omówiona została promieniotwórczość środowiska naturalnego, a w szczególności podział na naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego. Czwarty rozdział zawierał ogólną charakterystykę badanych materiałów z wyszczególnieniem ich składu chemicznego. Omówiona została także metoda przygotowania próbek do badań. W kolejnym rozdziale opisana została dokładnie metodyka badawcza aktywności promieniotwórczej izotopów: radu (223Ra), toru (232Th) i potasu (40K). Badania przeprowadzone były na spektrometrze typu Mazar 01 z sondą scyntylacyjną w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. W ostatnim rozdziale przedstawione zostały wyniki badań oraz ich analiza. Wyznaczono ważne parametry stosowane w ochronie radiologicznej, tj.: moc dawki promieniowania gamma oraz roczna dawka skuteczna badanych materiałów. W ostatniej części pracy przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonych badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17508/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Celem pracy było dokonanie oceny możliwości wykonywanych działań ratowniczych przez strażaków, podczas zdarzeń z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych. W pracy zawarto informacje dotyczące budowy i konstrukcji pojazdów rolniczych. . Pojazdy rolnicze można podzielić, ze względu na przeznaczenie, zakres wykorzystania oraz gabaryty. Pojazdy rolnicze konstrukcyjnie są podobne do innych pojazdów mechanicznych, jednakże ze względu na przeznaczenie część podzespołów jest inna i inaczej usytuowana. W pracy zawarto informacje na temat lokalizacji w ciągnikach rolniczych i kombajnach, zbiorników paliwa i akumulatorów. W pracy scharakteryzowano działania ratownictwa technicznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2017 roku, liczba zdarzeń w województwie sukcesywnie rośnie. Najwięcej kolizji i wypadków, było w 2018 roku, gdzie odnotowano 104 zdarzenia, z czego 85 związane z udziałem ciągników rolniczych, 14 z kombajnami zbożowymi i owocowymi i 5 zdarzeń z innymi maszynami. Zdarzenia z udziałem ciągników rolniczych stanowią około 85 % wszystkich zdarzeń. W pracy zawarto wyniki badania ankietowego. Wynika z nich, że kluczowe jest prawidłowe zabezpieczenie i stabilizacja pojazdu rolniczego wraz z innymi maszynami, podczepionymi. Istotne jest zachowanie pełnej rozwagi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ponieważ w uszkodzonych pojazdach rolniczych, występują zagrożenia bierne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17408/CD [magazyn] (1 egz.)
Journal
In basket
Bibliografia przy artykułach.
Zawiera: Ochrona i restytucja ekosystemów mokradłowych na terenie „Mazurskiego Parku Krajobrazowego” // Wybrane "naturowe" gatunki owadów rzadko występujące na terenie Polski // Stanowiska storczyków w Nadleśnictwie Kaliska // Potencjał produkcyjny gleb porolnych przekazanych do zalesienia w Nadleśnictwie Międzyrzecz // Wpływ obiektów małej retencji na otaczające ekosystemy leśne w Leśnictwie Zagrody // Wpływ wybranych zabiegów melioracyjnych na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i aktywność biologiczną gleb w szkółkach leśnych // The comparative dynamics of coniferous cultures growth in recreational forests // Występowanie i rozmnażanie lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w Nadleśnictwie Kaliska // Wpływ struktury pozyskania dzików na rozwój populacji i wielkość szkód łowieckich model polski i niemiecki // Forests of The Ukrainian Carpathians and their part in the ecological network // Zmienność parametrów klimatycznych i ich wpływ na gospodarkę leśną Nadleśnictwa Kaliska // Porównanie wrastania korzeni sadzonek sosny zwyczajnej i dębu bezszypułkowego w kasetach styropianowych // Molekularne mechanizmy kwitnienia roślin drzewiastych // Ocena wpływu zmian gospodarczych na ilościowe zmiany podaży surowca drzewnego // Próba określenia przydatności wskaźników wartości użytkowej sortymentów określanych na podstawie przeszłych zjawisk gospodarczych do prognozowania cen na drewno // Rentowność zabiegów trzebieżowych w drzewostanach liściastych na przykładzie Nadleśnictwa Gryfino // Lasy i obszary transgraniczne w interpretacji mnemoniczno-muzealnej // Ochrona przyrody w planach urządzenia lasu w Lasach Państwowych // Drzewa w krajobrazie kulturowym // The structure and main targets of the protected natural areas of Russia // Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielo-operacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego // Recreational forest use on the territory adjacent to Pavlovsky Reservoir // Analiza porównawcza zwięzłości gleby leśnej w wyniku zrywki drewna forwarderem i sprzężajem konnym // Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce.
Teksty niektórych artykułów także w językach angielskim i rosyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2078/1 [magazyn] (1 egz.)
Brochure
In basket
Bibliografia przy niektórych referatach.
Zawiera: Analiza występowania pożarów obszarów leśnych na terenie województwa zachodniopomorskiego // Optymalizacja składu kompanii gaśniczej // Wybrane zagadnienia o lasach prywatnych // Uproszczona struktura własności lasów w Polsce // Założenia taktyczne w opanowaniu dużych pożarów lasu. Przyczyny niepowodzeń praktycznej ich realizacji // Rola PGL Lasy Państwowe // Przegląd metod wyznaczania wydatku gaśniczego // Środki zwilżające do gaszenia pożarów lasów // "Pod szczególną opieką" ochrona przyrody w Nadleśnictwie Kliniska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2079/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2079/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, spis aktów prawnych i norm na stronach 205-213.
Zawiera: Wprowadzenie do tematyki leśnej i bezpieczeństwa pożarowego lasów -- Wybrane pojęcia związane z lasami -- Lasy na świecie, w Europie i w Polsce - dawniej i dziś -- Zagrożenie pożarowe lasów w Europie i Polsce -- Rodzaje i przyczyny pożarów lasów -- Przepisy prawne związane z działaniami zapobiegającymi powstawaniu i rozsprzestrzenianiu się pożarów lasów -- Kategorie zagrożenia pożarowego lasów w Polsce oraz metoda oznaczania i prognozowania stopnia zagrożenia pożarowego lasów -- Orientacja i rozprzestrzenianie pożarów lasów -- Pasy przeciwpożarowe i linie obrony w kompleksach leśnych -- Sposoby obserwacji i patrolowania kompleksów leśnych w celu wczesnego wykrycia pożarów lasów -- Dojazdy pożarowe i źródła wody do celów przeciwpożarowych oraz tworzone przy nich przeciwpożarowe stanowiska czerpania wody w kompleksach leśnych -- Bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasów nadleśnictw i parków narodowych oraz wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy i sprzęt do gaszenia pożarów lasów -- Statki powietrzne stosowane do wykrywania i gaszenia pożarów lasów -- Dokumentacja związana z zabezpieczeniem przeciwpożarowym kompleksów leśnych -- Dysponowanie sił gaśniczych do pożarów lasów -- Metody, warianty i formy działań gaśniczych oraz kierowanie działaniami ratowniczymi podczas gaszenia pożarów lasów -- Moduły gaszenia pożarów lasów w Unii Europejskiej -- Załącznik: Typy siedliskowe lasów.
Streszczenie: Główny cel naukowy monografii to przedstawienie analizy aspektów składających się na bezpieczeństwo pożarowe kompleksów leśnych, zarówno składowych rozpoznawania zagrożeń pożarowych w lasach, przygotowania kompleksów leśnych do gaszenia pożarów, jak i elementów związanych z organizowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych w czasie pożarów lasów. Wynikiem prowadzonej analizy i oceny merytorycznej jest przede wszystkim wyodrębnienie elementów bezpieczeństwa pożarowego lasów, mających wpływ na ich stan.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1098/15, W-1098/13, W-1098/12, W-1098/11, W-1098/10, W-1098/9, W-1098/8, W-1098/7, W-1098/6, W-1098/5, W-1098/4, W-1098/3 (12 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1098/2 Czyt., W-1098/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 41-43.
Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w wielkoobszarowych pożarach lasów. Pierwszy rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące Bezzałogowych Statków Powietrznych i ich genezy. Opisano także budowę i klasyfikację dronów wraz z przykładami oraz obszary ich zastosowania. W pracy zawarto także wymagania, które powinien spełniać Bezzałogowy Statek Powietrzny stosowany w PSP oraz istotne parametry, którymi można opisać drony. W drugim rozdziale zawarto informacje dotyczące pożarów lasów w Polsce i na świecie. Opisano czym jest zagrożenie pożarowe oraz wymieniono przyczyny powstawania pożarów lasów w Polsce. Przedstawiono także przypadek największego pożaru w historii Polski wraz z przyczynami wystąpienia. W trzecim rozdziale zawarto szczegółowe informacje na temat możliwości wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych podczas Wielkoobszarowych pożarów lasów. Określono przydatność dronów, możliwości ich zastosowania na terenach leśnych oraz zagrożenia związane z ich stosowaniem. Zaproponowano również akcję ratowniczo-gaśniczą z wykorzystaniem drona w rozdziale czwartym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16848/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-75.
Streszczenie: Celem pracy było dokonanie analizy zagrożenia pożarowego występującego w zakładzie oraz wymogów ochrony przeciwpożarowej wynikających z istniejącego stanu budynku i instalacji technologicznej. Określono również zasięg skali zagrożenia, jakie mogło by wystąpić w trakcie niekontrolowanego wycieku amoniaku z instalacji technologicznej zakładu. W pracy przedstawiono informacje na temat podstawowych definicji z zakresu chłodnictwa, zabezpieczenia pożarowego oraz warunków technicznych zakładu oraz instalacji chłodniczej w zakładzie. Analizowany zakład Animex zlokalizowany w Korytach jest jednym z największych trzech zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu łęczyckiego. Wykorzystywany amoniak w instalacji chłodniczej w procesie zamrażania i chłodzenia to około 25 ton. Budynek produkcyjny zbudowany został na planie prostokąta z przyłączonymi do niego dwoma prostokątnymi pomieszczeniami: odpadków i mycia opakowań. Całość funkcjonalnie jest podzielona na pięć części: biurowoadministracyjną, dostaw żywca i uboju, produkcyjną z częścią magazynową i spedycyjną, socjalną oraz zaplecze techniczne. Część administracyjno-biurowa jest dwukondygnacyjna. Część dostaw i uboju jest jednokondygnacyjna. Część produkcyjna jest częściowo jedno, a częściowo dwukondygnacyjna. Część socjalna od strony zachodniej jest dwukondygnacyjna, przy czym pomieszczenia socjalne dla pracowników znajdują się na parterze, a na piętrze umieszczono część magazynową. Część socjalna od strony wschodniej jest dwukondygnacyjna – pomieszczenia socjalne dla pracowników znajdują się zarówno na parterze, jak i na piętrze Metodą badawczą stosowaną w pracy była analiza dokumentów, raportów bibliografii, ustaw i rozporządzeń, prasy branżowej oraz przeprowadzono badanie. Na podstawie przyjętych parametrów do scenariuszy dokonano obliczeń strefy zagrożenia w przypadku wycieku amoniaku. Badania zostały przeprowadzone w programie ALOHA, z analizy przeprowadzonych badań wynika, że zgromadzony amoniak w instalacji technologicznej, w przypadku niekontrolowanego wycieku stwarza duże zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16941/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: W niniejszej pracy została przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie przetwórstwa łososia atlantyckiego Mowi S.A. w Duninowie. Pracę podzielono na pięć rozdziałów. W pierwszej kolejności zakład został ogólnie scharakteryzowany, a następnie opisano substancje niebezpieczne wykorzystywane w jego procesach technologicznych. Przedstawiono również najważniejsze znajdujące się tam instalacje, czyli amoniakalną oraz na gaz ziemny. W następnej części zostały ukazane obowiązujące przepisy dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków produkcyjno – magazynowych. W dalszej kolejności zestawiono regulacje prawne ze stanem rzeczywistym, wskazano wprowadzone w zakładzie rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa niewymagane przez przepisy prawa dla tego typu obiektów, a także omówiono przedsięwzięcia organizacyjne. Pracę zakończono podsumowaniem dokonanej w niej analizy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16915/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again