Source
Katalog zbiorów
(18)
Form of Work
Artykuły
(12)
Książki
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Porowski Rafał
(2)
Bąk Tomasz
(1)
Chen Jenq-Renn
(1)
Chien Jui-Hsing
(1)
Dudziński Sebastian
(1)
Förster H
(1)
Habich Bohdan
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Juchniewicz Andrzej
(1)
Jędrzejczyk Jakub
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Mesyasz Przemysław
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Molnárne Maria
(1)
Pan Huang-Jen
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Rockwell Scott R
(1)
Schendler Thomas
(1)
Schröder Volkmar
(1)
Sebeko Ju.N
(1)
Stolpe F
(1)
Szajewska Anna
(1)
Tsai Hsiao-Yun
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(17)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(15)
English
(3)
Subject
mieszanina wybuchowa
(8)
mieszanina palna
(7)
Ciecze palne
(4)
Gazy palne
(4)
Badania pożarnicze
(3)
Mieszaniny
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Pyły
(2)
Wybuchy
(2)
Zbiorniki
(2)
badania
(2)
mieszanina niebezpieczna
(2)
spalanie
(2)
Badanie wybuchowości
(1)
Chromatografia
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gazy
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podpalenia
(1)
Pożary
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Płomień
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Rozpuszczalniki
(1)
Samochody
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Temperatura zapłonu
(1)
Zagrożenia przemysłowe
(1)
Zapłon
(1)
chmura palna
(1)
fizykochemia wybuchów
(1)
kinetyka
(1)
magazyny
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
obliczenia
(1)
parametry zapalności i wybuchowości
(1)
substancje palne
(1)
układ palny
(1)
źródło zapłonu
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Normy
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
Omówiono podstawy teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa podczas prac badawczych z mieszaninami gazowymi palnymi, przedstawiono konstrukcję stanowiska oraz procedurę przygotowania mieszaniny palnej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Zgodnie z definicją określoną w standardzie PN-EN 1127-14, inertyzacja oznacza dodawanie substan-cji obojętnych i tym samym zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych poprzez dodanie gazo-wych substancji, na przykład dwutlenku węgla, azotu, argonu, chlorowcopochodnych węglowodorów, lub też proszkowych substancji obojętnych. Rozróżnia się inertyzację częściową i całkowitą. Inertyzacja częściowa polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon i w konsekwencji spalanie, ale po zmieszaniu jej z dostateczną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina staje się zdolna do zapłonu. Inertyzacja całkowitą, a polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon, a po zmiesza-niu jej z dowolną ilością powietrza, na przykład przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina w dalszym ciągu nie jest zdolna do spalania. W artykule przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący inertyzacji.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przeprowadzono test pożarowy, w którym pożar zainicjowano, oblewając karoserię mieszaniną palną i podpalając pochodnią. Przedstawiono przebieg temperatury w kabinie osobowej podczas testowego pożaru. Określono czas, po którym strefa spalania przechodzi do kabiny osobowej, oraz po którym następują wycieki i zapalenie benzyny oraz gazu LPG.
No cover
Book
In basket
Zastępuje PN-EN 15967 : 2011
Norma Europejska EN 15967 : 2022 ma status Polskiej Normy
Norma w języku angielskim
Streszczenie: W niniejszym dokumencie określono metodę badawczą, która ma na celu mierzenie ciśnienia wybuchu i maksymalnego ciśnienia wybuchu, szybkości narastania ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu uspokojonej mieszaniny gaz palny/powietrze/gaz obojętny w zamkniętej objętości, w temperaturze i przy ciśnieniu otoczenia. W niniejszym dokumencie określenie „gaz” obejmuje pary, ale nie mgły. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono zjawisk detonacji i rozkładu. Ciśnienia i szybkości narastania ciśnienia mierzone zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do osłon ognioszczelnych, to znaczy obudów przeznaczonych do wytrzymania wewnętrznego wybuchu i nieprzenoszenia go do zewnętrznej atmosfery wybuchowej lub jakiejkolwiek innej zamkniętej przestrzeni, w której wewnętrzna geometria może powodować spiętrzenie ciśnienia. Nawet w obudowie o stosunkowo prostej geometrii rozmieszczenie elementów wewnętrznych może prowadzić do szybkości wzrostu ciśnienia znacznie większej niż te zmierzone przy zastosowaniu niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do projektowania i badania osłon ognioszczelnych zgodnych z EN ISO 80079-34 (dla urządzeń nieelektrycznych) i EN 60079-1 (dla urządzeń elektrycznych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 15967 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16292/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Analiza wybranych parametrów wybuchowości par heksanu w podwyższonych temperaturach. / Marzena Półka, Bożena Kukfisz // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/2 s.117-125.
Sygnatura: CP-80
W pracy przeprowadzono analizę wpływu temperatury na wartości parametrów wybuchowości. Celem artykułu jest określenie podstawowych parametrów wybuchowości tj. maksymalnego ciśnienia wybuchu, maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu, dolnej granicy wybuchowości i par n-heksanu w podwyższonych temperaturach do 50⁰C i 100⁰C. Znajomość parametrów mieszanin palnych a w szczególności dolnej granicy zapalności ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa przebiegu wielu procesów przemysłowych. Maksymalne ciśnienie wybuchu oraz maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, w miarę podwyższania się temperatury zmniejszają swoją wielkość, co świadczy o tym, że wybuch heksanu w takich warunkach staje się mniej gwałtowny.
No cover
No cover
Article
In basket
Kilka uwag o terpentynie // Przegląd Pożarniczy. - 1957/4 s.11-14.
Charakterystyka terpentyny, jej produkcja, magazynowanie oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe zakładu.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15600/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Metody ustalenia składu par benzolu magazynowanego w zbiornikach, określenie jego zapalności oraz próby likwidacji pożarów benzolu w warunkach doświadczalnych.
No cover
Book
In basket
Tł.tyt.: Strefy wybuchowości mieszanin gazowych
Streszczenie: Przedstawiono zakresy wybuchu mieszanin palnych gazów obojętnych. Wartości przedstawiono tabelarycznie i w formie graficznej. Korzystanie ze schematów pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy dana mieszanina wybuchowa jest w obszarze zobojętnienia całkowitego lub częściowego. Podano granice wybuchowości, ograniczenie ilości tlenu, m.in. ilość gazu obojętnego, dopuszczalną ilość gazu palnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19998 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Modeling of dust air flames / Scott R. Rockwell, Ali S. Rangwala // Fire Safety Journal. - 2013/July, Vol. 59 s.22-29.
Bibliogr. 28 poz., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie sposobu spalania się mieszanin pyłowo-powietrznych
Modelowanie sposobu spalania się chmur pyłowo-powietrznych ma bardzo duże znaczenie w bezpiecznym użytkowaniu obiektów przemysłowych, w któych w czasie produkcji tworzą się mieszaniny pyłów z powietrzem. Szczególnie istotne są badania wybuchowości (sposobu spalania się) mieszanin hybrydowych tzn. mieszanin gazów palnych z pyłami. Wyniki wskazują, że na szybkość spalania się takich mieszanin, wpływa nie tylko zawartość tlenu w otoczeniu, ale w równym stopniu szybkość gazyfikacji ziarna pyłu
No cover
Article
In basket
Bibliogr.
Tł.tyt.; Wizualizacja płomienia mieszanin "metan-powietrze" oraz "propan-powietrze" w stężeniach gazów palnych równych ich górnym granicom wybuchowości przy podwyższonym ciśnieniu
Opis warunków pomiaru i badań spalających się mieszanin CH4 i C3H8 z powietrzem w komorze "plexi" przy ciśnieniu 0.2 MPa. Taka wizualizacja płomienia pozwala na zaobserwowanie zapłonu i płomienia przy górnej granicy wybuchowości przy podwyższonym ciśnieniu. Zaobserwowano w zapłonie dwie cechy w warunkach podwyższonego ciśnienia, które różnią się od tych, które są pod normalnym ciśnieniem: raczej gorący zapalnik kolumny konwekcyjnej ognia, a nie komórki konwekcyjne oraz płomień inicjowany z góry komórki badań i propagowany w dół, a nie bezpośrednio z zapalnikiem. Obie te cechy są charakterystyczne dla konwencji w dużej liczby Rayleigh wraz ze zwiększoną gęstością gazu w warunkach podwyższonego ciśnienia. W badaniach pokazano również, że wizualizacja tworzenia płaskiego płomienia jest najbardziej obiektywnym kryterium dla określenia granic palności w warunkach podwyższonego ciśnienia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9807/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Polichlorowane dwufenyle (PCB) // Zagrożenia. - 1999/4-6 s.61-64.
Właściwości fizykochemiczne polichlorowanych fenyli znanych jako PCB. Zasady bezpiecznego postępowania z PCB, z uwzględnieniem ochrony środowiska.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1839 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 6 poz., rys.
Tł. tyt.: Szybkość tworzenia się mieszanin wybuchowych w suszarniach
Podczas procesu suszenia istnieje zagrożenie spowodowane farbami (malarnie) i rozpuszczalnikami (lakiernie). Omówiono europejską normę EN 1539: 2000 dotyczącą suszarni, w których suszy się powierzchnie malowane łatwoazapalnymi farbami i emaliami. Przedstawiono specjalne osłony wentylacyjne. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again