Źródło opisu
Katalog zbiorów
(5)
Forma i typ
Książki
(4)
Artykuły
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Autor
Pullin Andrew S
(2)
Weiner January
(2)
Czekaj Konrad
(1)
Nowak Aleksandra
(1)
Wójcik Jan (1957- )
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Temat
ekologia
(3)
Środowisko przyrodnicze
(3)
Nauki przyrodnicze
(2)
Ochrona środowiska
(2)
biologia
(2)
botanika
(2)
Antropopresja
(1)
Pożary lasów
(1)
Pożary masowe
(1)
Przestępczość
(1)
ekosystem
(1)
kryzys
(1)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Ochrona środowiska
(2)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd przyczyn obecnego kryzysu ekolo-gicznego Zidentyfi kowano trzy główne jego źródła: rozwój przemysłu i rol-nictwa na dużą skalę, szybko rosnącą liczbę ludności na świecie i prze-stępczość przeciwko środowisku. W artykule omówione zostały równieżnajpoważniejsze problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie, za-nieczyszczenie powietrza i gleby. Autor zwięźle scharakteryzował defi nicje związane z ekokryminologią. Społeczność międzynarodowa, rządy i organi-zacje pozarządowe są zaangażowane w poprawę skuteczności współpracy policyjnej w walce z przestępczością ekologiczną, ale nadal nie jest ona wystarczająco skuteczna. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z naj-ważniejszych wyzwań, jakiemu ludzkość musi stawić czoła. Od tego zależy jakość naszego życia, a może i nasze przetrwanie.
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono metody praktyczne ochrony przyrody. Świat przyrody, ekosystemy świata, wpływ człowieka na środowisko, niszczenie siedlisk, naukowa ochrona przyrody, obszary chronione, ochrona gatunkowa, restytucja ekologiczna.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-17330, I-17329 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Biologiczne podstawy ochrony przyrody / Andrew S. Pullin ; przekł. pod red. January Weiner. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 392, [2] s. : fot. kolor., mapy. rys., wykr. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono metody praktyczne ochrony przyrody. Świat przyrody, ekosystemy świata, wpływ człowieka na środowisko, niszczenie siedlisk, naukowa ochrona przyrody, obszary chronione, ochrona gatunkowa, restytucja ekologiczna.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20069, I-20068 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20067/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-48.
Streszczenie: Celem pracy było określenie jaki wpływ mają pożary obszarów naturalnych na środowisko i ekosystem. Niniejsza praca ma charakter teoretyczny. W pierwszej części pracy zostały przedstawione definicje związane z omawianym tematem a także przedstawienie charakterystyk lasów na obszarach Polski oraz w innych strefach klimatycznych. Przeanalizowane także zostały czynniki warunkujące wystąpienie pożaru. W późniejszym etapie pracy przedstawione i przeanalizowane zostały wpływy pozytywne jak i negatywne jakie pożar wywiera na główne obszary budujące środowisko oraz ekosystem. Przedstawiono zarówno wpływ na przyrodę nieożywioną jak i ożywioną. Przeanalizowano również wpływ na zwierzęta gospodarskie, które mimo, że nie związane ściśle ze środowiskiem leśnym często giną w skutku rozprzestrzeniania się takich pożarów. Oszacowano również koszty niezbędne do rewitalizacji obszarów dotkniętych pożarem. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18198/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi / Jan Wójcik. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. - 743 strony : fotografie, ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 697-710. Indeks.
Zawiera: Zagadnienia ogólne // Litosfera w warunkach antropopresji // Pedosfera w warunkach antropopresji // Atmosfera w warunkach antropopresji // Hydrosfera w warunkach antropopresji // Biosfera w warunkach antropopresji // Antroposfera i antropopresja we współczesnym świecie.
Streszczenie: Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi to syntetyczne ujęcie całokształtu problemów związanych z wpływem działalności człowieka na środowisko przyrodnicze Ziemi w aspektach: przestrzennym i czasowym (lokalnym, regionalnym i globalnym oraz trwałym i przejściowym). Autor wskazuje związki i zależności, jakie występują między działalnością człowieka, a stanem środowiska przyrodniczego oraz przemianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym i ich tendencji uwarunkowanych antropopresją, ilustrowanych licznymi przykładami Zasadnicza część opracowania to analiza przyczyn i skutków działalności człowieka w poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego Ziemi (litosferze, pedosferze, atmosferze, hydrosferze, biosferze i antroposferze), na tle funkcji, jakie pełnią one w kompleksie środowiska oraz roli i znaczeniu w życiu człowieka. Podsumowaniem rozdziałów traktujących o geosferach w warunkach antropopresji są modele przedstawiające specyfikę obiegu zanieczyszczeń, przyczyny i skutki antropopresji oraz konsekwencje tych zmian dla środowiska i człowieka. Ze względu na interdyscyplinarność tematyki publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: studenci i wykładowcy kierunków przyrodniczych wyższych uczelni takich, jak: geografia, geologia, ochrona środowiska na uniwersytetach, kierunki pokrewne na uniwersytetach rolniczych i uczelniach technicznych, w których prowadzi się zajęcia traktujące o ochronie i przemianach środowiska przyrodniczego wskutek antropopresji, nauczyciele geografii i uczniowie klas maturalnych w szkołach średnich, pracownicy instytucji zajmujących się badaniem i monitorowaniem stanu środowiska. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22005, I-22004 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22003/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej