Źródło opisu
Katalog zbiorów
(14)
Forma i typ
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Artykuły
(2)
E-booki
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Autor
Drzymała Tomasz
(5)
Kurdowski Wiesław (1931-)
(2)
Abramowicz Marian
(1)
Ajdukiewicz Andrzej
(1)
Buryło Kamil
(1)
Chłądzyński Sławomir (1949-)
(1)
Degler Andrzej
(1)
Garbacik Albin (1970-)
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Górska Agnieszka
(1)
Jackiewicz-Rek Wioletta
(1)
Kasperkiewicz Janusz
(1)
Kloch Monika
(1)
Konecki Marek
(1)
Majewska Weronika
(1)
Neville Adam
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Pasternak Marcin
(1)
Plechawski Stanisław
(1)
Sowiński Daniel
(1)
Steuer Dariusz
(1)
Wieczorek Arkadiusz
(1)
Zegardło Bartosz
(1)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Temat
Cement
(14)
Beton
(6)
Materiały budowlane
(4)
Wytrzymałość materiałów
(3)
Włókna polipropylenowe
(3)
Chemia
(2)
Izotopy promieniotwórcze
(2)
Kompozyty
(2)
Stres cieplny
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Budownictwo
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Hydratacja
(1)
Kruszywo
(1)
Promieniotwórczość
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Włókna sztuczne
(1)
posadzki
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(6)
Podręcznik akademicki
(4)
Monografia
(3)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Inżynieria i technika
(4)
Chemia
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Fizyka i astronomia
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: Przeprowadzone badania miały na celu ocenę, jak dodatek włókien polipropylenowych wpływa na zmianę wytrzymałości analizowanych materiałów na zginanie. Ta cecha wytrzymałościowa w dużym stopniu wpływa na zjawisko termicznego eksplozyjnego odpryskiwania betonu. Wykonane badania potwierdziły zasadność stosowania włókien polipropylenowych do zaprawy cementowej, ponieważ dodatek ten miał wpływ na poprawę wytrzymałości badanego kompozytu cementowego na zginanie zarówno w wysokich temperaturach, jak i w temperaturze normalnej (pokojowej).
Książka
W koszyku
Bibliografia przy rozdziałach. Wykaz norm strony 835-857.
Indeksy.
Zawiera: Cement portlandzki // Rodzaje materiałów wiążących // Właściwości kruszyw // Świeży beton // Domieszki // Wytrzymałość betonu // Inne właściwości stwardniałego betonu // Wpływ temperatury na beton // Sprężystość, skurcz i pełzanie // Trwałość betonu // Skutki zamrażania i odmrażania oraz oddziaływania chlorków // Badanie stwardniałego betonu// Beton o szczególnych właściwościach // Projektowanie mieszanki betonowej.
Streszczenie: Piąta edycja książki została zaktualizowana o nowe europejskie i amerykańskie normy. Odzwierciedla również postęp w technologii betonu, który dokonał się w ciągu ostatniej dekady, przy zachowaniu pierwotnego celu, jakim było dostarczenie rzetelnych, kompleksowych i praktycznych informacji na temat właściwości betonu. Wszystkie informacje zawarte w książce są oparte na badaniach naukowych i bogatym doświadczeniu inżynieryjnym autora. Szczególny nacisk położony został na zrozumiałe przedstawienie zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w mieszance betonowej i betonie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21661 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19800/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wybrane kompozyty cementowe w warunkach pożaru / Stanisław Plechawski // Inżynieria i Budownictwo. - 2019/10 strony 472-477.
Sygnatura CP-29
Streszczenie: Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-38.
Streszczenie: Podjęty temat miał za zadanie zapełnienie luki występującej w literaturze przedmiotu na temat zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie. Badanym materiałem budowlanym był cement. Praca składa się z części teoretycznej oraz części badawczej. W części teoretycznej przybliżono ogólne zagadnienie promieniowania jonizującego, przywiązując szczególną wagę do zagrożeń z nim związanych. Opisano także specyfikę tematu promieniowania w odniesieniu do materiałów budowlanych. Określono wielkości oraz wartości opisujące badane zjawisko opierając się na wymogach zawartych się w aktualnych aktach prawnych. Problemem poruszonym w części badawczej było wyznaczenie stężeń i przedstawienie zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w badanym materiale. Do zrealizowania tematu wybrano jeden z najpopularniejszych typów cementów używanych w budownictwie - cement portlandzki. Badania materiału budowlanego przeprowadzono w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie. Po otrzymaniu wyników opracowano je w celu wyznaczenia wskaźników aktywności, którymi posługuje się przy określaniu promieniotwórczości materiałów budowlanych - f1 i f2 oraz wyznaczenia mocy dawki promieniowania. Po wyznaczeniu wskaźników dokonano analizy porównując je z wcześniej opisanymi wartościami granicznymi. Pozwoliło to wyciągnąć wnioski o zgodności materiału z wymaganiami oraz określenie zasadności używania go w przemyśle budowniczym. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16867/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cementy wieloskładnikowe w budownictwie / Sławomir Chłądzyński, Albin Garbacik. - Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2008. - 125, [1] stron : Ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, wykaz norm na stronach 119- 125.
Zawiera: Cementy wieloskładnikowe w normach cementowych // Stan obecny i prognoza produkcji cementów wieloskładnikowych // Dodatki mineralne w składzie cementów wieloskładnikowych // Właściwości cementów wieloskładnikowych // Właściwości betonów z cementów wieloskładnikowych // Kierunki stosowania cementów wieloskładnikowych w budownictwie.
Zakres i zawartość: Dla studentów wydziałów budownictwa, pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych, kadry inżynieryjno-technicznej związanej z produkcją betonu i elementów betonowych, projektantów, konstruktorów oraz pracowników nadzoru budowlanego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21664, I-21663 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21662/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16522/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Ciągły wzrost zapotrzebowania na mieszkania, domy jednorodzinne oraz rozwój technologii budowlanych stawia przed producentami materiałów budowlanych szerokie wymagania odnośnie polepszania technologii mającej na celu większą energooszczędność budowli przy zachowaniu swoich wyrobów na wysokim poziomie jeśli chodzi o zdrowie użytkowników. Celem pracy było wyznaczenie stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych radu (Ra-226), toru (Th-232) i potasu (K-40) w posadzkach cementowych i sprawdzenie, czy są one bezpieczne pod kątem radioaktywności naturalnej dla zdrowia człowieka. Badania pokazały, że wszystkie próbki posadzek cementowych zawierają w swoim składzie naturalne izotopy promieniotwórcze. Analiza wyników pokazała iż w żadnej próbce nie stwierdzono podwyższonej zawartości potasu, radu i toru oraz wartości współczynników f1 i f2 są znacznie poniżej wartości granicznej. Według normy UNSCEAR 2008 żaden radionuklid nie przekroczył swoich wartości granicznych. Reasumując posadzki cementowe są bezpieczne pod kątem promieniowania jonizującego i mogą być stosowane w Polskim budownictwie. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17753/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-45.
Streszczenie: W pracy zbadano stężenia radioaktywności 226Ra, 232Th, 40K oraz parametry zagrożenia radiologicznego, takie jak zaabsorbowana moc dawki promieniowania gamma, roczna dawka efektywna, równoważnik koncentracji radu, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik narażenia, wskaźniki gamma i alfa dla cementów powszechnie stosowanych w Polsce. Koncentracje najważniejszych pierwiastków promieniotwórczych 226Ra, 232Th, 40K określono za pomocą spektrometrii promieniowania gamma. Koncentracje naturalnych izotopów promieniotwórczych radu, toru i potasu mieszą się w granicach odpowiednio 26 - 78 Bq · kg-1, 14 - 51 Bq · kg-1, 178 - 425 Bq · kg-1. Dodatkowo wyznaczono średnie wartości parametrów ochrony radiologicznej: średnią wartość równoważnika radu Raeq = 112 Bq · kg-1, średnią moc dawki pochłoniętej promieniowania gamma D = 100 nGy · h-1, średnią roczną dawkę efektywną AED = 490 µSv · rok-1 , zewnętrzny wskaźnik narażenia Hex = 0,30, wewnętrzny wskaźnik narażenia Hin = 0,43, średnią wartość wskaźnika promieniowania gamma Iγ = 0,40 i średni wskaźnik alfa Iα = 0,24. Uzyskane wyniki zostały porównane z wartościami rekomendowanymi przedstawionymi w Raporcie przygotowanym przez Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (ang. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR), Komisję Europejską oraz z wynikami badań pochodzącymi z innych państw, w celu oceny narażenia człowieka na promieniowanie jonizujące. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16835/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 48-49.
Streszczenie: Założeniem opracowania był przegląd literatury dotyczącej betonów oraz przeprowadzenie prac badawczych pozwalających określić wpływ oddziaływania obciążeń termicznych na charakterystyki wytrzymałościowe betonu opartego na cemencie glinowym. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsza dotyczy omówienia teoretycznych zagadnień związanych z betonem. W rozdziale ogólnie scharakteryzowano beton i jego składniki. Opisano rodzaje cementu i kruszywa. Przedstawiono dodatki do betonów, a także przybliżono jedną z najważniejszych cech betonu – wytrzymałość na ściskanie. Druga część przybliża wpływ wysokich temperatur na beton. Opisano zmiany w strukturze betonu wywołane oddziaływaniem warunków pożarowych. Poruszono kwestię projektowania konstrukcji betonowych z uwzględnieniem sytuacji pożarowej. Trzecia część stanowi opis autorskiej pracy badawczej. Polegał on na opisaniu i przygotowaniu próbek stanowiących przedmiot badań. Podzielono je na 3 grupy w zależności od składu mieszanki zarobowej. Pierwsza z nich wykonana została na bazie cementu portlandzkiego i piasku zwykłego, druga powstała jako mieszanina cementu glinowego, białego kruszywa ceramicznego i wody. Trzecia z nich różniła się od drugiej, tylko dodatkiem perlitu jako kruszywa lekkiego. Scharakteryzowano stanowiska do wygrzewania i przeprowadzenia prób obciążeniowych. Obliczono ubytek mas wygrzewanych próbek. Opisano proces oddziaływania cieplnego oraz przebieg prowadzenia doświadczeń wytrzymałościowych na zginanie i ściskanie. Opracowano wyniki w tabelach uwzględniając temperaturę oddziaływania, obciążenia niszczące i naprężenia. Zobrazowano otrzymane dane za pomocą wykresów na podstawie wartości średnich z każdej podgrupy. W końcowej części pracy sformułowano wnioski przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Wynika z nich, że elementy wykonane na bazie cementu portlandzkiego już w 300 °C wykazują znaczący spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie. W wyższych temperaturach zdecydowanie, nie reprezentowały żadnych wartości wytrzymałościowych. Beton z grup zawierających cement glinowy wykazał zwiększoną wytrzymałość (w porównaniu do portlandzkiego) dla tych samych warunków oddziaływania cieplnego. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17362/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 345-348. Indeks
Zawiera: Budowa atomu // Cząsteczki // Ciecze // Ciała stałe // Izomorfizm // Polimorfizm // Kryształy rzeczywiste // Powstawanie kryształów // Wprowadzenie do termodynamiki chemicznej // Reguła faz Gibbsa // Układy zawierające fazę gazową - diagram wody // Układy dwuskładnikowe skondensowane // Układy trójskładnikowe // Roztwory ciał stałych w cieczach // Elementy elektrochemii // Koloidy // Szkło // Budowlane materiały wiążące // Beton // Wyroby ścienne // Tworzywa sztuczne.
Streszczenie: Opis podany za wydawcą: Książka zawiera liczne wykresy i zdjęcia, te ostatnie nawet w dodatku, który jest związany z ilością arkuszy wydawniczych, a więc nie stanowi „zwiększenia” jej objętości. Mam nadzieję, że będzie ona pomocna studentom w trakcie studiów i przygotowywania prac dyplomowych, w których mikroskopia, szczególnie elektronowa mikroskopia skaningowa stanowi nieodzowne narzędzie badawcze. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, jako pomoc dydaktyczna. Jednak może czasem być także przydatna studentom Wydziałów Budownictwa w Politechnikach. Jako redaktor czasopisma Cement Wapno Beton wiem, że bardzo często prace doktorskie na tych wydziałach związane są z technologią, a to często wymaga znajomości wybranych zagadnień z chemii spoiw wiążących i betonu...."
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21712, I-21711, I-21656 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21655/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 42-43.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie wpływu oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na ściskanie zaprawy cementowej z dodatkiem (1,8 kg/m3) oraz bez dodatku włókien polipropylenowych (PP) zgodnie z założoną procedurą badawczą. W ramach pracy wykonano serię badań polegających na pomiarze wytrzymałości na ściskanie uprzednio wygrzanych próbek - prostopadłościennych beleczek o wymiarach 40×40×160 mm w zakresie temperatur - 20°C, 100°C, 300°C, 500°C z dodatkiem oraz bez dodatku włókien polipropylenowych (PP). Do badań zastosowano dwa typy włókna dla wszystkich wariantów badań wytrzymałościowych, zgodnie z założonym planem badawczym. Pracę opracowano w oparciu o pomiary spadków wytrzymałości na ściskanie. Porównano wyniki badań dla kompozytów cementowych z dodatkiem oraz bez dodatku włókien, wygrzewanych w podwyższonych temperaturach. Zestawienie otrzymanych wyników przedstawiono na wykresach. Wykonane badania potwierdzają zasadność stosowania włókien polipropylenowych, które znajdują uzasadnione zastosowanie w przemyśle budowlanym, jako ważny dodatek do betonów. Niewielka ich ilość redukuje występowanie rys skurczowych, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw pożarów w postaci eksplozyjnego odpryskiwania betonu. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17399/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chemia cementu i betonu / Wiesław Kurdowski. - Kraków ; Warszawa : Stowarzyszenie Producentów Cementu ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 728 strony : Ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Rodzaje cementów i zasady ich klasyfikacji // Klinkier portlandzki // Hydratacja faz klinkierowych // Hydratacja cementu // Właściwości zaczynu // Właściwości betonu // Dodatki do cementu // Hydratacja cementów z dodatkami // cementy specjalne // Nowe rodzaje betonów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21660, I-21659 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21658/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
W koszyku
Streszczenie: Autor wniosku wykonał rozległe badania wstępne polegające na ustaleniu wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wytrzymałość kompozytu cementowego bez oraz z dodatkiem włókien polipropylenowych (PP). Przed przystąpieniem do badań zaprojektowano składy zaprawy cementowej z dodatkiem i bez dodatku włókien polipropylenowych. Wykonano po 2 serie próbek do oznaczenia wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu różniących się zawartością włókien polipropylenowych. Do badań wstępnych zastosowano jeden rodzaj włókna dla wszystkich rodzajów badań wytrzymałościowych. Wyboru włókna dokonano na podstawie wcześniejszych badań autora pracy, przy uwzględnieniu znanych i przebadanych cech tego materiału. [za Autorem]
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 205-224.
Zawiera: Wprowadzenie // Charakterystyka kompozytów cementowych z dodatkiem włókien polipropylenowych // Podstawowe parametry pożaru wpływające na właściwości wytrzymałościowe kompozytów cementowych // Właściwości kompozytów cementowych w warunkach pożarowych.
Streszczenie: W monografii zostały zamieszczone najnowsze wyniki badań zaczynów i zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury. Otrzymane wyniki badań analizowano pod kątem zmiany parametrów wytrzymałościowych oraz cech fizyko-chemicznych. Badania przemian cieplnych próbek zaprawy wykonano za pomocą symultanicznej analizy termicznej. Prowadzono również obserwacje struktury włókien oraz zaczynów poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury SEM (ang. scanning electron microscope) za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Podstawowym celem badań było ustalenie wpływu włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1125/15, W-1125/14, W-1125/13, W-1125/12, W-1125/11, W-1125/10, W-1125/9, W-1125/8, W-1125/7, W-1125/6, W-1125/5, W-1125/4, W-1125/3 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1125/2 Czyt., W-1125/1 Czyt. (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej