Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
Branch
Czytelnia
(8)
Author
Pecio Mariusz
(2)
Adamski Bartłomiej
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Jakubczyk Arkadiusz
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kosiela Wojciech
(1)
Kubera Sławomir
(1)
Kwapień Maciej
(1)
Motor Grzegorz
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Trzaska-Durski Maciej Leszek
(1)
Wleciał Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Centra handlowe
(8)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(5)
Ewakuacja
(2)
Ewakuacja ludności
(1)
Stan techniczny
(1)
hotele
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(2)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Wołomin (woj. mazowieckie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Architektura i budownictwo
(7)
8 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 83-85.
Streszczenie: Tematem pracy była Analiza i ocena procesu ewakuacji na przykładzie budynku wybranej Galerii Handlowej w Warszawie. Praca składa się z 4 rozdziałów które przybliżają informacje ogólne o ewakuacji oraz ich zastosowanie na przykładzie analizowanego budynku. Celem pracy była ocena procesu ewakuacji na przykładzie wyników otrzymanych podczas ćwiczeń ewakuacyjnych przeprowadzonych w analizowanym budynku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17969/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: Tematem pracy dyplomowej była ,,Analiza bezpieczeństwa pożarowego w typowym obiekcie wybranej sieci handlowej”. Praca zawiera informacje teoretyczne na temat ochrony przeciwpożarowej budynków. Przedstawiono również opis historycznych dużych pożarów supermarketów w Polsce. Praca zawiera również analizę zabezpieczenia przeciwpożarowego w supermarkecie Dino. Przeprowadzona analiza dotyczyła supermarketu Dino, który znajduje się w miejscowości Leszcze, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim. Dokonano oceny zabezpieczenia pożarowego konstrukcji budynku oraz analizy zastosowanych systemów przeciwpożarowych wewnątrz obiektu. Na podstawie uzyskanej wiedzy teoretycznej oraz dokonanej analizy można stwierdzić czy poziom bezpieczeństwa w analizowanym obiekcie odpowiada obecnie panującym przepisom prawnym w Polsce. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17937/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 72-73.
Streszczenie: Celem pracy inżynierskiej jest ocena warunków techniczno-budowlanych i ewakuacji obiektu Centrum Handlowego „Galardia” w Starachowicach. Dokonano analizy bezpieczeństwa bezpieczeństwa pożarowego oraz możliwości ewakuacji osób przebywających w obiekcie. W pierwszej części pracy przedstawioną charakterystykę ogólną Centrum Handlowego (m. in. lokalizację, konstrukcję, instalacje użytkowe), jak również dokonano przedstawienia wymagań przeciwpożarowych zawartych w przepisach dla tego rodzaju budynków i skonfrontowano je ze stanem rzeczywistym występującym w obiekcie. Drugą część pracy stanowi analiza bezpieczeństwa pożarowego. Podsumowano stan faktyczny obecny w obiekcie. Przedstawiono rozwiązania ponadstandardowe zwiększające poziom bezpieczeństwa. Zastosowane zmiany oceniono za pomocą wybranej metody inżynierskiej według standard brytyjskiego. Obliczono oraz porównano ze sobą czasy wymaganego (WCBE) i dopuszczalnego (DCBE) czasu bezpiecznej ewakuacji w Centrum Handlowym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16879/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-74.
Streszczenie: Opracowana praca dyplomowa porusza problematykę doboru ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w ramach występujących niezgodności z wymaganiami obowiązujuących przepisów, a jej celem jest przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazanie najbardziej efektywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwagi na specyfikę obiektu. Opracowanie obejmuje wymagania ochrony przeciwpożarowej i charakterystykę budynku, opis warunków ewakuacji, a także analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego. Jako przykładowy obiekt, do opisu i analizy warunków bezpieczeństwwa pożarowego został wybrany budynek Galerii Handlowej Jedenastka w Lublińcu. Galeria została otwarta w marcu 2009 r. Powierzchnia całkowita Galerii to około 9500 m2. Przedmiotowy budynek składa się z części północnej i południowej. Część północna w przeważającej częsci jest jednokondygnacyjna i zaliczona do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. W północno-wschodnim narozniku wystepuje II kondygnacja nadziemna, stanowiąca zaplecze socjalno-biurowe supermarketu - strefa ZL III. Część południowa jest w większości dwukondygnacyjna i obejmuje powierzchnie handlowe zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I oraz pomieszczenie biurowe - ZL III. Łącznie w budynku wydzielono cztery strefy pożarowe oraz jedno pomieszczenie techniczne. W toku prowadzonej analizy bezpieczeństwa pożarowego w budynku, wykryto pewne niezgodności z uregulowaniami prawnymi: nieodpowiednią odległość klapy dymowej od ściany oddzielenia przeciwpożarowego, zbyt wąską jedną z klatek schodowych, zastosowanie w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego okien e bez potwierdzonej klasy odporności ogniowej, przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego oraz beak wyposażenia pasaży ewakuacyjnych w instalację do usuwania dymu. W opracowaniu podjęto decyzję, które nieprawidłowości zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów, a które pozostaną, z uwagi na brak możliwości ich usunięcia. Przeprowadzona analiza bezpieczeństwa pożarowego pozwoliła na zoptymalizowanie, wyselekcjonowanie i wskazanie najbardziej efektywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla rozpatrywanego przypadku Galerii Handlowej Jedenastka. Dobrane rozwiąznaia pozwolą uzyskać zadowalający poziom bezpieczeństwa, w związku z czym uznać należy, że załozony cel pracy zostanie osiągnięty. Podsumowując uważa się, że zastosowanie w budynku przyjętych rozwiązań ponadstandardowych, zapewni w razie pożaru odpowiedną nośność konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru do sąsiednich stref pożarowych oraz na sąsiednie budynki, możliwość ewakuacji ludzi i bezpieczeństwo ekip ratowniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17143/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 62.
Streszczenie: W pracy dyplomowej dokonano analizy i oceny niezawodności instalacji tryskaczowej oraz instalacji hydrantów wewnętrznych. Celem pracy było wykazanie poziomu niezawodności omawianych instalacji, względem poziomu niezawodności poszczególnych ich elementów charakteryzujących się najgorszym poziomem niezawodności, wraz ze wskazaniem poziomu ich istotności dla zachowania stanu zdatności przez instalację. Zakres pracy obejmował analizę i ocenę grupy badawczej w postaci protokołów przeglądowych, naprawczych oraz dzienników omawianych instalacji będących wyposażeniem obiektów budowlanych, z określonym sposobem użytkowania w kategorii zagrożenia ludzi I (galerie handlowe). W celu weryfikacji wiarygodności wyników prezentowanych przez grupę badawczą, przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród osób związanych zawodowo z tematyką obsługi instalacji tryskaczowych i instalacji hydrantów wewnętrznych. Ankieta pozwoliła na określenie oczekiwanych wyników prezentowanych przez grupę badawczą. W celu przeprowadzenia analizy – niezbędnej do przeprowadzenia oceny i sformułowania wniosków, zostały zastosowane wskaźniki i miary opisujące niezawodność stosowane powszechnie przy badaniu poziomu niezawodności obiektów technicznych – między innymi: funkcja niezawodności, funkcja intensywność uszkodzeń, gotowość i inne. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały, że instalacje tryskaczowe i instalacje hydrantów wewnętrznych cechują się bardzo wysokim poziomem niezawodności. Najniższym poziomem niezawodności cechują się elementy składowe poszczególnych instalacji niewpływające znacząco na ich zdatność. Elementy krytyczne instalacji tryskaczowej (np. pompy główne) występują w redundancji, która geometrycznie zwiększa niezawodność w danej strukturze. W rezultacie praca pozwala na sformułowanie wniosków, że bardzo duży wpływ na skuteczność instalacji, która nie jest automatyczna, ma użytkownik i jego zachowanie podczas pożaru (czy wykorzysta urządzenie w przypadku pożaru). Istotnym faktem jest, że koszt montażu i obsługi technicznej instalacji gaśniczej automatycznej jest dużo większy niż instalacji wymagającej użytkownika do jej uruchomienia i wykorzystania. W celu optymalizacji kosztów inwestycji należy rozważanie dobierać instalację przeciwpożarową (koszt jej montażu i obsługi) do wartości dobra, które ma chronić. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18173/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej inżynierskiej było wykonanie analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego, a więc poprawności zastosowanych rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa uczestników w przypadku powstania pożaru w galerii hotelowo - handlowej. Przedstawiona analiza przeprowadzona była w formie audytu, czyli porównania wymagań prawnych ze stanem faktycznym na podstawie Galerii Jordanowskiej, która została wybudowana i oddana do użytku w październiku 2016 r. Głównym elementem pracy było przeanalizowanie warunków ewakuacji z przestrzeni zamkniętej obiektu. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę opisywanego budynku, jego położenie oraz użyte rozwiązania konstrukcyjne z wyszczególnieniem na podział poszczególnych kondygnacji i sposobów użytkowania obiektu. W kolejnym rozdziale przedstawione są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz skonfrontowanie ich ze stanem faktycznym. Sprawdzenie czy spełnione zostały wymagania dotyczące odległości od innych obiektów budowlanych, wielkości stref pożarowych czy klasy odporności pożarowej budynku i klasy odporności ogniowej jego elementów. W rozdziale tym przedstawiona również jest klasyfikacja budynku ze względu na wysokość, podział na strefy pożarowe, a także zaprezentowanie możliwych maksymalnych ilości osób w poszczególnych przestrzeniach obiektu. Rozdział trzeci zawiera opis zastosowanych urządzeń i instalacji, które mają za zadanie wykryć pożar, zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, ostrzec użytkowników o zagrożeniu oraz pomóc im w sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonych stref. W rozdziale czwartym i piątym przedstawione są wymagania oraz stan faktyczny zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz istniejącej drogi pożarowej. Kolejny rozdział opisuje warunki ewakuacji z poszczególnych części galerii. Na wstępie przedstawione są wybrane wymagania względem elementów wpływających na sposób przeprowadzenia ewakuacji. W dalszej części przedstawione są parametry wstępujących elementów, które pozwalają na opuszczenie danej przestrzeni w razie pożaru lub innego zagrożenia.. Ostatnia cześć pracy zawiera podsumowanie całości oraz wnioski wyniesione podczas analizy bezpieczeństwa pożarowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17351/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-45.
Streszczenie: Niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera charakterystykę Galerii Wołomin w Wołominie. Następny z nich dotyczy zagadnienia ewakuacji obiektu m. in. rodzaje ewakuacji. W trzecim rozdziale zostały opisane wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacji a w piątym sąscenqariusze pożarowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18024/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Handlowym M1 w Łodzi. W celu realizacji wybranego zagadnienia przedstawiono najważniejsze akty prawne i podstawy teoretyczne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. W dalszej części scharakteryzowane zostało objęte analizą centrum handlowe. Następnie dokonano analizy i oceny rozwiązań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę badanego obiektu w świetle obowiązujących przepisów prawnych, a także określono, czy wymagana jest koncepcja poprawy tych rozwiązań. Budynek centrum handlowego o powierzchni ok. 50 tysięcy m2 został wybudowany w 1999 r. i jest największym tego typu obiektem w północno-wschodniej części miasta Łódź. Kubatura budynku wynosi ok. 380500 m3, a wysokość nie przekracza 12 metrów. Wokół obiektu rozmieszczonych jest 12 hydrantów nadziemnych DN 80, które są zamontowane na obwodowej sieci wodociągowej. Na terenie działki znajdują się dwa przeciwpożarowe zbiorniki wodne o łącznej pojemności 928 m3 wody. Omawiany obiekt został wyposażony w 31 hydrantów HW-52, znajdujące się w części magazynowej, 44 hydranty HW-25, które chronią część handlowo-usługową oraz instalację tryskaczową. Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny rozwiązań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Handlowym M1 w Łodzi w świetle przepisów prawnych stwierdzono, że wydajności sieci wodociągowej, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych są wystarczające oraz minimalny całkowity zapas źródła wody zaopatrującego wewnętrzne instalacje przeciwpożarowe jest zapewniony. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17850/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again