Forma i typ
Książki
(4)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Autor
Chotomska Agnieszka
(1)
Gadomska Iwona
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Ignac-Nowicka Jolanta
(1)
Kwiatkowski Marek
(1)
Mierczyk Zygmunt
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Ostrowski Roman
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Szostak Ewa
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Bezpieczeństwo cywilne
(4)
Inżynieria bezpieczeństwa
(4)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(4)
Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego
(3)
Sytuacje kryzysowe
(2)
dydaktyka
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Budownictwo
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Paliwa płynne
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Statystyka
(1)
Systemy bezpieczeństwa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
(1)
Zagrożenia
(1)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(1)
edukacja
(1)
inżynieria
(1)
inżynieria cywilna
(1)
schrony
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 131-136.
Zawiera: Pojęcia związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami // Inżynieria bezpieczeństwa jako dyscyplina naukowa // Pojęcia związane z inżynierią bezpieczeństwa systemu w podmiocie // Zarządzanie bezpieczeństwem // Istota inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego // Funkcjonowanie obiektu technicznego w procesie eksploatacji // Zastosowanie systemów bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych // Systemy bezpieczeństwa cywilnego - zastosowania.
Streszczenie: Pierwsza część podręcznika obejmuje pojęcia związane z bezpieczeństwem systemu w podmiocie, zagrożeniami i ich klasyfikacją, a także sytuacją kryzysową i zarządzaniem kryzysowym. W drugiej części przedstawiono zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa technicznego z uwzględnieniem funkcjonowania obiektu technicznego w procesie eksploatacji, pojęcia związane z mechanizmem postawania zakłóceń, awarii i katastrof oraz metodyki identyfikacji miejsc niebezpiecznych. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2656, IBC-2655 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2654/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia i katastrofy
Streszczenie: Monografia jest wynikiem prac sowistego forum naukowo-badawczego i technologicznego, jakim stała się konferencja z cyklu EKOMILITARIS pt. "Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń". W monografii podjęto próbę wskazania wybranych metod i technologii z obszaru monitorowania zagrożeń, diagnostyki i eksploatacji, chemii i inżynierii materiałowej, elektroniki i telekomunikacji, informatyki optoelektroniki oraz informatycznego wsparcia podejmowania decyzji i zarządzania kryzysowego, które wytyczają kierunki rozwojowe wpółczesnej inżynierii bezpieczeństwa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1821 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1820/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Koło naukowe Badania Operacyjne w Bezpieczeństwie zostało założone z inicjatywy studentów grupy SP-C15 oraz dr inż. Magdaleny Gikiewicz. Ofi cjalnie rozpoczęło swoją działalność 14 grudnia 2015 r. Koło to funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa przy Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa. Swą działalność koncentruje na postrzeganiu, formułowaniu i modelowaniu problemów decyzyjnych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w zagadnieniach ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Od grudnia 2016 r. Koło tworzą wspólnie studenci II oraz III roku Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, którzy nastawieni są na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu badań operacyjnych w bezpieczeństwie, rozwój umiejętności procesu wspomagania decyzji, a także promowanie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W artykule przedstawiono sprawozdanie koła.
Książka
W koszyku
Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym / Jerzy Wolanin. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020. - 320 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Pomiar bezpieczeństwa // Ogólna koncepcja ryzyka // Algebra zdarzeń // Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w analizie ryzyka // Zagrożenia a zmienne losowe o charakterze ciągłym // Budowa scenariuszy // Określanie mechanizmów powstawania i skutków zagrożeń dynamicznych // Pomiar społecznego wzburzenia // Obliczanie bezpieczceństwa // Szczególny przypadki analizy ryzyka.
Streszczenie: Prowadzone w tej monografii rozważania dotyczące bezpieczeństwa nie obejmują swoim zakresem zagadnień militarnych, a także obszarów z zakresu bezpieczeństwa państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, w tym wywiadu czy kontrwywiadu, chociaż przedstawiona w dalszej części koncepcja bezpieczeństwa i jego miary jest na tyle uogólniona, że może być przydatna również do analiz tego typu bezpieczeństwa. Natomiast poruszane w tym przeglądzie problemy dotyczące w swojej zasadniczej części dobrze ugruntowanej już koncepcji bezpieczeństwa powszechnego oraz bezpieczeństwa publicznego. Problemy te związane są głównie z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego w najserzszym znaczeniu tego sformułowania oraz z siłami natury. [ze wstępu Autora]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1148/15, W-1148/14, W-1148/13, W-1148/12, W-1148/11, W-1148/10, W-1148/9, W-1148/8, W-1148/7, W-1148/6, W-1148/5, W-1148/4, W-1148/3 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1148/2 Czyt., W-1148/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Aspekt dydaktyczny współczesnych wyzwań inżynierii bezpieczeństwa cywilnego / Andrzej Włodarski // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku: inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. / pod red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 53-64 SGSPk0016142.01.
Sygnatury: B-271/Czyt., B-272, B-273, B-274, B-275
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Inżynierowie bezpieczeństwa / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2008/12 s.4-7.
Charakterystyka działalności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Brak okładki
Pozostałe zbiory
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strona [25].
Streszczenie: W niniejszym raporcie z badań zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, dotyczące praktycznych aspektów udostępniania społe-czeństwu informacji związanych z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Analizie poddano zarówno zakres udzielanej informacji jak również dostęp do niej oraz skutek w postaci świa-domości zagrożeń, znajomości procedur i zasad postępowania społeczności lokalnej zamieszkującej tereny zagrożone poważną awarią przemysłową. Badania przeprowadzone zostały na przykładzie re-prezentatywnych zakładów branży naftowej, zaliczonych na podstawie Załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebez-piecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do zakładów dużego ryzyka (ZDR).
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej