Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(13)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(14)
Author
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(7)
Kloch Monika
(5)
Górska Agnieszka
(2)
Boroń Damian
(1)
Buryło Kamil
(1)
Ciechanak Arkadiusz
(1)
Gacuta Marcin
(1)
Gad Karolina
(1)
Januszke Szymon
(1)
Jeziorski Marek
(1)
Kiełek Filip
(1)
Majewska Weronika
(1)
Nawrocki Szymon
(1)
Stec Joanna
(1)
Walczak Michał
(1)
Zioło Jakub
(1)
Żyłowski Mateusz
(1)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Izotopy promieniotwórcze
(12)
Materiały budowlane
(4)
Cement
(2)
Klej
(2)
izotopy
(2)
Ceramika budowlana
(1)
Glina
(1)
Granit
(1)
Kompozyty
(1)
Materiały promieniotwórcze
(1)
Nawozy mineralne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
Woda mineralna
(1)
Zaprawa (budownictwo)
(1)
nawozy
(1)
posadzki
(1)
promieniowanie
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Chiny
(1)
Finlandia
(1)
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(14)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Fizyka i astronomia
(4)
Architektura i budownictwo
(3)
Chemia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-15606/CD
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-54.
Streszczenie: Kluczowym aspektem w wyborze tematyki pracy był fakt, że Polska nie dysponuje odpowiednimi pokładami złóż skał fosforanowych niezbędnych do produkcji kwasu fosforowego (V), a następnie nawozów fosforowych, wykorzystywanych w rolnictwie do prawidłowego rozwoju roślin, bez których człowiek w późniejszym etapie nie miałby odpowiedniej ilości pożywienia. Fosforyty są eksportowane do Polski z różnych państw świata. W związku z powyższym głównym celem pracy była ocena radioaktywności sprowadzanych fosforytów. Pracę podzielono na część teoretyczną oraz doświadczalną. W części teoretyczne skupiono się na przedstawieniu informacji o fosforytach oraz na opisaniu naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego obecnego w życiu każdego człowieka. W części doświadczalnej, na podstawie wyznaczonych koncentracji naturalnych izotopów promieniotwórczych radu (226Ra), toru (232Th) i potasu (40K) oszacowano narażenie ludzi, bezpośrednio pracujących przy wydobyciu/eksploatacji fosforytów oraz pracowników zakładów chemicznych, obrabiających skały fosforytowe na promieniowanie jonizujące emitowane przez te materiały. Przy badaniu próbek użyto spektrometru typu MAZAR połączonego z sondą scyntylacyjną NaI(Tl) 2x2”,dzięki czemu wyznaczono stężenia radioizotopów radu (226Ra), toru (232Th) i potasu (40K). W celu oszacowania narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące została obliczona moc dawki oraz roczna dawka skuteczna badanych próbek. Wyniki badań wykazały, że stężenie izotopu radu 226Ra dla każdej zbadanej próbki w znacznym stopniu przekroczyło średnie stężenie tego izotopu w skorupie ziemskiej, natomiast stężenia izotopów toru 232Th i potasu 40K były niższe lub porównywalne do średniej zawartości tych izotopów w skorupie ziemskiej. Wyznaczone na podstawie stężeń izotopów radu (226Ra), toru (232Th) i potasu (40K) moc dawki oraz roczna dawka skuteczna w badanych próbkach, w dużym stopniu przekraczały dopuszczalne dawki przedstawione w Raporcie UNSCEAR (2000), które uważane są za bezpieczne. Zbadane fosforyty, które są stosowane w przemyśle chemicznym stanowią więc ogromne zagrożenie pod względem radioaktywności naturalnej dla zdrowia człowieka. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17667/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15247/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 49-52.
Streszczenie: Celem pracy było wyznaczenie stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych takich jak: potas (40K), rad (226Ra) i tor (232Th) w wytypowanych do badań nawozach ekologicznych dostępnych na rynku krajowym. W pracy opisano ogólnie informacje na temat nawozów naturalnych jakimi są mączki skalne z podziałem na mączki bazaltowe oraz granitowe. Przedstawiono ich charakterystykę i zastosowanie. Następnie odniesiono się do kwestii promieniotwórczości środowiska naturalnego z podziałem na promieniowanie pochodzące ze źródeł sztucznych oraz naturalnych. Opisano podstawowe wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej. Przedstawiono pochodzenie oraz charakterystykę badanych materiałów. Badania próbek po przygotowaniu wykonano metodą porównawczą w Zakładzie Dozymetrii w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.Badania zostały wykonane zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej. Na podstawie otrzymanych wyników stężeń obliczono równoważnik koncentracji radu, moc dawki promieniowania gamma, równoważnik rocznej dawki efektywnej oraz wskaźnik promieniowania gamma. Otrzymane wyniki pomiarów zostały porównane z dostępnymi dopuszczalnymi wartościami. Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, iż nie wszystkie nawozy naturalne są bezpieczne pod kątem promieniotwórczości naturalnej i mogą wpływać na podniesienie tła promieniowania w środowisku [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17577/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza stężeń wybranych izotopów promieniotwórczych w butelkowanych wodach leczniczych Polski. W literaturze przedmiotu niewiele jest informacji na ten temat. Butelkowane wody lecznicze są ogólnodostępne w sklepach i coraz częściej stosowane w kuracjach domowych zaleconych przez lekarza. Stosowanie takich kuracji wiąże się z ryzykiem przekroczenia granicznych dawek promieniowania, określonych przepisami legislacyjnymi. Istnieje również ryzyko, iż w składzie wód znajdywać się mogą izotopy promieniotwórcze w ilości stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Do analizy wybrano naturalne izotopy promieniotwórcze takie jak: potas 40K, ołów 210Pb, rad 226Ra, uran 238U i tor 234Th oraz sztuczny pierwiastek promieniotwórczy cez 137Cs. Głównym założeniem pracy było wyznaczenie stężeń wybranych izotopów w badanych próbkach, w celu obliczenia rocznych dawek efektywnych jakie ludność otrzymuje spożywając te wody. Badania wykonano na spektrometrze promieniowania gamma. Analizując otrzymane wyniki badań, obliczono roczne dawki efektywne w wyniku spożywania wytypowanych do badań wód leczniczych. Otrzymane wyniki porównano z przepisami legislacyjnymi dotyczącymi wód leczniczych oraz wód przeznaczonych do spożycia. Korzystając z wyników, stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem radionuklidu potasu, a zawartością rozpuszczonych składników mineralnych w badanych wodach. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16733/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Ciągły wzrost zapotrzebowania na mieszkania, domy jednorodzinne oraz rozwój technologii budowlanych stawia przed producentami materiałów budowlanych szerokie wymagania odnośnie polepszania technologii mającej na celu większą energooszczędność budowli przy zachowaniu swoich wyrobów na wysokim poziomie jeśli chodzi o zdrowie użytkowników. Celem pracy było wyznaczenie stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych radu (Ra-226), toru (Th-232) i potasu (K-40) w posadzkach cementowych i sprawdzenie, czy są one bezpieczne pod kątem radioaktywności naturalnej dla zdrowia człowieka. Badania pokazały, że wszystkie próbki posadzek cementowych zawierają w swoim składzie naturalne izotopy promieniotwórcze. Analiza wyników pokazała iż w żadnej próbce nie stwierdzono podwyższonej zawartości potasu, radu i toru oraz wartości współczynników f1 i f2 są znacznie poniżej wartości granicznej. Według normy UNSCEAR 2008 żaden radionuklid nie przekroczył swoich wartości granicznych. Reasumując posadzki cementowe są bezpieczne pod kątem promieniowania jonizującego i mogą być stosowane w Polskim budownictwie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17753/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD.
Bibliografia na stronach 46-47.
Streszczenie: W pracy przedstawiony został problem szkodliwego dla ludzi promieniowania jonizującego spowodowanego używaniem nawozów sztucznych. Po wstępnym omówieniu charakterystyki dostępnych nawozów, autor opisał mechanizmy ich powstawania. W kolejnej części dowiadujemy się o przeprowadzonych badaniach i opublikowanych artykułach, w których problem radiacji wśród nawozów został poruszony. Bardzo ważnym punktem jest opis wielkości fizycznych stosowanych w ochronie radiologicznej, które pomagają nam lepiej zrozumieć problem promieniowania w nawozach. Z pracy możemy także dowiedzieć się, w jaki sposób parametry te wyznaczyć oraz jakie są ich wartości graniczne, uznane za bezpieczne. W części doświadczalnej opisane zostały badania nad aktywnością promieniotwórczych izotopów potasu, radu i toru w badanych nawozach sztucznych dostępnych na rynku krajowym. Autor dokładnie przedstawił proces przygotowania próbek do pomiarów. Badania zostały przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej na aparaturze badawczej wyposażonej w sondę scyntylacyjną. W ostatniej części pracy wykonana została analiza pomiarów. Wyznaczone zostały wcześniej opisane parametry fizyczne stosowane w ochronie radiologicznej oraz wyciągnięte wnioski. [Streszczenie autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16726/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-45.
Streszczenie: W pracy zbadano stężenia radioaktywności 226Ra, 232Th, 40K oraz parametry zagrożenia radiologicznego, takie jak zaabsorbowana moc dawki promieniowania gamma, roczna dawka efektywna, równoważnik koncentracji radu, zewnętrzny i wewnętrzny wskaźnik narażenia, wskaźniki gamma i alfa dla cementów powszechnie stosowanych w Polsce. Koncentracje najważniejszych pierwiastków promieniotwórczych 226Ra, 232Th, 40K określono za pomocą spektrometrii promieniowania gamma. Koncentracje naturalnych izotopów promieniotwórczych radu, toru i potasu mieszą się w granicach odpowiednio 26 - 78 Bq · kg-1, 14 - 51 Bq · kg-1, 178 - 425 Bq · kg-1. Dodatkowo wyznaczono średnie wartości parametrów ochrony radiologicznej: średnią wartość równoważnika radu Raeq = 112 Bq · kg-1, średnią moc dawki pochłoniętej promieniowania gamma D = 100 nGy · h-1, średnią roczną dawkę efektywną AED = 490 µSv · rok-1 , zewnętrzny wskaźnik narażenia Hex = 0,30, wewnętrzny wskaźnik narażenia Hin = 0,43, średnią wartość wskaźnika promieniowania gamma Iγ = 0,40 i średni wskaźnik alfa Iα = 0,24. Uzyskane wyniki zostały porównane z wartościami rekomendowanymi przedstawionymi w Raporcie przygotowanym przez Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (ang. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR), Komisję Europejską oraz z wynikami badań pochodzącymi z innych państw, w celu oceny narażenia człowieka na promieniowanie jonizujące. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16835/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawione zostały koncentracje naturalnych pierwiastków promieniotwórczych potasu40K, radu226Ra i toru228Th w wybranych zaprawach klejowych, tynkarskich i cementowych. W celu zrealizowania tematu niniejszej pracy, wybrano najpopularniejsze materiały wykończeniowe. Badania został wykonane zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej. Pomiary wykonano stosując trójkanałowy analizator promieniowania typu MAZAR-95, który pozwolił na wyznaczenie stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych, na podstawie których obliczono wskaźniki aktywności f1 i f2. Otrzymane wyniki pomiarów zostały porównane z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Analizując otrzymane wyniki badań, stwierdzono, że wszystkie badane materiały budowlane są bezpieczne pod kątem promieniotwórczości naturalnej i mogą być stosowane w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz inwentarza żywego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16777/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Praca dyplomowa przedstawia koncentrację izotopów promieniotwórczych radu Ra-226, toru Th-232 oraz potasu K-40 w próbkach nawozów mineralnych typu NPK-azotowo-fosforowo-potasowych pochodzących z rynków zagranicznych. Na wstępie przedstawiono podstawowe informacje na temat promieniotwórczości środowiska naturalnego. Następnie omówiono jakość gleb w Polsce oraz jej wykorzystanie na świecie. W pracy zawarto również informacje dotyczące monitoringu skażeń promieniotwórczych gleb na terenie kraju. Część teoretyczną podsumowuje omówienie surowców wykorzystywanych przy produkcji nawozów mineralnych, a także stan ich użycia w Polsce i na świecie wraz ze wskazaniem wad i zalet ich stosowania. Część eksperymentalną przeprowadzono z użyciem urządzenia do spektrometrycznego badania promieniowania gamma w celu zbadania stężeń wybranych izotopów promieniotwórczych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż w zakupionych próbkach nawozów mineralnych zarówno rad Ra-226 jak i tor Th-232 nie znalazły się powyżej progu oznaczalności przez co nie powinny negatywnie wpływać na radioaktywność naturalną środowiska. Jedynie koncentracja potasu K-40 w dwóch na pięć przypadków powoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnej rocznej dawki skutecznej i może skutkować podwyższeniem mocy dawki promieniowania gamma w środowisku naturalnym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17570/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 44-48.
Streszczenie: W pracy przebadano stężenie radioaktywności izotopów 40K, 226Ra i 232Th oraz parametry zagrożenia radiologicznego: wskaźniki aktywności f1 i f2, moc dawki promieniowania oraz roczną dawkę efektywną dwunastu wyrobów ceramicznych produkcji Polskiej i zagranicznej. Zawartość radionuklidów wyznaczono przy pomocy spektrometrii promieniowania gamma. Koncentrację promieniotwórczego potasu, radu oraz toru wynosiły kolejno: 370 – 759 Bq·kg-1, 32,9 - 56,1 Bq·kg-1, 36,9 - 58 Bq·kg-1. Dodatkowo wyznaczone wskaźniki wyniosły: f1: 32,9 – 56,1, f2 36,9 - 58 Bq·kg-1, D: 59 – 89,7 mSv/rok oraz AED: 0,29 – 0,44 nGy·h-1. Uzyskane wyniki porównane zostały z wartościami rekomendowanymi przez Komitet Naukowy OZN ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR 2000) i Komisję Europejską (Commission European 1999) oraz ze stężeniami wyrobów ceramicznych używanych w materiałach budowlanych na świecie, celem określenia narażenia organizmu człowieka na promieniowanie jonizujące [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17789/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 45-46.
Streszczenie: Powyższa praca przedstawia wartości stężeń wybranych naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w wybranym surowcu stosowanym do produkcji materiałów budowlanych drugiej grupy. Do badań wykorzystano próbkę gliny ilastej pobranej z nieczynnej cegielni w okolicach miejscowości Mokrsko. Badanie zostało przeprowadzone w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie. Otrzymane wyniki stężeń izotopów potasu 40K, radu 226Ra oraz toru 228Th przeanalizowano, następnie na ich podstawie obliczono wskaźniki aktywności f1 oraz f2. Wyliczone wartości porównano z obowiązującymi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. Stwierdzono, że stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych potasu 40K, radu 226Ra oraz toru 228Th w próbce badanej gliny nie przekraczają dozwolonych przez prawo wartości. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16873/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 37-38.
Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia wartości stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w wybranym materiale budowlanym dostępnym na rynku. Do badań wykorzystano próbkę kleju Atlas. Badanie zostało przeprowadzone w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie. Przeanalizowano otrzymane wyniki stężeń izotopów potasu 40K, radu 226Ra oraz toru 228Th. Następnie na podstawie tych wyników obliczono wskaźniki aktywności f1 oraz f2. Dokonano analizy wyników poprzez porównanie zbadanych próbek do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku. Sformułowano wnioski stanowiące, iż wybrany materiał budowlany zgodny jest z wymaganiami i może być stosowany w wykończeniach wnętrz obiektów budowlanych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16939/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 44-46.
Streszczenie: Dokonano pomiarów wybranych próbek granitów importowanych (Chiny, Finlandia, Hiszpania, Indie, Szwecja) oraz rodzimych, dostępnych na rynku polskim (izerski, karkonoski, siedlimowicki, strzegomski, strzeliński), w celu wyznaczenia naturalnych stężeń izotopów promieniotwórczych radu (226Ra), toru (232Th) i potasu (40K). Zakresy stężeń radu, toru i potasu wynosiły odpowiednio 6,0 - 312 [Bq·kg-1], 5 - 189 [Bq·kg-1] oraz 109 - 1590 [Bq·kg-1]. Badania zostały przeprowadzone w celu oceny narażenia ludzi na promieniowanie naturalne pochodzące od tych materiałów. Pomiary wykonano z wykorzystaniem detektora scyntylacyjnego NaI(Tl) 2x2” z sondą scyntylacyjną. W celu określenia narażenia na promieniowanie jonizujące obliczono odpowiednio dla każdej próbki: moc dawki promieniowania gamma D [nGy·h 1], roczną dawkę efektywną AED [mSv·y-1], aktywność równoważnika radu Raeq [Bq·kg-1], wskaźnik narażenia zewnętrznego Hex[-], wskaźnik narażenia wewnętrznego Hin[],wskaźnik narażenia na promieniowanie gamma I[-] oraz wskaźnik narażenia na promieniowanie alfa Iα[-]. Wartości tych wskaźników zawierały się odpowiednio w granicach: 20 - 511 [nGy·h-1], 0,12 - 3,14 [mSv·y-1], 22 - 570 [Bq·kg-1], 0,06 - 1,54, 0,08 - 2,42, 0,08 - 2,02 oraz 0,03 - 1,56. Otrzymane wyniki porównano z międzynarodowymi wartościami standardowymi określonymi przez Komisję Europejską, Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR 2000) oraz danymi literaturowymi [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16840/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again