Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Bralewska Karolina
(3)
Grzmykowski Łukasz
(1)
Matysik Rafał
(1)
Pilz Michał
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Ziemianek Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Jakość wody
(4)
Degradacja środowiska
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zbiorniki
(1)
Subject: place
Odra (rzeka)
(1)
Puławy (woj. lubelskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wisła (rzeka)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Ochrona środowiska
(2)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliogfrafia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: W pracy przedstawiono problem wpływu stratyfikacji termicznej na różne parametry jakościowe wody w Jeziorze Oleckie Wielkie położonym na obszarze Pojezierza Mazurskiego. Pracę oparto na wynikach badań laboratoryjnych wody pobranej z przedmiotowego zbiornika naturalnego w okresie letnim i jesiennym. Wysoka temperatury powietrza latem spowodowała uwarstwienie wody w zbiorniku o zbliżonej temperaturze. Takie pionowe rozmieszczenie warstw w jeziorze nazywane jest stratyfikacją termiczną wody. Zjawisko to występuje w powierzchniowych wodach stojących położonych w strefie klimatu umiarkowanego z wyraźnie zaznaczonymi porami roku. Badania wykonano pobierając wodę z trzech głębokości i z dwóch ustalonych na podstawie obserwacji stanowisk badawczych. Pierwsze stanowisko wyznaczono w pobliżu terenów aktywności rolniczej, a drugie w okolicy terenu miejskiego z zabudowa jednorodzinną. W obu przypadkach próbki poddano analizie laboratoryjnej pod kątem określenia przewodności elektrolitycznej, pH, zawartości azotanów, fosforanów, cynku, chlorków i wartości ChZT. Uzyskane wyniki badań w oparciu o budowę i usytuowanie Jeziora Oleckie Wielkie, potwierdziły wpływ stratyfikacji termicznej na rozprzestrzenianie poszczególnych związków w wodzie. W opracowaniu zawarto informacje na temat prawdopodobnego pochodzenia skażeń wód powierzchniowych. Następnie porównano wartości zanieczyszczeń oznaczonych w wodzie z dopuszczalnymi stężeniami tych parametrów klasyfikujących jakość wody, co w efekcie pozwoliło zakwalifikować wodę pochodzącą z Jeziora Oleckie Wielkie do drugiej klasy jakości wody z zadowalającym stanem ekologicznym. Przeprowadzone badania umożliwiły stwierdzenie kierunku migracji zanieczyszczeń zależnych od występowania okresowej stratyfikacji termicznej wody Jeziora Oleckie Wielkie. Badania pozwoliły również na określenie potencjalnych źródeł dostarczających zanieczyszczenia do zlewni jeziora, wskazując jednocześnie zadania społeczeństwa w dążeniu do polepszenia stanu ekologicznego zbiorników naturalnych w Polsce. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16740/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: Celem pracy było rozpoznanie właściwości fizykochemicznych wody w wybranych zbiornikach wodnych wraz z oceną źródła ich zanieczyszczenia w różnych porach roku i oceną narażenia zdrowotnego na te zanieczyszczenia. Pracę podzielono na dwie zasadnicze części: literaturową i badawczą. W części literaturowej opisano, czym są zbiorniki wodne i kąpieliska, przeanalizowano akty prawne, które regulują stan jakości wód powierzchniowych oraz opisano wpływ wybranych substancji na zdrowie człowieka. W części badawczej omówiono budowę i działanie urządzeń pomiarowych oraz metodykę przeprowadzonych badań. Scharakteryzowano również zbiorniki, z których pobrano wodę do przeprowadzenia badań: jezioro Miedwie, jezioro Ińsko oraz jezioro Szmaragdowe. Zbadanie próbek wody z tych jezior pozwoliło na uzyskanie wyników 19 parametrów. Przeprowadzone badania oraz analiza literatury wskazują, że najwięcej zanieczyszczeń odnotowano w jeziorze Szmaragdowym, co może wskazywać na największe zagrożenie zdrowotne dla ludzi korzystających z tego zbiornika. Ze względu na podwyższone wartości we wszystkich sezonach takich parametrów jak chemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz wysokie stężenia cynku oraz detergentów niejonowych i anionowych monitoring stanu jakości wód powinien obejmować wszystkie pory roku [Streszczenia Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17532/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 82-88.
Streszczenie: Głównym celem pracy była ocena jakości wód powierzchniowych pod względem obowiązujących przepisów w obrębie działalności Huty Miedzi Głogów. Praca składa się z części teoretycznej opracowanej na podstawie przeglądu dostępnej literatury, obowiązujących norm i przepisów. Opisano podstawowe wiadomości o wodach powierzchniowych takie jak parametry jakości, klasy czystości oraz źródła ich zanieczyszczeń. Scharakteryzowano zanieczyszczenia wód powierzchniowych powstałych na skutek awarii na przykładach zdarzeń w Polsce i na świecie. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące ochrony wód powierzchniowych oraz sposoby i cele ich ochrony. Zaprezentowano rozwiązania techniczne służące poprawie jakości wód powierzchniowych. Scharakteryzowano miejsca przeprowadzenia pomiarów. Opisano pokrótce rzekę Odra. Przedstawiono działalność Huty Miedzi Głogów, historie powstania, procesy produkcji miedzi oraz powstające przy niej zanieczyszczenia. Scharakteryzowano miejsca poboru próbek wody, przedstawiono występujące na nich źródła zanieczyszczeń punktowych oraz przedstawiono dokładną lokalizację. Opisano sposób poboru próbek wody. Scharakteryzowano metody pomiarowe oraz wykorzystane urządzenia pomiarowe. Otrzymane wyniki badań przedstawiono za pomocą wykresów. Na podstawie otrzymanych wyników oceniono jakość wód powierzchniowych w obrębie działalności Huty Miedzi Głogów. Oceniono wpływ Huty Miedzi Głogów na otrzymany wynik jakości wody. Wykazano, który parametr chemiczny związany z działalnością huty, miał bezpośredni wpływ na ocenę jakości wód powierzchniowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17545/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 49-51.
Streszczenie: Niniejsza praca poświęcona jest analizie właściwości fizykochemicznych wody pobranej z rzeki Wisły w trzech wybranych lokalizacjach (Warszawie, Puławach oraz Kazimierzu Dolnym). Próbki wody pobierano czterokrotnie w rożnych sezonach, tj. wiosną, latem, jesienią i zimą. Analizie poddano takie parametry jak: pH, przewodność, stężenie detergentów jonowych i anionowych, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, chrom, nikiel, fosforany, amoniak, azotany. W części teoretycznej pracy przedstawiono informacje dotyczące obiegu wody w przyrodzie, podziału wód powierzchniowych oraz aktów prawnych i organów monitorujących jakość wody w rzekach w Polsce. Drugi rozdział pracy przedstawia charakterystykę miejsc pobierania próbek wody do badań, jak również zastosowane metody pomiarowe. W trzecim rozdziale pracy skupiono się na uzyskanych wynikach badań, przeanalizowaniu w jakim stopniu zagrażają środowisku wodnemu oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Wyniki badań zestawiono w tabelach oraz porównano je na wykresach. Z przeprowadzonych badań stwierdzono, że w okresie czterech pór roku najgorsza jakość wody najczęściej występowała w Kazimierzu Dolnym, natomiast najlepsza w Puławach. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17466/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again