Forma i typ
Książki
(4)
Artykuły
(2)
Rozdział
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Autor
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Matuszek Grzegorz
(1)
Norman Tadeusz
(1)
Pieniężny Przemysław
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Rupka Rafał
(1)
Siciński Kacper
(1)
Siebel Jacek
(1)
Sobotka Dariusz
(1)
Sulik Paweł
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Gaz ziemny
(1)
Hale (budynki)
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Lasy
(1)
Miasta
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Policja
(1)
Pożary lasów
(1)
Przestępczość
(1)
Pył zawieszony
(1)
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (Katowice)
(1)
Wybuchy
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
monitoring
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Temat: miejsce
Katowice (woj. śląskie)
(7)
Województwo śląskie
(3)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Streszczenie: Wydawnictwo okolicznościowe związane ze stuleciem zawodowej straży pożarnej w Katowicach, bogato ilustrowane fotografiami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16572, I-16571 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16570 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-123
Streszczenie: System monitoringu miejskiego w Katowicach funkcjonuje od 2001r. Zainstalowano wówczas 16 kamer analogowych przesyłających sygnał do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Przez kolejne lata był on systematycznie rozbudowany. W okresie 2015-2017 zaadaptowano funkcjonujący system monitoringu miejskiego i stworzsono system funkcjonujący w obecnej postaci i noszący nazwę Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz (KISMIA). W okresie poddanym badaniu tj. w latach 2016-2017 katowickie wyniki w zakresie ograniczenia przestępczości pokrywają się z ogólnopolską pozytywną tendencją spadkową. Biorąc pod uwagę aspekt dynamiki poszczególnych kategorii (za wyjątkiem kategorii: uszczerbek na zdrowiu) nalezy podkreślić, że na terenie Katowic prowadzono znacznie mniej postępowań przygotowawczych niż wynikało to z ogólnopolskich trendów. Tym samym można wskazać, że w omawianym okresie na terenie Katowic, podejmowane działania w zakresie ograniczania przestępczości były skuteczniejsze w porównaniu do średnich wartości ogólnopolskich.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 81-82.
Streszczenie: Przedmiotowa praca składa się z czterech rozdziałów. We wstępie oraz w pierwszym rozdziale wskazano kierunki analizy oraz zakresy tematyczne w aspekcie zarówno formalnym, techniczno- organizacyjnym samej pracy jak i merytorycznym. Treści wstępne pracy nasycone są opisem miasta Katowice i ogólnym rysem uwarunkowań powstawania namiotu z zaznaczeniem dostępnej literatury w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego obiektu hali namiotowej z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla obiektów tymczasowych i instalacji znajdujących się w nim. Poruszono także zagadnienie i definicję wydarzenia jakim był szczyt Klimatyczny. Drugi rozdział podzielony na wiele podrozdziałów stanowi jeden z dwóch głównych aspektów merytorycznych niniejszego opracowania. Informuje on o podstawowych danych i parametrach techniczo-budowlanych budynków i obiektów tymczasowych. W podrozdziałach poddano analizie warunki ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowym obiekcie. Każdy podrozdział zawiera wnioski autora z propozycjami rozwiązań zamiennych, o ile wystąpiła taka konieczność w opisywanej kwestii. Wskazać należy, że w części teoretycznej zaprezentowanej w rozdziałach 1 i 2 przedstawiono charakterystykę urządzeń przeciwpożarowych, a także porównanie stanu prawnego do stanu faktycznego zrealizowanego obiektu. Jest to analiza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu ZL 1 określonych przez projektanta przedmiotowego obiektu tymczasowego w oparciu o właściwe rozporządzenia i oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji. Jak wspomniano dokonane oceny wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służą wykazaniu niepogorszeniu warunków ochrony przeciwpożarowej, pomimo zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych (np. opuszczane kurtyny „przeciw - dymowe”). Rozdział 3 charakteryzuje się opisem problemu badawczego i poddaje analizie warunki ewakuacji ludzi (przedstawicieli państw) w hali namiotowej z wykorzystaniem programu komputerowego do modelowania numerycznego mechaniki płynów - CFD (symulacja ewakuacji z poszczególnych części obiektu). Ostatni rozdział pracy - Rozdział nr 4 zawiera sugestie, wnioski i ocenę końcową badanego obiektu oraz zestawienie otrzymanych wyników badania warunków ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowych obiektach tymczasowych. Otrzymane rezultaty zostały podsumowane i skonfrontowane z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie obiektów budowlanych. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17552/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: W pracy zaprezentowano działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zabezpieczenia imprez masowych. W pierwszej kolejności wskazano warunki prawne niezbędne do zorganizowania imprezy masowej, tj. obowiązki organizatora i wymagania stawiane obiektom, które zostają wskazane we wniosku, a są integralną częścią imprezy masowej. Omówiona została dokumentacja jaką organizator musi dostarczyć do właściwej terenowo Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Następnie skupiono się na zadaniach Państwowej Straży Pożarnej w fazie przygotowania imprezy. Przedstawiono zasady według których opiniuje się imprezę masową ze względu na sposób organizacji i zabezpieczeń a także na podstawie dokumentów zawartych we wniosku złożonym przez organizatora. Planowanie należy do zadań wymagających i powinno się je przeprowadzać w oparciu o wiedzę operacyjną a także o materiały dostarczone przez składającego wniosek. Zespół powołany przez Komendanta terenowo właściwego ma za zadanie przeanalizować zagrożenia, które mogą wystąpić podczas imprezy masowej, następnie opracować plan zabezpieczenia operacji jaką jest impreza masowa. Na podstawie analizy zagrożeń, a także rozpoznania operacyjnego terenu, należy rozpatrzyć ilość sił i środków przeznaczonych do zabezpieczenia imprezy masowej. Na przykładzie szczytu klimatycznego „COP 24” odbywającego się w Katowicach w 2018 r. przedstawiono strukturę operacji wojewódzkiej i podoperacje towarzyszące zabezpieczeniu imprezy masowej. Pokazuje to jak skomplikowaną imprezą masową jest szczyt klimatyczny odbywający się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z przedstawicielami ONZ. Przedstawiono główne problemu związane z organizacją tej imprezy. W ostatniej części pracy przedstawiono graficznie zbiór założeń i czynności podejmowanych w ramach zabezpieczenia imprez masowych. Zbiór ten ma na celu ukazanie zadań wykonywanych podczas organizacji i planowania imprezy masowej. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17395/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Cud się nie zdarzył / Przemysław Pieniężny // Przegląd Pożarniczy. - 2014/11 s.8-11.
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej po wybuchu gazu i zawaleniu się kamienicy w Katowicach w październiku 2014 r.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej