Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Drzymała Tomasz
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Gad Dominik
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Romaniec Piotr
(1)
Siciński Kacper
(1)
Sorbian Piotr
(1)
Woliński Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Bezpieczeństwo konstrukcji
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Ewakuacja
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Motywacja
(1)
Pył zawieszony
(1)
Recykling
(1)
Teatry (budynki)
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(4)
Województwo świętokrzyskie
(4)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi pełni niezwykle ważną funkcję w każdym przedsiębiorstwie. Jednym z głównych zagadnień tego zarządzania jest właściwe motywowanie pracowników. Motywacja nie jest zdolnością czy sprawnością do podejmowania i wykonywania zadań, a chęcią pracownika do powtarzania określonych czynności, do zwiększania własnych wysiłków w celu jak najlepszego wykonywania powierzonych obowiązków. Motywowanie to podstawa sukcesu organizacji, a jakość posiadanych zasobów ludzkich to podstawowy czynnik decydujący o pozycji na rynku. Państwowa Straż Pożarna nieprzerwanie od wielu lat przewodzi wśród zawodów we wskaźniku zaufania społecznego. Tak wysoki poziom zaufania wśród społeczeństwa to zasługa tysięcy funkcjonariuszy, którzy swą ofiarną pracą wykazywali swój profesjonalizm i poświecenie służbie ojczyzny. Niewątpliwie jednym z filarów tego sukcesu jest odpowiedni system motywacyjny, który zachęca ludzi do działania i doskonalenia zawodowego. Narzędzia motywacyjne, pomimo swej powszechności, leżą w rękach przełożonych, którzy mogą z nich korzystać wedle własnej woli. Dlatego też powstają znaczne różnice w ich stosowaniu na terenie kraju. Z tego powodu przełożeni powinni wykazywać się wiedzą z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności z zakresu odpowiedniego motywowania podwładnych, by wzbudzić w nich chęć do poszerzania kompetencji i szlifowania posiadanych umiejętności. Celem niniejszej pracy była analiza i ocena systemu motywacyjnego w PSP z próbą jego udoskonalenia. W pracy starano się wykazać, że odpowiednia motywacja wpływa na efektywność działań operacyjnych strażaków. Po analizie przeprowadzonych badań nasuwa się wniosek, że najistotniejszym czynnikiem motywacyjnym dla funkcjonariuszy jest czynnik finansowy. Nie stanowi to nadzwyczajnego przypadku, pieniądze są przecież bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Część pracowników Państwowej Straży Pożarnej ma niskie dodatki służbowe oraz nie otrzymuje dodatków motywacyjnych. Wymienione dodatki składają się przecież na pensje strażaków. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że obecny stan systemu motywacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej jest nie najlepiej postrzegany. Strażacy nie czują się właściwie docenieni przez swoich przełożonych. Wynagrodzenie za wysiłek włożony w wykonywanie zadań służbowych jest niedostateczny. Jednakże głównymi brakującymi czynnikami motywacji jest oprócz braku satysfakcjonującego wynagrodzenia, także brak właściwego dialogu na linii przełożony – podwładny. Część funkcjonariuszy uważa, że jest źle traktowana przez przełożonych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17771/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-55.
Streszczenie: Celem pracy było określenie zagrożeń pożarowych i wybuchowych możliwych do wystąpienia w normalnym trybie funkcjonowania, przy jednoczesnym wskazaniu obowiązujących przepisów prawa. Ponadto przeprowadzono analizę i ocenę zastosowanych zabezpieczeń adekwatnych do poziomu zagrożenia. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowany w Promniku koło Kielc to bardzo nowoczesny, wielofunkcyjny zespół obiektów stanowiący własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach Sp. z o.o. Przeznaczeniem jego działalności jest unieszkodliwianie i recykling odpadów na możliwie jak najwyższym poziomie. Sprawność odzysku surowców wtórnych dochodzi do 75% dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych i najefektywniejszych technologii przemysłowej. Analiza wykazała doskonałe przygotowanie zakładu do jego bezpiecznego użytkowania. Świadomość zastosowanych środków pod kątem bezpieczeństwa ppoż. poparta jest bardzo dobrymi wynikami kontroli prowadzonych przez powołane do tego jednostki. Zastosowane zabezpieczenia w wielu przypadkach są znacznie większe niż oczekują tego przepisy. Zaangażowanie osób zarządzających obiektem w szeroko pojęte bezpieczeństwo skutkuje bardzo dobrze zorganizowanymi i przeprowadzonymi ćwiczeniami taktyczno bojowymi, z których korzyści czerpali wszyscy biorący w nich udział uczestnicy. Bardzo dobrze funkcjonujący system zaopatrzenia wodnego w połączeniu z ponad normatywnymi wartościami branymi pod uwagę podczas projektowania, SSP, oddzieleń przeciwpożarowych, klas wytrzymałości ogniowej, nośności, szczelności, izolacyjności ogniowej potwierdziło, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów spełnia wymagania obecnych przepisów przeciwpożarowych i jest bezpieczny w trakcie jego funkcjonowania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17893/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 93-94.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiona została ocena warunków ochrony przeciwpożarowej w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, która została wykonana przy użyciu narzędzi informatycznych w postaci programów Mathcad oraz Excel. Opracowanie pozwoliło na porównanie warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku z aktualnymi przepisami oraz zaproponowano rozwiązania zamienne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Pierwsza część pracy nakreśla ogólną charakterystykę obiektu, który był analizowany. Kolejny rozdział przedstawia wymagania budowlano-instalacyjne i ochrony przeciwpożarowej dla wybranej grupy obiektów. Trzeci rozdział to analiza bezpieczeństwa pożarowego pod względem obowiązujących przepisów. Wskazano w nim również nieprawidłowości oraz zaproponowano rozwiązania zamienne. W kolejnych częściach pracy skupiono się na opisie przeprowadzonej symulacji ewakuacji oraz wskazano rozwiązania zamienne, które mają na celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Ostatnie rozdziały opracowania to analiza i ocena wpływu zastosowanych rozwiązań na stan bezpieczeństwa pożarowego, a także podsumowanie i wnioski które wynikły podczas opracowywania dokumentu. [Streszczenie autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16953/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again