Form of Work
Książki
(10)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(10)
Branch
Czytelnia
(10)
Author
Dmochowska Anna
(2)
Sulik Paweł
(2)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Dobrzański Dariusz
(1)
Dudek Karol
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Gałek Stanisław
(1)
Gołąb Kazimierz
(1)
Janik Łukasz
(1)
Januś Tomasz
(1)
Kafel Krzysztof
(1)
Klimek Sławomir
(1)
Kobalczyk Marcin
(1)
Kolanowski Kamil
(1)
Kudełko Apoloniusz
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Mikos Marcin
(1)
Nowotny Feliks
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Przeździecki Rafał
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Siciński Kacper
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Wojtaszewski Piotr
(1)
Zgajewski Jędrzej
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Żurowska-Wolak Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Archiwa
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Drabiny mechaniczne
(1)
Florian
(1)
Garaże
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Historia
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
II wojna światowa (1939-1945) - strażacy
(1)
Mazan, Stanisław
(1)
Motywacja
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Podnośniki
(1)
Powódź (2010)
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Pył zawieszony
(1)
Recykling
(1)
Strażacki Ruch Oporu SKAŁA
(1)
Strefa zagrożenia
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
działania gaśnicze
(1)
hotele
(1)
obrona przeciwpowodziowa
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
szpitale
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(18)
Województwo małopolskie
(10)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(10)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Architektura i budownictwo
(4)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
Archiwum w płomieniach / Lech Lewandowski // W: Strażak. - 2021/8 strony 20-21.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Pożar, który wybuchł 6 lutego 2021 roku w archiwum Urzędu Miasta Krakowa, spowodował niepowetowane straty. W artykule przedstawiono działania gasnicze, które trwały 110 godzin. Uczestniczyło w nich około 800 strażaków. Ogień strawił 20 tys. metrów bieżących rozmaitych archiwalnych akt obejmujących dokumentację urzedów, miejskich spółek i nieruchomości, a także mieszkańców po 1990 roku. Większość przepadła bezpowrotnie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-15
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zabezpieczenia spółdzielni produkcyjnych na terenie województwa krakowskiego.
No cover
Article
In basket
Opis przebiegu powodzi i obrony przeciwpowodziowej w Krakowie w 2010 r.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 88-91.
Streszczenie: Zawód strażaka obliguje do szczególnego zaangażowania w realizację powierzonych zadań, co ma istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań operacyjnych w ramach prowadzonych interwencji ratowniczych. Nieodzownym orędziem w zapewnieniu efektywności w działaniach funkcjonariuszy PSP jest odpowiednia ich motywacja. Niniejsza praca koncentruje się na identyfikacji i analizie systemu motywacyjnego, jaki funkcjonuje w wybranej JRG. W ten sposób starano się przybliżyć specyfikę pracy strażaków, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu motywacyjnego, jako ogniwa optymalizacji podejmowanych przez nich działań. W tym względzie przeprowadzono sondaż diagnostyczny w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie starając się ukazać system motywacyjny i zakres jego oddziaływania z perspektyw samych strażaków. Analiza empiryczna ujawniła duży wpływ płacowych narzędzi motywowania na ankietowanych funkcjonariuszy. Ponadto w toku badań zweryfikowano, że funkcjonujący w wybranej JRG system motywacyjny opiera się zarówno o system nagród, jak też kar. Badanie ujawniło przeciętny poziom motywacji ankietowanych strażaków, ale jednocześnie wysoki poziom zadowolenia z zajmowanego stanowiska w strukturach PSP oraz ogólną satysfakcją z pełnionej roli zawodowej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18097/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 65-68.
Streszczenie: Tematem pracy magisterskiej jest Analiza warunków powstania i działalności specjalistycznej grupy ratownictwa medycznego na przykładzie JRG 1 Kraków. W pierwszych rozdziałach znajdują się informacje dotyczące zagadnień teoretycznych oraz aktów prawnych powiązanych z tematyka pracy. Następnie praca skupia się na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Przedstawiając ogólna charakterystykę tego terenu, a także siły i środki w chodzące w jego skład. Następie przedstawiony został sprzęt wchodzący w skład WOO oraz organizacja ratownictwa medycznego w Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne rozdziały przedstawiają koncepcję powstania specjalistycznej grupy ratownictwa medycznego w JRG – 1 Kraków. W końcowej fazie przedstawione zostało podsumowanie oraz wnioski dotyczące rozważań na temat całej pracy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18091/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14991/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-68.
Streszczenie: W pracy pod tytułem: Oddziaływanie dwóch zakładów dużego ryzyka – Linde Gaz oraz Amerigas na terenie miasta Łodzi w przypadku zdarzeń o znamionach poważnej awarii przemysłowej dokonano analizy scenariuszy awaryjnych, mogących mieć miejsce na terenach Rozlewni Gazu Płynnego Amerigas w Łodzi oraz Linde Gaz Polska Oddział w Łodzi. Zdarzenia opisane w scenariuszach, związane są z występowaniem na terenie zakładów gazów propan-butan, propanu oraz acetylenu. Przeprowadzona została ogólna charakterystyka zakładów, a w szczególności scharakteryzowano ich działalność, otoczenie oraz opis instalacji i urządzeń wchodzących w skład instalacji gazów niebezpiecznych. Dokonano również analizy dominujących warunków meteorologicznych na terenie miasta Łodzi. Opisano kwalifikacje zakładów do ZDR. W pracy przedstawiono charakterystykę gazów LPG, propan oraz acetylen, a także scharakteryzowano zagrożenia pożarowo-wybuchowych związane z ich magazynowaniem oraz konfekcjonowaniem. Przy pomocy programu komputerowego ALOHA dokonano dziesięciu scenariuszy awaryjnych. Przedstawiono długości oraz kształty stref zagrożenia, a także przeniesiono je na interaktywne mapy programu „google earth”. Scenariusze opierały się na zdarzeniach awaryjnych związanych z rozładunkiem autocystern, cystern kolejowych, rozszczelnieniem zbiorników magazynowych, a także z eksplozją butli. W podsumowaniu pracy odniesiono się do wygenerowanych scenariuszy awaryjnych. Dokonano oceny programu ALOHA pod kątem jego wad oraz jego zastosowania w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18099/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
An eco-incinerator plant using modern waste disposal methods / Anna Dmochowska // W: Zeszyty Naukowe SGSP. - 2020/73 Nr 1 strony 55-68.
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Zagrożenia związane z odpadami komunalnymi to problem mieszkańców każdego miasta. Z roku na rok ich ilość wzrasta. W państwach wysoko rozwiniętych największy procent odpadów stanowią tektury i makulatura. W Polsce bardzo znaczący procent odpadów to tworzywa sztuczne. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej możliwa jest realizacja takich projektów, jak budowa Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie. Działalność tej placówki pozwala na znaczne zmniejszenie objętości składowanych odpadów, które nie podlegają recyklingowi, przy jednoczesnym wytworzeniu zielonej energii dla miasta. Celem badań było określenie wpływu nowoczesnych technik utylizacji odpadów komunalnych na bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców miast i środowiska naturalnego.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Tematem pracy jest „Porównanie parametrów techniczno-taktycznych oraz ocena przydatności drabiny mechanicznej (SD) oraz podnośnika hydraulicznego (SH) będących na wyposażeniu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie”. Część literaturowa obejmuje wymagania prawne dotyczące badanych pojazdów oraz wykorzystanie SD i SH w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W tej części zawarto informacje o wyposażeniu dodatkowym badanych pojazdów oraz o uprawnieniach niezbędnych do ich prowadzenia, a także informacje o przepisach BHP, jakich należy przestrzegać podczas użytkowania drabin mechanicznych i podnośników hydraulicznych. Część badawcza obejmuje parametry techniczno – użytkowe badanych pojazdów, a także metodykę badań oraz wyniki i analizę badań. W tej części zawarto porównanie parametrów obu pojazdów, a także ocenę przydatności SD i SH do użytkowania w rejonie działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Praca została zakończona podsumowaniem i wnioskami [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18242/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Historia pożaru miasta Krakowa w roku 1850 / Feliks Nowotny //W: Gazeta Strażacka. - 1938/1 strony 11-12.
Sygnatuta CP-14
Streszczenie: Przedstawiono przebieg pożaru który wybuchł 18 lipca 1850r. w centrum Krakowa.
Book
In basket
Bibliografia na stronach 95 - [100].
Przedmowa // Chrześcijaństwo na przełomie III i IV wieku // Postać św. Floriana // Legenda Norycka i jej krytyka // Książę Kazimierz i biskup Gedko // Geneza przeniesienia // Przeniesienie relikwii do Polski // Życie religijne w Polsce w wieku XI i XII // Początki kultu św. Floriana w wieku XII // Św. Stanisław i upadek kultu św. Floriana // Odrodzenie kultu i biskup Oleśnicki // Pieśni i poezja kościelna // Pożar Krakowa w 1528 // Florentia - Kleparz // Miejsce Kleparza w uroczystościach krakowskich // Ikonografia polska // Św. Florian w zabytkach Krakowa // Kaplica Zygmuntowska // Pozostałe zabytki Krakowa // Drzeworyty i sztychy // Pieczęcie miejskie i cechowe miasta Krakowa // Herb i pieczęcie miasta Kolna // Ikonografia obca // Cykl floriański Albrechta Altdorfera // Polski zasięg geograficzny kultu św. Floriana // Św. Florian w kulturze ludowej // 4 maja święto strażackie // 800 rocznica sprowadzenia relikwii św. Floriana // Literatura.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 78-79.
Streszczenie: Praca przedstawia problematykę analizy warunków ochrony przeciwpożarowej oraz zasadności zastosowań rozwiązań zamiennych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników na przykładzie obiektu hotelowego. Charakterystyka pożarowa obiektu obejmuje stawiane wymagania dla budynku zamieszkania zbiorowego wynikające z przepisów przeciwpożarowych i budowlanych oraz występujące w budynku niezgodności z aktualnymi przepisami. Zasadność koncepcji dostosowania budynku do obecnych przepisów za pomocą rozwiązań ponadstandardowych została zweryfikowana przy wykorzystaniu narzędzi inżynierskich. Obliczony czas ewakuacji użytkowników hotelu przy użyciu metody analitycznej wg. normy brytyjskiej dotyczącej ewakuacji oraz metody z użyciem programu komputerowego do symulacji CFD Pathfinder, uwzględniając wszystkie systemy i urządzenia przeciwpożarowe wykazał słuszność przyjętych rozwiązań i akceptowalny poziom bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18104/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 33-34.
Streszczenie: Niniejsza praca podyplomowa analizauje warunki ochrony ppoż. budynku, który zosyanie przekształcony na hotel. Na początku zostaje przedstawiony cel i zakres pracy. Następnie autor charakteryzuje budynek i jego charakterystykę pożarową. W kolejnym rozdziale umieszcza wykaz nieprawidłowości technicznych, tych co się da zniwelować jak i nie. W następnym rozdziale zostały zaproponowane dodatkowe zabezpieczenia pożarowe poprawiające bezpieczeństwo. Na koniec zostaje zanalizowany i oceniony wpływ rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17180/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: Tematem pracy inżynierskiej jest analiza zagrożenia budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego, na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie na ul. Praskiej 25. Celem niniejszej pracy jest ukazanie na wybranym budynku typowych zagrożeń, a także niebezpieczeństw, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie. W zakresie pracy zawarta jest ogólna charakterystyka obiektu zaliczanego do kategorii ZL II. W pracy zawarto ogólne informacje o budynku, historii, lokalizacji, pomieszczeniach wchodzących w jego skład oraz przedstawiono charakterystykę techniczno-budowlaną budynku. W dalszej części opisano charakterystykę pożarową budynku, w której zawarto wymagania prawne stawiane obiektom zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Wymagania te porównano z uzyskanymi informacjami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz zweryfikowano ich prawidłowe zastosowanie. Omówiono również klasyfikację: pożarową, dotyczącą wysokości, klasę odporności pożarowej oraz ogniowej budynku. Wśród największych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obiektu wyróżniono zagrożenie pożarem oraz zawarto opis wybranego pożaru domu opieki społecznej. Budynek został opisany pod kątem znajdujących się instalacji użytkowych oraz urządzeń przeciwpożarowych. Zostały opisane wszystkie instalacje, systemy oraz urządzenia mające na celu wykrycie, ograniczenie oraz zlikwidowanie zagrożenia. Kolejno przedstawiono zewnętrzne zaopatrzenie w wodę obiektu, drogę pożarową oraz warunki ewakuacji. W pracy zawarto informacje dotyczące przejść, dojść, wyjść ewakuacyjnych. Krótko scharakteryzowano prawidłowy przebieg ewakuacji. Omawiany w pracy Dom Opieki Społecznej spełnia nałożone na niego wymagania prawne odnośnie doboru urządzeń przeciwpożarowych. W budynku przebywają osoby starsze, często schorowane a prawidłowe zastosowanie oraz użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych może w dużej mierze poprawić lub zapobiec powstałemu zagrożeniu. Zwrócono uwagę, iż ważnym aspektem zachowania ochrony przeciwpożarowej jest systematyczne przeprowadzanie szkoleń dla opiekunów oraz pracowników administracji. Zaproponowano także działania, których wdrożenie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17245/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej było opracowanie koncepcji zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w garażach podziemnych w budynkach wielorodzinnych. Pożar samochodów w zamkniętej przestrzeni, szczególnie w podziemnych parkingach budynków wielorodzinnych jest wyzwaniem dla KDRa, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, ale również dla ekip ratowniczych. Zakres pracy stanowi wstęp teoretyczny, w którym przedstawiono wymagania prawne w zakresie warunków technicznych i przeciwpożarowych dotyczące garaży podziemnych. Przybliżona została również tematyka pożarów wewnętrznych, zagrożeń wynikających z ich rozwoju, a także z paliw alternatywnych i nowoczesnych technologii stosowanych w samochodach. Na podstawie materiałów i analiz ze zdarzeń dokonano studium przypadku pożarów mających miejsce w Polsce oraz za granicą. Następnie przeprowadzano symulację komputerową pożaru 4 samochodów w przestrzeni garażu podziemnego, w celu zbadania warunków termicznych podczas prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. Na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań stworzona została koncepcja zbioru zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w tego typu obiektach. W wyniku opracowywania tematu i wniosków autor pracy stwierdził, że zastępy KSRG powinny realizować ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego w obiektach, w których kondygnacje podziemne pełnią funkcję garaży w celu zwiększenia skuteczności i efektywności. Szczególnie istotne jest zwiększanie świadomości wśród ratowników w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17576/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Omówiono badania ankietowe, których celem była ocena zaangażowania i prawidłowości postępowania strażaków dotyczącego ratowania ludzkiego życia w strefie niebezpiecznej oraz udziału ratowników medycznych w działaniach w strefie niebezpiecznej, które wykraczają poza ich zawodowe kompetencje. Badania przeprowadzono wśród strażaków PSP i ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego. Przedstawiono dane dot. liczby i rodzaju udzialanej przez strażaków pomocy w ramach procedur KPP oraz czynności ratunkowych wykonywanych przez ratowników medycznych.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W poszukiwaniu historycznej prawdy / Kazimierz Gołąb // Przegląd Pożarniczy. - 1982/10 s.12-15.
Fakty historyczne dotyczące cmogił zamordowanych przez gestapo, oficerów pożarnictwa i strażaków w Krakowie
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again