Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Sulik Paweł
(2)
Dmochowska Anna
(1)
Dobrzański Dariusz
(1)
Dudek Karol
(1)
Gałek Stanisław
(1)
Gołąb Kazimierz
(1)
Kafel Krzysztof
(1)
Mikos Marcin
(1)
Nowotny Feliks
(1)
Przeździecki Rafał
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Siciński Kacper
(1)
Zgajewski Jędrzej
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Żurowska-Wolak Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(2)
1980 - 1989
(1)
1950 - 1959
(1)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Garaże
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
II wojna światowa (1939-1945) - strażacy
(1)
Mazan, Stanisław
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Powódź (2010)
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Pył zawieszony
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Recykling
(1)
Strażacki Ruch Oporu SKAŁA
(1)
Strefa zagrożenia
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
działania gaśnicze
(1)
obrona przeciwpowodziowa
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(10)
Województwo małopolskie
(4)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Domain
Architektura i budownictwo
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-15
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zabezpieczenia spółdzielni produkcyjnych na terenie województwa krakowskiego.
No cover
Article
In basket
Opis przebiegu powodzi i obrony przeciwpowodziowej w Krakowie w 2010 r.
No cover
Article
In basket
An eco-incinerator plant using modern waste disposal methods / Anna Dmochowska // W: Zeszyty Naukowe SGSP. - 2020/73 Nr 1 strony 55-68.
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Zagrożenia związane z odpadami komunalnymi to problem mieszkańców każdego miasta. Z roku na rok ich ilość wzrasta. W państwach wysoko rozwiniętych największy procent odpadów stanowią tektury i makulatura. W Polsce bardzo znaczący procent odpadów to tworzywa sztuczne. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej możliwa jest realizacja takich projektów, jak budowa Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie. Działalność tej placówki pozwala na znaczne zmniejszenie objętości składowanych odpadów, które nie podlegają recyklingowi, przy jednoczesnym wytworzeniu zielonej energii dla miasta. Celem badań było określenie wpływu nowoczesnych technik utylizacji odpadów komunalnych na bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców miast i środowiska naturalnego.
No cover
Article
In basket
Historia pożaru miasta Krakowa w roku 1850 / Feliks Nowotny //W: Gazeta Strażacka. - 1938/1 strony 11-12.
Sygnatuta CP-14
Streszczenie: Przedstawiono przebieg pożaru który wybuchł 18 lipca 1850r. w centrum Krakowa.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 33-34.
Streszczenie: Niniejsza praca podyplomowa analizauje warunki ochrony ppoż. budynku, który zosyanie przekształcony na hotel. Na początku zostaje przedstawiony cel i zakres pracy. Następnie autor charakteryzuje budynek i jego charakterystykę pożarową. W kolejnym rozdziale umieszcza wykaz nieprawidłowości technicznych, tych co się da zniwelować jak i nie. W następnym rozdziale zostały zaproponowane dodatkowe zabezpieczenia pożarowe poprawiające bezpieczeństwo. Na koniec zostaje zanalizowany i oceniony wpływ rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17180/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: Tematem pracy inżynierskiej jest analiza zagrożenia budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego, na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie na ul. Praskiej 25. Celem niniejszej pracy jest ukazanie na wybranym budynku typowych zagrożeń, a także niebezpieczeństw, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie. W zakresie pracy zawarta jest ogólna charakterystyka obiektu zaliczanego do kategorii ZL II. W pracy zawarto ogólne informacje o budynku, historii, lokalizacji, pomieszczeniach wchodzących w jego skład oraz przedstawiono charakterystykę techniczno-budowlaną budynku. W dalszej części opisano charakterystykę pożarową budynku, w której zawarto wymagania prawne stawiane obiektom zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Wymagania te porównano z uzyskanymi informacjami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz zweryfikowano ich prawidłowe zastosowanie. Omówiono również klasyfikację: pożarową, dotyczącą wysokości, klasę odporności pożarowej oraz ogniowej budynku. Wśród największych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obiektu wyróżniono zagrożenie pożarem oraz zawarto opis wybranego pożaru domu opieki społecznej. Budynek został opisany pod kątem znajdujących się instalacji użytkowych oraz urządzeń przeciwpożarowych. Zostały opisane wszystkie instalacje, systemy oraz urządzenia mające na celu wykrycie, ograniczenie oraz zlikwidowanie zagrożenia. Kolejno przedstawiono zewnętrzne zaopatrzenie w wodę obiektu, drogę pożarową oraz warunki ewakuacji. W pracy zawarto informacje dotyczące przejść, dojść, wyjść ewakuacyjnych. Krótko scharakteryzowano prawidłowy przebieg ewakuacji. Omawiany w pracy Dom Opieki Społecznej spełnia nałożone na niego wymagania prawne odnośnie doboru urządzeń przeciwpożarowych. W budynku przebywają osoby starsze, często schorowane a prawidłowe zastosowanie oraz użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych może w dużej mierze poprawić lub zapobiec powstałemu zagrożeniu. Zwrócono uwagę, iż ważnym aspektem zachowania ochrony przeciwpożarowej jest systematyczne przeprowadzanie szkoleń dla opiekunów oraz pracowników administracji. Zaproponowano także działania, których wdrożenie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17245/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej było opracowanie koncepcji zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w garażach podziemnych w budynkach wielorodzinnych. Pożar samochodów w zamkniętej przestrzeni, szczególnie w podziemnych parkingach budynków wielorodzinnych jest wyzwaniem dla KDRa, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, ale również dla ekip ratowniczych. Zakres pracy stanowi wstęp teoretyczny, w którym przedstawiono wymagania prawne w zakresie warunków technicznych i przeciwpożarowych dotyczące garaży podziemnych. Przybliżona została również tematyka pożarów wewnętrznych, zagrożeń wynikających z ich rozwoju, a także z paliw alternatywnych i nowoczesnych technologii stosowanych w samochodach. Na podstawie materiałów i analiz ze zdarzeń dokonano studium przypadku pożarów mających miejsce w Polsce oraz za granicą. Następnie przeprowadzano symulację komputerową pożaru 4 samochodów w przestrzeni garażu podziemnego, w celu zbadania warunków termicznych podczas prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. Na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań stworzona została koncepcja zbioru zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w tego typu obiektach. W wyniku opracowywania tematu i wniosków autor pracy stwierdził, że zastępy KSRG powinny realizować ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego w obiektach, w których kondygnacje podziemne pełnią funkcję garaży w celu zwiększenia skuteczności i efektywności. Szczególnie istotne jest zwiększanie świadomości wśród ratowników w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17576/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Omówiono badania ankietowe, których celem była ocena zaangażowania i prawidłowości postępowania strażaków dotyczącego ratowania ludzkiego życia w strefie niebezpiecznej oraz udziału ratowników medycznych w działaniach w strefie niebezpiecznej, które wykraczają poza ich zawodowe kompetencje. Badania przeprowadzono wśród strażaków PSP i ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego. Przedstawiono dane dot. liczby i rodzaju udzialanej przez strażaków pomocy w ramach procedur KPP oraz czynności ratunkowych wykonywanych przez ratowników medycznych.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W poszukiwaniu historycznej prawdy / Kazimierz Gołąb // Przegląd Pożarniczy. - 1982/10 s.12-15.
Fakty historyczne dotyczące cmogił zamordowanych przez gestapo, oficerów pożarnictwa i strażaków w Krakowie
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again