Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Spryszak Kamil
(3)
Jaskiernia Jerzy
(2)
Jaskiernia Jerzy (1950- )
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Liberalizm
(3)
Prawa człowieka
(3)
Demokracja pośrednia
(2)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(2)
Globalizacja
(2)
Kryzys
(2)
Migracja
(2)
Populizm (ideologia)
(2)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
(2)
Przemoc
(2)
Demokracja
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Mniejszości (socjologia)
(1)
Prawo do sądu
(1)
Rada Europy
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Australia
(1)
Azja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Oceania (region)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
3 results Filter
Book
In basket
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", 15-16 kwietnia 2019 r., Warszawa. Tom 1. pt.: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, tom 2. pt.: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.
Zawiera: Wpływ populizmu na funkcjonowanie demokracji w Polsce na przykładzie partii PiS w latach 2015–2018 // Reglamentacja majątku partii politycznej jako przejaw odejścia od liberalnej koncepcji ich funkcjonowania // Stanowienie prawa rangi ustawowej przez organy egzekutywy w dobie kryzysu demokracji liberalnej // Oddziaływanie kryzysu demokracji liberalnej na funkcjonowanie polskiego systemu ochrony praw człowieka w świetle raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2016 r. // Wolność zgromadzeń gwarantem swobód obywatelskich w dobie kryzysu demokracji // Zarys odpowiedzialności konstytucyjnych organów władzy wykonawczej we współczesnej Polsce // Naruszenia niezawisłości sędziowskiej jako zagrożenie dla demokracji liberalnej // Zagrożenia wynikające z kryzysu demokracji liberalnej dla niezależności władzy sądowniczej // Zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z kryzysu demokracji liberalnej // Czy zagrożenie masową inwigilacją jest realne? // Taktyka i technika operacyjna stosowana w zdobywaniu informacji przez organizacje społeczne, podmioty gospodarcze oraz grupy przestępcze // Kontrola operacyjna a ochrona prawa do prywatności według standardów prawa europejskiego // Prawa człowieka w kontekście nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie // Instytucje bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród // Korpus Urzędników Wyborczych w polskim prawie wyborczym // Wpływ weta prezydenta na akty prawne dotyczące wolności oraz praw człowieka // Równość płci w prawie polskim i międzynarodowym a zakaz dyskryminacji // Konstytucyjne prawo jednostki do samostanowienia i nietykalności cielesnej a skutki prawne braku zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu leczniczego // Criminal Law Regulations in the Sphere of Clinical Trials // Obowiązek państwa zapewnienia prawa do ochrony danych osobowych // Prywatność a zabezpieczenie treści dokumentów osobowych (polskie i europejskie regulacje prawne) // Kilka uwag na temat poszanowania prywatności osób transseksualnych w procedurze nadania statusu uchodźcy // Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej a ochrona danych osobowych // Autorskie prawa osobiste wobec prawnych ograniczeń treści // Prawa człowieka w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego (zagadnienia wybrane) // Współpraca ekonomiczna państwa i Kościoła a zasada autonomii związków wyznaniowych // Jerzy Paśnik O pozorności konstytucyjnego prawa do ustawowej regulacji stosunków Kościołów i związków wyznaniowych z państwem – casus Kościoła Nowoapostolskiego // Współczesne wyzwania i zagrożenia ochrony prawa mniejszości narodowych w Polsce na przykładzie wybranych zagadnień // Ograniczenia w prawie dostępu do zawodów prawniczych w świetle nowych regulacji prawnych // Metropolie w Polsce i we Francji – głos w dyskusji // Pojęcie rodziny i podział rodzin na tle Konstytucji RP – kilka uwag // Ochrona praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych za pomocą mechanizmów zawiadomień i skarg w dobie kryzysu // Ochrona własności w orzecznictwie – wybrane przykłady // Swoboda nawiązywania zatrudnienia a zakaz konkurencji // Ochrona zatrudnienia cudzoziemca rekrutowanego do pracy w Polsce przez agencję pracy tymczasowej // Przedstawicielstwa pracowników w zakładzie pracy – wybrane zagadnienia // Gwarancje przestrzegania praw socjalnych w firmie – uwarunkowania regionalne w Polsce // System oceny zgodności – instytucja zapewniająca ochronę przedsiębiorców czy konsumentów w demokratycznym państwie prawnym? // Działania organów administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego // Prawo do poradnictwa zawodowego jako społeczne prawo człowieka // Materialnoprawne i procesowe uwarunkowania organizacji imprez turystycznych jako działalności regulowanej // Merytoryczne i prawne podstawy autonomii Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Autonomia Narodowego Banku Polskiego w raporcie o konwergencji (2018) // Magdalena Kornak Prawo świadka do odmowy składania zeznań a skuteczność powołania się na nie w polskim Kodeksie postępowania karnego // Prawa własności przemysłowej jako przedmioty poręczenia majątkowego w procesie karnym // Gwarancje sprawności postępowania cywilnego w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego // Informatyzacja postępowania cywilnego a prawo obywatela do sądu // Wzory umów i umowy adhezyjne a prawa człowieka – ujęcie w świetle prawa polskiego z aspektem zagranicznym i międzynarodowym // Postępowanie zabezpieczające w sprawach cywilnych a prawo do sądu // Skarga pauliańska i hipoteka // Zasada in dubio pro libertate w Kodeksie postępowania administracyjnego // Ochrona praw podatnika w praktyce orzeczniczej sądownictwa administracyjnego i europejskiego oraz organów podatkowych – wybrane aspekty // Wpływ zmian w sferze własności na decyzję pozwolenie na budowę w perspektywie zasady wolności budowlanej i wielości decyzji pozwolenie na budowę // System dozoru elektronicznego jako istotny element ochrony praw człowieka i resocjalizacji osadzonych // Differentia specifica odpowiedzialności dyscyplinarnej – wybrane zagadnienia // Rozwiązania prawne w zakresie współdziałania i koordynacji działań antykryzysowych – wybrane zagadnienia // Konstytucyjne gwarancje wolności zgromadzeń w świetle przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach a rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników // Rola taktyki kryminalistycznej w ujawnianiu i zabezpieczaniu dowodów // Zadania funkcjonariuszy Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz ich rola w przestrzeganiu praw człowieka // Rola i znaczenie Sił Zbrojnych RP w systemie obrony państwa // Linia Curzona – czyli jak i kiedy oszukano Polskę.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Jeden referat w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W prezentowanym tomie ukazano wpływ kryzysu demokracji liberalnej na funkcjonowanie demokracji i ochronę praw człowieka w Polsce. Szczególny nacisk położono na prawo do zgromadzeń, regulacje dotyczące partii politycznych, niezależność sądów i niezawisłość sędziów oraz działalność samorządu terytorialnego. Poddano analizie raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na temat funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Uwzględniono szczegółowe rozważania nt. ochrony praw człowieka, obejmujące: prawa i wolności polityczne, prawa społeczne i ekonomiczne, prawo do sądu, ochronę praw w postępowaniach przed organami władzy publicznej oraz ochronę praw człowieka w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22213/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Sejmie RP, Warszawa.
Zawiera: Demokracja liberalna, Oświecenie a świat wartości // Demokracja liberalna – istota, stan obecny, perspektywy // Demokracja liberalna a prawa człowieka // Human Rights and Public Power // The Civil Society as an Important Component of the Liberal Democracy // Demokracja liberalna – demokracja oczekiwań czy demokracja powinności? // Demokracja jako proces dynamiczny // Human rights based approach dla demokracji // Demokratyczny ład ustrojowy jako fundament bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich // Международное конституционное право: за и против // Kilka refleksji o funkcjach państw współczesnych // Źródła i przyczyny kryzysu demokracji liberalnej. Wyzwania populizmu // Czy czeka nas kres liberalnej demokracji? // Przesłanki kryzysu demokracji liberalnej // Znaczenie kryzysu demokracji liberalnej dla funkcjonowania systemów politycznych // Modern Crisis of Liberal Democracy as Challenge to Right for Peace and International Law // Poliberalizm a ochrona praw człowieka // Liberalism, Neoliberalism, Post-liberalism and Affirmation and Protection of Fundamental Human Freedoms // Права человека в эпоху кризиса либеральной демократии: Украинский контекст // Популизм vs либеральная демократия: дефекты защиты прав человека в условиях кризиса согласительных политических систем // Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu // Pozory demokracji // Justyna Stadniczeńko Komunikacja społeczna w dobie kryzysu demokracji liberalnej (wybrane zagadnienia) // Kryzys demokracji liberalnej a ochrona praw mniejszości. Wybrane zagadnienia // Частная жизнь в условиях кризиса либеральной демократии: пределы ограничения и качество защиты // Запрет принудительного труда в Международном пакте о гражданских и политических правах и практике Комитета по правам человека в период кризиса либеральной демократии // Globalizacja i wielokulturowość zagrożeniem demokracji liberalnej w XXI w. // Populizm a demokracja cyfrowa // Argument „dyktatury mniejszości” w retoryce antyliberalnej. Uwarunkowania, przykłady i znaczenie dla przyszłości demokracji liberalnej // Edukacja jako istotny środek ochrony jednostki przed kłamstwem i postprawdą. Refleksje na tle filozoficznym i konstytucyjnym // Глобальные цивилизации и права человека // Międzynarodowy kapitał ludzki w rozwoju globalnej ekonomiki // Oddziaływanie globalizacji na prawa człowieka – refleksje w ujęciu psychologicznym // Władza algorytmów czy państwa i korporacji informacyjno- -technologicznych? // Wielokulturowość jako wyzwanie dla współczesnych systemów ochrony praw człowieka – wybrane aspekty // Aktualna problematyka etyczno-prawna postaw godzących w życie i zdrowie // Mowa nienawiści w przekazie internetowym a wolność słowa // Kulturowe aspekty satyry i karykatury a mowa nienawiści // Realizacja artykułu 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w społeczeństwie informacyjnym // The Place for Human Rights in the Research Devoted to Artificial Intelligence // Stabilność prawa w systemie ochrony praw człowieka na przykładzie praw ekonomicznych // System zabezpieczenia społecznego a prawa człowieka // Migracje a prawa człowieka. Zarys zagadnienia // Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka a możliwość korzystania ze środowiska naturalnego jako dobro osobiste // Zdefiniowanie przez współczesną pedagogikę wizji pożądanej osobowości człowieka nadchodzących czasów warunkiem skutecznej realizacji praw człowieka.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Część referatów w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i ochronę praw człowieka. Stworzyło to podstawę do zaprezentowania aksjologii powszechnego systemu ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, uwzględniającego m.in. wpływ globalizmu, populizmu oraz rozwoju nowych technologii informatycznych. Analizie poddano także model ochrony praw człowieka w dobie poliberalnej. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22214/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Sejmie RP, Warszawa. Tom 1. pt.: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.
Zawiera: Europa w dobie kryzysu wartości: liberalizm, populizm, prawa człowieka // Внутренние и внешние факторы деформаций посттрансформационных стран Европы // Brexit. Oddziaływanie na społeczeństwa europejskie // Zagadnienia gwarancji prawnych w służbie demokracji – standardy ochrony rzetelnego procesu w Europie // Ochrona praw uchodźców w Europie w ujęciu Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – zagadnienia wybrane // The Importance of Non-Governmental Organizations of Achieving the Sustainable Development Goals: the Fight against Racial Discrimination of Roma in Europe // Homeless Children – Right to Adequate Housing (European Perspective) // Kryzys demokracji liberalnej wyzwaniem dla Rady Europy // Europejski Trybunał Praw Człowieka w obliczu nowych wyzwań // Polityka młodzieżowa Rady Europy w dobie kryzysu demokracji liberalnej // Wpływ Rady Europy na kreowanie standardów w zakresie ochrony praw człowieka w Internecie // Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane // Paweł Siejak Wkład Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) w rozwój instytucji mediacji w systemach sprawiedliwości państw członkowskich Rady Europy // Standardy Rady Europy dotyczące zakazu tortur // „Minimalne wymogi życia w społeczeństwie” (vivre ensemble) jako uzasadniony cel ograniczenia wolności religii w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka // Nadużycia medyczne a prawa człowieka. Elvan Alkan i inni p. Turcji // Czy zastosowanie art. 17 EKPC wskazuje na kryzys demokracji liberalnej? Relacje między skutecznością ochrony praw jednostki a poszanowaniem reguł demokracji // Ochrona praw człowieka w odniesieniu do spółek prawa handlowego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka // Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zakres oraz szybkość procesu integracji europejskiej // Social Media: a New Weapon against Democracy in the EU // Discrimination on Grounds of Age in the Light of Case-Law of CJEU // Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzecznictwo sądów polskich w zakresie spraw cywilnych z udziałem konsumentów // Ochrona praw rolników w świetle projektu dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności // Достойный труд – основное право трудящегося человека // Функционирование системы защиты прав человека в Украине в период кризиса либеральной демократии // Freedom of Speech Challenges in Ukraine in Times of Conflict and Crisis of Liberal Democracy // Protection against Stalking in Serbian Criminal Law // Ustrój demokratyczny na przykładzie Skandynawii // Wolność słowa a mowa nienawiści w niemieckim systemie prawa – ustawa o poprawie egzekwowania prawa w sieciach społecznościowych // Rola Rady Radiofonii i Telewizji w zachowaniu demokracji w Republice Federalnej Niemiec // Pojęcie własności i jej gwarancje w Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec // Адвокат в системе уголовного правосудия Франции // Znaczenie Deklaracji praw obywateli i fundamentalnych zasad porządku San Marino i jej nowelizacji na ewolucję sanmaryńskiej konstytucji // Międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka w systemie politycznym terytorium zależnego Jersey // Znaczenie piłki nożnej w niepodległościowych aspiracjach Galicji w Hiszpanii // Prawa człowieka w polityce prezydenta Donalda Trumpa // Polityka administracji prezydenta Donalda Trumpa względem uchodźców // The Right to Abortion in the Light of the American Constitution Based on the Judgment of Roe v. Wade from 1973 and Development of Judicial Review on This Subject // Chińska inicjatywa pasa i szlaku – współczesne wektory układu globalnego oraz inspiracja tradycją pojedynczego człowieka // Права человека в Pеспублике Kазахстан: современное состояние и перспективы // Система защиты имущественных прав в Республике Казахстан: тенденции и проблемы // Prawo zwyczajowe Afganistanu a ochrona praw człowieka // Kwestia praw człowieka w funkcjonowaniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych // The Problem of Slavery in Nigeria in the light of International Standards // Dewastacja środowiska naturalnego w Australii i wynikające z tego działania zarządcze // Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na południowym Pacyfiku.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Część referatów w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W niniejszym tomie szczególny nacisk położono na europejski system ochrony praw człowieka. Uwzględniono wpływ kryzysu demokracji liberalnej na ochronę praw człowieka zarówno w systemie Rady Europy, jak i Unii Europejskiej. Poddano analizie wpływ tego kryzysu na funkcjonowanie systemów ochrony praw człowieka w państwach europejskich: Hiszpanii, Jersey, Niemczech, Rosji, San Marino, Serbii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz w krajach skandynawskich. Zaprezentowano m.in. polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu. Uwzględniono też doświadczenia systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących w państwach pozaeuropejskich: Afganistanie, Chinach, Kazachstanie, Nigerii i Stanach Zjednoczonych, a także w Australii i państwach południowego Pacyfiku. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22215/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again