Form of Work
Książki
(7)
Artykuły
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia
(7)
Author
Kukfisz Bożena
(3)
Denczew Sławczo
(1)
Drużba Beata
(1)
Klimczak Przemysław
(1)
Kwieciński Kacper
(1)
Lewandowska Maria
(1)
Lisik Michał
(1)
Mazurkiewicz Julia
(1)
Porowski Rafał
(1)
Półka Marzena
(1)
Rudy Wojciech
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Szelka Łukasz
(1)
Teodorczyk Andrzej
(1)
Warchoł Marcin
(1)
Zarzycki Jakub
(1)
Łosowski Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Metan
(8)
Badanie wybuchowości
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Zagrożenia pożarowe
(2)
BLEVE
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Gazy palne
(1)
LPG
(1)
Mieszaniny
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Wodór
(1)
Wybuchy
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
kopalnie
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szczyrk (woj. śląskie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Chemia
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Transport i logistyka
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: 5 kwietnia 2010 r. był tragicznym dniem dla mieszkańców Montcoal w Zachodniej Wirginii. W wyniku wybuchu metanu w Upper Big Branch Mine zginęło 29 z 31 górników pracujących tego dnia. Wydarzenie to znacząco zmieniło podejście do przemysłu wydobywczego.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-61.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej było eksperymentalne oznaczenie charakterystyk wybuchowości metanu w mieszaninie z powietrzem. Badania wykorzystane w pracy zostały wykonane w laboratorium spalania Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Eksperymenty przeprowadzone zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN 15967:2011. Wyniki badań umożliwiały wyznaczenie wartości maksymalnego ciśnienia wybuchu oraz maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu podczas spalania mieszaniny palnej metanu z powietrzem w temperaturze pokojowej. Wyznaczono również graniczne stężenie tlenu w temperaturach pokojowej oraz podwyższonej do 80 °C. Na podstawie wyznaczonych charakterystyk można dowiedzieć się przy jakich stężeniach metanu dochodzi do najgroźniejszych wybuchów oraz przy jakim minimalnym stężeniu tlenu dojdzie do zapłonu tej mieszaniny palnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16768/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Tematem pracy magisterskiej były ,,Oznaczenia eksperymentalne granic wybuchowości metanu w mieszaninie z powietrzem w temperaturze pokojowej i podwyższonej Metodą B i Metodą T”. Praca zawiera informacje teoretyczne na temat zastosowania oraz wybuchowości metanu. Badania laboratoryjne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 1839:2017 ,,Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par”. Przeprowadzone badania pozwoliły wyznaczyć wartości dolnej granicy wybuchowości oraz górnej granicy wybuchowości mieszaniny metanu w powietrzu. Stężenia graniczne wyznaczono dwoma metodami w temperaturze pokojowej (25°C) oraz w temperaturach podwyższonych (50°C i 100°C). Na podstawie wyznaczonych wartości można stwierdzić przy jakich stężeniach metan jest wybuchowy w powietrzu oraz jak na wybuchowość wpływa temperatura otoczenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16816/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 37-39.
Streszczenie: Gazy i pary cieczy palnych w mieszaninach z tlenem i gazami obojętnymi mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. W celu minimalizacji ryzyka związanego z ich wystąpieniem niezbędna jest nie tylko znajomość właściwości tych mieszanin, ale także znajomość zjawiska wybuchu i mechanizmów nim rządzących. Aby możliwie zmniejszać ryzyko powstania wybuchu lub pożaru stosuje się inertyzację, czyli proces, w którym do atmosfery wprowadza się czynnik obojętny, np. azot. W pracy przeprowadzono przegląd metod badania granicznego stężenia tlenu oraz omówiono metodę „bomby”, która jest zgodna z normą europejską PN-EN 1839:2017-02. Praca ukazuje wpływ stężeń gazów i ich temperatury na parametry maksymalnego ciśnienia wybuchu, szybkości narastania ciśnienia wybuchu oraz granicznego stężenia tlenu. Badanie zostało przeprowadzone dla mieszaniny metanu z powietrzem w dwóch temperaturach: 25°C oraz 80°C. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami na podstawie przebiegu i wyniku badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17078/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo stosowania mieszanin wodorowo-metanowych w przemyśle / Rafał Porowski, Wojciech Rudy, Andrzej Teodorczyk. - Brak miejsca wydania : Brak wydawcy, [2013]. - 68 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 21 cm.
Bibliografia, netografia strony 65-68.
Zawiera: Transport mieszanin wodorowo-metanowych // Zagrożenia pożarowo-wybuchowe mieszanin wodorowo-metanowych // Przegląd przepisów i norm technicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2075/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-61.
Streszczenie: W poniższej pracy dokonano porównania wytypowanych gazów palnych jakimi były LPG i metan. Porównaniu zostały poddane właściwości fizykochemiczne bezpośrednio mające wpływ na zagrożenie pożarowe. Na podstawie wybranych analiz przypadków awarii przemysłowych przedstawiono zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas wybuchu gazów palnych. Poruszono takie zagadnienia jak: wybuch BLEVE, efekt domino, spalanie UVCE i VCE. W pracy opisano również symulację CFD, której celem jest zminimalizowanie skutków awarii i niedopuszczenie do jej powstania. Rozważania na temat CFD oparte są na próbach walidacji wykonanych w 2018 r. Na podstawie rozważań stwierdzono, że oba gazy są ekstremalnie palne i stwarzają ogromne zagrożenie dla przemysłu, ale także dla użytkowników w mieszkaniach. Największym zagrożeniem w obu przypadkach jest promieniowanie cieplne oraz odłamkowanie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17617/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-58.
Streszczenie: Tematem pracy jest „Analiza i ocena zagrożeń substancjami niebezpiecznymi, w szczególności metanem i siarkowodorem na przykładzie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej”. Część literaturowa to opis podstaw prawnych, unijnych i krajowych, oraz podstaw te-oretycznych z zakresu oczyszczalni ścieków. Przegląd literatury prezentuje informacje o rodzajach ścieków, ich składzie i charakterystyce. Opisuje również rodzaje oczyszczalni ścieków, metody oczyszczania ścieków, a także rodzaje kanalizacji. Przedstawia także zarys eksploatacji oczyszczalni ścieków. Część badawcza obejmuje charakterystykę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej. Przedstawia analizę ścieków średniodobowych z lat 2019-2020, a także analizę zagrożeń występu-jących podczas eksploatacji obiektów. Praca przedstawia również propozycję usprawnień w zakresie występowania i eliminowania zagrożeń. Zakończona jest podsumowaniem i wnioskami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18276/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Praca dyplomowa na temat gazu metan. W części literaturowej zostały opisane następujące zagadnienia. Jak został pozyskany gaz metan, jego eksport, magazynowanie oraz przesył. Ukazano zdarzenia historyczne w Polsce i na świecie, takie jak :wypadek z udziałem gazu metan w Zarzalico, pożar gazociągu w Jankowie Przygrodzkim oraz wybuch gazu metanu w Szczyrku. Zaprezentowane zostały reprezentatywne scenariusze awarii związane z :rurociągami, cysterną oraz magazynowaniem gazu metan. Opracowana została statystyka badań, w której zostały objęte statystyki substancji niebezpiecznych adaptowane na podstawie danych ze strony straz.gov, oraz ranking wydobycia gazu ziemnego na świecie. W części badawczej zostały wyznaczone strefy niebezpieczne w programie ALOHA związane z magazynowaniem, przewozem oraz przesyłem gazu metan. Zbadano potencjalne ryzyko wystąpienia awarii, które określono w trzech scenariuszach: Scenariusz I-transport gazu metan , który został rozdzielny na dwa pod scenariusze-wybuch ciężarówki przewożącej LNG oraz wybuch autobusu CNG. Następnie scenariusz z magazynowaniem gazu metan. W ostatnim scenariuszu zbadany został przesył gazu rurociągami- gazociąg wysokiego ciśnienia oraz gazociąg niskiego ciśnienia. Opisano tutaj scenariusze, warunki terenowe, przedyskutowano temat, przeanalizowano wyniki oraz podsumowano temat i wyciągnięto wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17445/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again