Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Author
Król Bernard
(4)
Drzymała Tomasz
(2)
Gałaj Jerzy
(2)
Dołgań Arkadiusz
(1)
Farbaniec Tomasz
(1)
Garbicz Michał
(1)
Kroker Martin
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Muskała Marcin
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Pożary grupy A
(5)
Gaszenie pożarów
(3)
Pożary grupy A.
(3)
Skuteczność gaśnicza
(3)
Pożary wewnętrzne
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Drewno
(1)
Dysze
(1)
Gazy obojętne
(1)
Lance gaśnicze
(1)
Mgła wodna
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Prądownice
(1)
Woda
(1)
systemy gaśnicze
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Inżynieria i technika
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Hybrydowe systemy gaśnicze stanowią połączenie zdolności gaśniczych gazów obojętnych oraz mgły wodnej. Obecnie to najnowsza technologia, która znajduje zastosowanie w stałych urządzeniach gaśniczych. W ramach artykułu przedstawiono wstępne wyniki badań systemu dwufazowego, które zostały zrealizowane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w ramach pracy badawczej pt. „Analiza skuteczności gaśniczej strumieni rozpylonych wytwarzanych przez wybrane dysze mgłowe, prądownice typu Turbo i lance gaśnicze podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym”. Podczas badań dokonano wstępnej oceny skuteczności gaśniczej czterogłowicowego systemu gaśniczego zainstalowanego w komorze badawczej należącej do Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP. Głównym celem artykułu było przeanalizowanie wpływu niektórych parametrów, takich jak ciśnienie zasilania, natężenie przepływu wody i moment rozpoczęcia gaszenia na skuteczność gaśniczą strumieni rozproszonych wytwarzanych przez wybraną dysze hybrydową, podczas pożarów wewnętrznych grupy A. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą z jednej strony służyć projektantom stałych systemów gaśniczych oraz mogą stanowić źródło walidacji modeli procesów gaszenia opracowanych w SGSP i innych ośrodkach naukowych na świecie
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 68-70.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej była próba analizy możliwości zapewnienia skutecznego gaszenia pożarów grupy A przy użyciu wody. W pracy krótko scharakteryzowano pożary grupy A oraz środki gaśnicze, którymi się je gasi. Przedstawiono dane statystyczne odnośnie ilości wody wykorzystywanej podczas gaszenia pożarów w Polsce w latach 2010 - 2018. Przedstawiono i krótko opisano różne metody zagraniczne, w oparciu, o które można wyliczyć intensywność podawania wody lub jej wydatek. Dokonano także charakterystyki przepisów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej Polsce, które także wskazują ilość wody do ochrony obiektów. Przeprowadzono analizę porównawczą opisanych metod, które można zgrupować na metody pomocne kierującemu działaniem gaśniczym oraz metody „prewencyjne” służące ochronie przeciwpożarowej obiektów. Analiza wykazała spore rozbieżności w wartościach intensywności podawania wody wyliczonych dla tych samych obiektów różnymi metodami. Przedstawiono analizę zdarzeń rzeczywistych przy pożarach grupy A, z uwzględnieniem wody, jaka teoretycznie była by potrzebna do ugaszenia danego pożaru i porównano ją do wody rzeczywiście zużytej. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków. Jedna metoda określa zapas wody do gaszenia pożaru. Dwie metody wyznaczają ilość wody do celów przeciwpożarowych, na podstawie, której wyznacza się wydatek wody. Tylko 3 metody spośród omawianych podają jednoznacznie wartość intensywności podawania wody. Pozostałe metody określają wydatek wody. Znając wielkość wydatku wody obliczany intensywność jej podawania przy danej powierzchni pożaru (obiektu, strefy pożarowej). Spore rozbieżności w wartościach intensywności podawania wody spowodowane są zróżnicowanym podejściem do metod ich wyznaczania. Danymi wejściowymi mogą być między innymi (zależnie od metody): powierzchnia, kubatura, konstrukcja budynku, sposób użytkowania, szybkość wydzielania ciepła podczas pożaru, gęstość obciążenia ogniowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16730/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 151-157.
Zawiera: Charakterystyka pożarów wewnęrznych i zagrożeń z nimi związanych // Mechanizm gaśniczy wody // Analiza stosowanych metod gaszenia pożarów wewnętrznych przy pomocy prądownic i lanc mgłowych // Dysze rozpylające // Hybrydowe systemy gaśnicze // Opis stanowiska i metody pomiarowe // Kryterium skuteczności gaśniczej // Ocena skuteczności gaśniczej wybranych dysz mgłowych // Ocena skuteczności gaśniczej wybranej prądownicy typu Turbo i lancy mgłowej // Ocena skuteczności gaśniczej systemu hybrydowego.
Streszczenie: Liczba publikacji związanych ze skutecznością gaśniczą różnych urządzeń gaśniczych jest jak do tej pory niewielka. Brakuje w nich przede wszystkim próby wyznaczenia w miarę uniwersalnego kryterium, przy pomocy którego można by szacować skuteczność gaśniczą w danych sytuacjach pożarowych. Jego zdefiniowanie pomogłoby w przyjęciu takiej metody gaszenia, która przy określonych warunkach zapewniałaby maksymalną efektywność gaszenia, co z kolei prowadziłoby do skrócenia czasu gaszenia i zmniejszenia zagrożeń związanych z pożarem, a także strat popożarowych. W niniejszym opracowaniu uwzględniono urządzenia gaśnicze o różnych konstrukcjach i zastosowaniu, takie jak dysza mgłowa, prądownica, lanca i system hybrydowy. W badaniach ograniczono się do najczęściej występujących w praktyce pożarów wewnętrznych zaliczanych do grupy A. W monografii tej zebrano wyniki badań prowadznych przeze mnie oraz studentów piszących pod moim kierunkiem prace dyplomowe i rozprawę doktorską w latach 2016-2018 w SGSP. Na podstawie ich analizy sformułowano wnioski, które mogą być wykorzystane przez projektantów stałych systemów mgłowych oraz strażaków podczas prowadzenia przez nich akcji gaśniczych w pomieszczeniach, w których znajduje się źródło ognia. Badania związane z inżynierą środowiska, a w szczególności inżynierią bezpieczeństwa pożarowego, polegały na pomiarze temperatury w wybranych punktach pomieszczenia zlokalizowanych pod sufitem oraz na ścianach przylegających bezpośrednio do źródła ognia. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1142/15, W-1142/14, W-1142/13, W-1142/12, W-1142/11, W-1142/10, W-1142/9, W-1142/8, W-1142/7, W-1142/6, W-1142/5, W-1142/4, W-1142/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1142/2 Czyt., W-1142/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm na stronach 47-48.
Streszczenie: Problematyką niniejszej pracy była ocena możliwości zwiększania skuteczności gaszenia pożarów materiałów stałych. Materiały porowate mogą sprawiać trudność w gaszeniu pożaru, ze względu na słabą zdolność wody do wnikania w ich strukturę. Celem pracy było zbadanie wnikania wody i wodnych roztworów w materiały porowate. W tym celu przeprowadzono szereg doświadczeń związanych z przedmiotem pracy. Pracę podzielono na część teoretyczną i część badawczą. Część teoretyczna polegała na analizie literatury przedmiotu. Zamieszczono w niej ogólne informacje na temat pożarów z wyszczególnieniem problematyki pożarów grupy A. Następnie scharakteryzowano środki gaśnicze wykorzystywane do pożarów materiałów stałych. Ostatnim fragmentem tej części był opis środków pianotwórczych oraz zwilżaczy. Część badawcza polegała na przeprowadzeniu badań zdolności wnikania wody i wodnych roztworów środków powierzchniowo czynnych w materiały porowate. Do wykonania próbek wykorzystano brykiet drzewny oraz brykiet torfowy, a także pelet drzewny i węgiel kamienny w postaci ekogroszku. Następnie przeprowadzono badania dwoma metodami. Pierwsza z nich polegała na polewaniu próbek wodą lub wodnym roztworem i sprawdzaniu przyrostu masy tych materiałów. Natomiast druga metoda polegała na badaniu przyrostu masy próbki włożonej do pojemnika z wodą lub wodnym roztworem na określony czas. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy wyników badań. Przeprowadzone badania potwierdzają poprawę zdolności gaśniczej wody po dodaniu do niej dodatków w postaci środków powierzchniowoczynnych. Stwierdzono również polepszenie zdolności zwilżających i penetrujących wody. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17615/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-52.
Streszczenie: W pracy dyplomowej „Badanie skuteczności gaśniczej roztworów pożarniczych koncentratów surfaktantowych przy gaszeniu pożarów sprasowanej słomy w małej skali” dokonano ogólnej charakterystyki pożarów grupy A. Przedstawiono metody i sposoby gaszenia pożarów ciał stałych, a także zalety i wady środków gaśniczych używanych do tego celu. Najczęściej używanym środkiem jest woda, ale coraz częściej stosuje się piany oraz zwilżacze. Scharakteryzowano również specyfikę samych pożarów słomy, które są jednymi z bardziej wymagających, ze względu na prowadzenie długotrwałych działań gaśniczych. Problemy związane z gaszeniem materiałów porowatych, takich jak słoma, wynikają szczególnie z trudności zwilżania warstw materiałów hydrofobowych. Pozytywny wpływ na nasycanie tych materiałów mają dodawane do wody surfaktanty, które obniżają napięcie powierzchniowe cieczy. W trakcie badań poligonowych sprawdzono przebieg gaszenia małego pożaru sprasowanej kostki słomy. Opracowano procedurę i zbudowano stanowisko do badań testowych. Do tego celu wykorzystano zbiornik ciśnieniowy agregatu pianowego, który był zasilany sprężonym powietrzem. Badaniom poddane zostały środki pianotwórcze typu S, typu AFFF oraz zwilżacze. Proces gaszenia dokumentowano przy pomocy zdjęć wykonywanych kamerą termowizyjną. Dane z termowizora pozwoliły na szczegółową analizę wyników, po której stwierdzono, że najlepszą skuteczność gaśniczą osiągnęła piana gaśnicza wytworzona z syntetycznych środków pianotwórczych. Dobrą skutecznością wykazały się również zwilżacze, w przeciwieństwie do środków typu AFFF oraz samej wody. Wnioski zawarte w podsumowaniu wskazują na zalecenie stosowania dodatków surfaktantowych do wody przy pożarach stert słomy, w celu skrócenia czasu akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ograniczenia zużycia wody. [Streszczenie Autorskie]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17628/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 86-91.
Streszczenie: Celem podjętej pracy była analiza norm, wytycznych i przepisów prawa dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych podczas gaszenia pożarów grupy A oraz ocena przedstawionych metodyk służących do szacowania niezbędnego zapotrzebowania na wodę gaśniczą pod kątem ich praktycznego zastosowania w przypadku rzeczywistych pożarów. Pracę rozpoczęto od przedstawienia obowiązujących w Polsce i na świecie klasyfikacji pożarów. Następnie przedstawiono charakterystykę pożarów grupy A oraz rodzaje środków gaśniczych stosowanych podczas gaszenia pożarów materiałów stałych. W kolejnych rozdziałach uwagę skupiono na określaniu zapotrzebowania na wodę do celów gaśniczych oraz intensywności jej podawania podczas gaszenia pożarów grupy A. Część tę rozpoczęto od przedstawienia przepisów i norm stosowanych w Polsce i na świecie określających zapotrzebowanie na wodę do gaszenia pożarów materiałów stałych. Następnie zaprezentowano metodyki obliczania niezbędnego zapotrzebowania na wodę gaśniczą. Ostatnim elementem pracy była analiza przedstawionych w pracy przepisów i wymogów prawnych dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych w odniesieniu do rzeczywistych możliwości ich spełnienia. W rozdziale tym przeanalizowano dokumentację zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin oraz dane dotyczące rzeczywistych pożarów, które miały miejsce w przeszłości. Zakończeniem pracy było sformułowanie wniosków z przeprowadzonych analiz oraz odpowiedź na pytanie czy wartości wydajności wody przeznaczonej do celów gaśniczych oraz intensywności jej podawania wynikające z przepisów prawnych są adekwatne do wartości wymaganych w rzeczywistości. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16732/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 39-41.
Streszczenie: Opis realizowanych prac: W roku 2017 przeprowadzono badania trzech dysz mgłowych o różnych konstrukcjach strumieniowej P54 oraz wirowych CW50 i TF6, nowoczesnej prądownicy Blue Devil. Dodatkowo przeprowadzono również badania układu hybrydowego, w którym dysze mgłowe były jednocześnie zasilane wodą i gazem obojętnym. Większość bada odbywały się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu znajdującym się w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń. Głównym parametrem, który rejestrowano podczas badań była temperatura w wybranych punktach pomieszczenia, głównie pod sufitem i na określonych wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie strefy spalania. W niektórych przypadkach rejestrowano również stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Ze względu na brak czujnika promieniowania cieplnego (zbyt drogi w stosunku do posiadanych środków finansowych) mocy promieniowania nie rejestrowano. Materiałem palnym stosowanym w badaniach skuteczności gaszenia w pomieszczeniu zamkniętym było drewno sosnowe ułożone w stos i umieszczone w rogu pomieszczenia. [za Autorem]
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia na stronie 38.
Streszczenie: Celem pracy było określenie skuteczności gaszenia pożarów grupy A przez wodę oraz wodę z dodatkiem zwilżaczy. Porównano potencjalne zdolności gaśnicze wody oraz środków pianotwórczych typu S i AFFF. Pracę podzielono na dwie części: teoretyczną i badawczą. W części teoretycznej została przybliżona wiedza na temat spalania drewna. Opisane zostały 4 grupy środków gaśniczych, które najczęściej wykorzystuje się do gaszenia pożarów drewna. Przedstawiono charakterystykę zwilżaczy oraz ich wykorzystanie do zwalczania pożarów grupy A. Część badawcza miała na celu porównanie potencjalnych zdolności gaśniczych wody i roztworów środków pianotwórczych Roteor M oraz Profilm AFFF 3%, podawanych na drewno spalone i niespalone. Badania opierały się na dwóch metodach. Opisano sposób w jaki wykonywano testy, stanowisko pracy, użyte substancje oraz materiał palny wykorzystywany w badaniu. Następnie obliczona została zwilżalność i na tej podstawie wykonano wykresy. Następnie przeprowadzono analizę wyników i wyciągnięto wnioski pozwalające odpowiedzieć na pytanie, który ze środków gaśniczych okazał się skuteczniejszy w potencjalnym gaszeniu materiałów drewnopochodnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16863/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again