Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Gryz Krzysztof
(11)
Karpowicz Jolanta
(10)
Leszko Wiesław
(3)
Zradziński Patryk
(3)
Kieliszek Jarosław
(2)
Kot Krystian
(2)
Zdradziński Patryk
(2)
Bieńkowski Paweł
(1)
Bogdan Anna
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Gawęda Ewa
(1)
Gołofit-Szymczak Małgorzata
(1)
Grabarczyk Zygmunt
(1)
Janiak Michał
(1)
Jankowska Elżbieta
(1)
Jankowski Tomasz
(1)
Kaczmarska Anna
(1)
Kapica Łukasz
(1)
Kaprowicz Jolanta
(1)
Kowlaski Piotr
(1)
Mikulski Witold
(1)
Pawlak Andrzej (nauki techniczne)
(1)
Pośniak Małgorzata
(1)
Ptak Szymon
(1)
Puta Robert
(1)
Sobiech Jaromir Paweł
(1)
Sobolewski Andrzej
(1)
Sołtyński Krzysztof
(1)
Strzyżewski Janusz
(1)
Tokarski Tomasz
(1)
Wolska Agnieszka
(1)
Zapór Lidia
(1)
Zmyślony Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Audience Group
Inspektorzy bhp
(4)
Pracodawcy
(3)
Żołnierze
(1)
Subject
Pole elektromagnetyczne
(17)
BHP
(7)
Wpływ na zdrowie
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
Prawo pracy
(2)
Ryzyko zawodowe
(2)
łączność bezprzewodowa
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Bezpieczeństwo działań operacyjnych
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Elektrotermia
(1)
Elektrownie wiatrowe
(1)
Fizykoterapia
(1)
IEEE 802.11 (standardy informatyczne)
(1)
Metody badawcze
(1)
Ministerstwo Obrony Narodowej (Polska)
(1)
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI)
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Oświetlenie
(1)
Pojazdy elektryczne
(1)
Policja
(1)
RFID
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Strażacy
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
dyrektywy
(1)
hałas i drgania mechaniczne
(1)
pojazdy hybrydowe
(1)
urządzenia zautomatyzowane
(1)
środki i urządzenia medyczne
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Poradnik
(4)
Praca dyplomowa
(2)
Monografia
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Fizyka i astronomia
(2)
Inżynieria i technika
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-33
Organizmy ludzkie dostosowane są do naturalnego środowiska elektromagnetycznego, jakie występuje na ziemi. Rozróznia się przy tym dwa pola: elektryczne i magnetyczne. W artykule opisano właściwości ww. pól.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Szybki rozwój technologii e-mobility i zwiększająca się systematycznie liczba pojazdów samochodowych o napędzie całkowicie elektrycznym lub hybrydowym powoduje zwiększenie ilości źródeł pola elektromagnetycznego i emisji elektromagnetycznych w środowisku. W artykule przedstawiono wyniki rozpoznania i oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne związane z użytkowaniem osobowych pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym w kontekście danych literaturowych i badań własnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne) związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi, Dz.Urz. UE L 179, str. 1-19).
No cover
Article
In basket
Elektromagnetyczne zagrożenia balistyczne podczas słuzby funkcjonariuszy straży pożarnej. / Wiesław Leszko // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/2 s.12-27.
Sygnatura: CP-80
Pole magnetostatyczne (PMS) może być przyczyną przemieszczenia się obiektów metalowych (ferromagnetycznych), które stanowi duże zagrożenie dla infrastruktury technicznej i ludzi znajdujących się w otoczeniu silnego źródła takiego pola. Takie zagrożenie wywołane przemieszczaniem się przedmiotów ferromagnetycznych w polu magnetostatycznym (PMS) potocznie okreslane jako zagrożenie balistyczne lub zagrożenie latającymi przedmiotami. Celem prezentowanych badań była analiza warunków możliwego wystąpienia elektromagnetycznych zagrożeń balistycznych podczas prowadzenia przez strażaków zróznicowanych działań operacyjnych (ratowniczych, gaśniczych, rozpoznawczo - kontrolnych, lub ewakuacji ćwiczebnych) a także okreslenie podatności indywidualnego wyposażenia strażaków oraz sprzętu ratowniczego na oddziaływanie PMS.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Zarówno dyrektywa europejska 2013/35/UE, dotycząca minimalnych wymagań ochrony pracowników przed bezpośrednimi i pośrednimi zagrożeniami elektromagnetycznymi, jak i aktualne polskie prawo pracy w tym zakresie, powstały na bazie europejskiej dyrektywy ramowej 89/391/EWG. W związku z tym, wiele wspólnych cech mają stawiane przez nie pracodawcom wymagania zmierzające do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników narażonych na pola elektromagnetyczne. Najistotniejsze różnice to brak w Polsce jednoznacznych wymagań dostosowania zasad ochrony użytkowników implantów medycznych do ich indywidualnej wrażliwości na niepożądane oddziaływanie elektromagnetyczne. Ponadto harmonizacja najwyższych dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego i magnetycznego (NDN pól elektromagnetycznych – Dz.U. nr 0, poz. 817, 2014) z dyrektywą 2013/35/UE wymaga usunięcia istotnej rozbieżności polskich i europejskich limitów pola magnetycznego w paśmie 0,1 - 100 MHz. Z tego powodu transpozycja wymagań dyrektywy 2013/35/UE może spowodować zaostrzenie oceny narażenia pracowników na pole magnetyczne w tym zakresie. W wymaganiach dotyczących ochrony pracowników w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych innych częstotliwości nie należy spodziewać się istotnych zmian wskutek planowanej w 2016 r. harmonizacji limitów NDN z dyrektywą 2013/35/UE.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Pracownicy, którzy wymagają stałej łączności z dowódcą lub dyspozytorem korzystają z różnorodnych urządzeń profesjonalnej łączności bezprzewodowej, istotnie różniących się od publicznych systemów telefonii komórkowej. Omówione w artykule cechy takich systemów oraz doniesienia naukowe wykazujące możliwe zagrożenia zdrowia wynikające z narażenia na pola elektromagnetyczne urządzeń bezprzewodowych przemawiają za poszukiwaniem rozwiązań profilaktycznych, celem zmniejszania narażenia pracowników zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16082/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Odnawialne źródła energii, m.in. elektrownie wiatrowe, odgrywają coraz większą rolę w systemie energetycznym. W Polsce eksploatowanych jest obecnie ponad 1000 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4,6 GW, które rocznie produkują ok. 4,5% krajowej energii elektrycznej (tj. niemal 8 TWh w 2015 r.). W artykule scharakteryzowano źródła pola elektromagnetycznego w elektrowniach wiatrowych (generatory prądowe, przetworniki elektroenergetyczne, okablowanie, transformatory) i parametry wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego (magnetostatycznego i elektromagnetycznego małej częstotliwości o dominującej składowej 50 Hz lub 150 Hz). Zaprezentowano wyniki wykonanych w elektrowniach wiatrowych badań pola elektromagnetycznego, obejmujących pomiary rozkładu przestrzennego oraz indywidualny monitoring narażenia pracowników. Wykazano, że narażenie pracowników jest w granicach wymagań prawa pracy (natężenie pola elektrycznego E < 500 V/m; natężenie pola magnetycznego H < 200 A/m, zasięgi stref ochronnych pola elektromagnetycznego nieprzekraczające jednego metra od jego źródeł, a narażenie pracowników podczas dnia pracy jedynie krótkotrwałe). Zidentyfikowano lokalne występowanie zagrożeń elektromagnetycznych istotnych dla pracowników szczególnie chronionych (kobiet w ciąży, pracowników młodocianych i użytkowników implantów medycznych), które powinny być uwzględnione w programie stosowania środków ochronnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Artykuł prezentuje dotyczące użytkowników radiotelefonów zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, wynikające z oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko pracy oraz działania profilaktyczne służące ich ograniczaniu. Urządzenia te są powszechnie używane do realizacji obowiązków zawodowych m.in. przez pracowników pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-62.
Streszczenie: Celem pracy było przeanalizowanie z jakimi zagrożeniami wiąże się udział w działaniach ratowniczych w obrębie pracowni rezonansu magnetycznego oraz w jaki sprzęt i środki ochrony indywidualnej należy wyposażyć ratowników biorących udział w tych działaniach. Skanery do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego są urządzeniami służącymi do bezinwazyjnego diagnozowania organów wewnętrznych człowieka. Oprócz swoich niezastąpionych właściwości medycznych maszyny te potrafią być bardzo niebezpieczne dla ludzi, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Spowodowane jest to bardzo silnym polem magnetostatycznym generowanym przez magnes nadprzewodzący skanera. Część teoretyczna pracy dotyczy ogólnych informacji na temat pola magnetycznego, budowy i zasady działania aparatu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowniach, gdzie znajdują się te urządzenia, a także przepisów przeciwpożarowych dotyczących placówek ochrony zdrowia. Ostatnie dwa rozdziały są analizą dotyczącą zagrożeń, sprzętu i środków ochrony indywidualnej ratowników oraz taktyki działań ratowniczych w obrębie silnego pola magnetostatycznego. Na podstawie zdobytej wiedzy opracowano procedury postępowania na wypadek zdarzenia z udziałem skanera do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego oraz przedstawiono wnioski końcowe. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16758/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Strażak w pracowni rezonansu / Krystian Kot // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/9 strony 27-29.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono budowę i elementy konstrukcji skanera magnetycznego z punktu widzenia istotnego dla działań ratowniczych. Przedstawiono zagrożenia jakie mogą się pojawić podczas działań ratowniczych oraz przepisy regulujące zasady i odległości dotyczące przebywania w pobliżu urządzenia. Omówiono kwestię doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej strażaków podczas działań w pracowni rezonansu magnetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekwipunku, który nie może być używany w strefie działania silnego pola magnetycznego.
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 30-33.
Zawiera: Wymagania dotyczące środków ochronnych ograniczających zagrożenia elektromagentyczne w przestrzeni pracy // Charakterystyka ekspozycji na pole-EM podczas pracy z urządzeniami do elektrotermicznej obróbki żywności.
Finansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: W wydawnictwie przedstawiono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy różnych urządzeniach wykorzystywanych do obróbki cieplnej żywności, z zastosowaniem procesów technologicznych, związanych z wytwarzaniem pola-EM (intencjonalnie lub w sposób niezamierzony, jako uboczny skutek wykorzystywania energii elektrycznej w procesie wytwarzania ciepła). Scharakteryzowano takie urządzenia do elektrotermicznej obróbki żywności, jak np.: piece konwekcyjne, kuchnie, płyty i patelnie grzejne rezystancyjne, czajniki i bojlery do grzania wody, kuchnie (płyty) indukcyjne i mikrofalowe, a także pole-EM przez nie wytwarzane. Przedstawiono wymagania prawne, dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania pola-EM na pracujących oraz dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu niepożądanych skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22084 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22083 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 37-[40].
Zawiera: Urządzenia fizykoterapeutyczne jako źródła pola elektromagnetycznego // Zagrożenia związane z oddziaływaniem na pracowników pola elektromagnetycznego urządzeń fizykoterapeutycznych // Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy związane z zagrożeniami elektromagnetycznymi przy urządzeniach fizykoterapeutycznych // Ocena zagrożeń elektromagnetycznych pracowników w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych // Metody ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych pracowników przy urządzeniach fizykoterapeutycznych.
Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas użytkowania urządzeń fizykoterapeutycznych w placówkach fizjoterapeutycznych oraz metod ograniczania tych zagrożeń. Scharakteryzowano w niej: - urządzenia fizykoterapeutyczne jako źródła pola elektromagnetycznego (pola-EM) - pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne - zasady oceny narażenia na pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne i związane z nim zagrożenia - metody ograniczania narażenia fizjoterapeutów na pole-EM i zagrożeń elektromagnetycznych. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22177 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych po rozdziałach.
Zawiera: Parametry powietrza // Czynniki chemiczne // Pyły // Czynniki mikrobiologiczne // Mikroklimat // Hałas słyszalny i infradzwiękowy // Drgania mechaniczne // Pola elektromagnetyczne // Elektryczność statyczna // Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej.
Zakres i zawartość: Przedstawia zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych - parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, oświetlenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21889, I-18709 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18708/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz norm na stronach 38-41.
Zawiera: Cel i zakres // Wprowadzenie // Ramowe wymagania dotyczące bhp w polu elektromagnetycznym // System zapewnienia środków ochronnych ze względu na zagrożenia elektromagnetyczne // Zagrożenia elektromagnetyczne związane ze skutkami bezpośrednimi oddziaływania pola elektromagnetycznego // Zagrożenia elektromagnetyczne związane ze skutkami pośrednimi oddziaływania pola elektromagnetycznego // Skutki odległe ekspozycji na pole elektromagnetyczne // Rozpoznanie źródeł pola elektromagnetycznego // Ocena zagrożeń elektromagnetycznych // Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami elektromagnetycznymi // Środki ochronne dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych // Szkolenia dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych // Badania lekarskie.
Wydano w ramach IV etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" (2017-2019) finansowanego w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: W poradniku scharakteryzowano znowelizowane wymagania prawa pracy dotyczące ochrony zdrowia przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy oraz dostosowanie środków ochronnych wdrożonych w przedsiębiorstwach ze względu na konieczność zapewnienia pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy do nowych wymagań, w tym: elektromagnetyczne zagrożenia bezpośrednie i pośrednie, limity narażenia pracujących na pola elektromagnetyczne, zasady rozpoznawania źródeł pola elektromagnetycznego i oceny narażenia pracujących, obowiązki użytkownika wynikające z rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy, środki ochrony pracujących przed zagrożeniami. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22171/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, wykaz norm na stronach 52-54.
Zawiera: Odziaływanie pola elektromagnetycznego na człowieka // Miary zagrożeń elektromagnetycznych // Zagrożenia elektromagnetyczne w krajowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy // Zagrożenia elektgromagnetyczne w przepisach resortowych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) // Wymagania w zakresie użytkowania urządzeń techniki wojskowej wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne // Środki ochronne // Znaki bezpieczeństwa // Zagrożenia elektromagnetyczne stwarzane przez urządzenia techniki wojskowej // Narażenie personelu na promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez wybrane urządzenia techniki wojskowej // Podsumowanie.
Streszczenie: W poradniku scharakteryzowano mechanizmy oddziaływania pola-EM na ludzi i obiekty materialne oraz miary zagrożeń elektromagnetycznych wykorzystywane do ograniczania i kontroli poziomu ekspozycji w środowisku pracy. Zagadnienia te omówiono w odniesieniu do charakterystyki środowiska pracy i zagrożeń elektromagnetycznych, jakie są typowe w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Ponadto omówiono wymagania krajowych oraz resortowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), dotyczące: - limitów narażenia żołnierzy i pracowników na pole-EM - zasad oceny narażenia na pole-EM w środowisku pracy - obowiązków kierowników komórek organizacyjnych MON, wynikających z konieczności ochrony żołnierzy i pracowników przed nadmiernym narażeniem na pole-EM - środków ochronnych stosowanych ze względu na takie zagrożenia. Poradnik opracowano celem upowszechnienia podstawowych informacji z zakresu wspomnianej tematyki wśród żołnierzy i pracowników MON, inspektorów elektromagnetycznych (inspektorów EM), pracowników służby BHP, organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22150 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22149/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 39-42.
Zawiera: Wymagania dotyczące środków ochronnych ograniczających zagrożenia-EM w przestrzeni pracy // Charakterystyka ekspozycji na pole-EM i zagrożeń-EM związanych z użytkowaniem wybranych urządzeń.
Streszczenie: W wydawnictwie przedstawiono zasady ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi powodowanymi przez urządzenia systemów RFID i WiFi, w których jest wykorzystywane bezprzewodowe przesyłanie informacji za pośrednictwem pola-EM. Jako źródła pola-EM scharakteryzowano: komputerowe modemy łączności, routery lokalnych sieci bezprzewodowych WiFi, a także stacjonarne i przenośne czytniki RFID oraz bramkowe wykrywacze metalu. Scharakteryzowano pole-EM wytwarzane przez te urządzenia i związane z nim zagrożenia, wymagania prawne dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania na pracujących, dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22081 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22080/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again