Źródło opisu
Katalog zbiorów
(12)
Forma i typ
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(2)
E-booki
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(3)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Autor
Terlikowski Tadeusz
(3)
Araucz-Boruc Agnieszka
(1)
Baczyński Mateusz
(1)
Białas Angelika
(1)
Chodak Paweł
(1)
Falecki Janusz
(1)
Gad Katarzyna
(1)
Gałuszka Natalia
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Hołyst Brunon (1930- ). Przeciwko życiu
(1)
Jackowski Adam
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Nowak Aleksandra (prawo)
(1)
Popis Janusz
(1)
Porwisz Monika
(1)
Pływaczewski Wiesław
(1)
Radkowski Radosław
(1)
Schwertner Janusz
(1)
Socha Robert
(1)
Sowizdraniuk Piotr
(1)
Szela Artur
(1)
Szołtek Agnieszka
(1)
Telak Jerzy
(1)
Trzeciak Sebastian
(1)
Wańko Maciej
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Zboina Jacek
(1)
Ziobro Jan
(1)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(8)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
Przestępczość zorganizowana
(12)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(3)
Przestępczość
(3)
Terroryzm
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Handel ludźmi
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Jednostki antyterrorystyczne
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kobieta
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Policja
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Psychopatia
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjologia
(1)
Straż gminna
(1)
Straż pożarna
(1)
Służby mundurowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
służby
(1)
wspólpraca międzynarodowa
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Województwo śląskie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(5)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Historia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-81
Artykuł w wersji ang. strony 12-18
Streszczenie: W obliczu pojawiających się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, zorganizowane grupy przestępcze wykazują coraz większą aktywność na różnych płaszczyznach życia społecznego. Zintensyfikowana działalność zorganizowanych grup przestępczych wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli, w związku z czym podejmowane są stosowne działania w zakresie wykrywania, zwalczania oraz przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. W artykule wskazane zostały podstawowe zadania Policji w odniesieniu do poszczególnych płaszczyzn działalności zorganizowanych grup przestępczych, ukazano rolę Centralnego Biura Śledczego Policji jako organu ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16642/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: W artykule przedstawiono niektóre aspekty przestępczości zorganizowanej w wymiarze międzynarodowym oraz formalne podstawy jej zwalczania. Omówiono genezę, podstawowe pojęcia, skalę i formy rozwóju międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Walka z tego typu przestępczością, w przestrzeni międzynarodowej, wymaga nakładów na wyposażenie służb specjalnych i policyjnych, unifikacji przepisów prawnych, szybkiej wymiany informacji oraz reagowania. Obecnie zajmuje się nią wiele organizacji i służb, w tym Unia Europejska, OLAF, INTERPOL, EUROPOL i EUROJUST.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-54.
Streszczenie: Powyższa praca „Przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego” opisuje zjawisko grup i związków przestępczych oraz powiązania tego rodzaju przestępczości z zapewnianiem przez państwo bezpieczeństwa. Praca skupia się na przybliżeniu czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne i jak wpływa na nie przestępczość zorganizowana, a także przedstawia jej charakterystykę, obszary działalności, czy też sposoby na jej zapobieganie, przeciwdziałanie i ściganie, jak również organy za to odpowiedzialne. Aby przedstawić wyżej wspomniany wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne, w pracy zastosowano metodę opisową, przy zastosowaniu wielu źródeł dotyczących zarówno bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i szeroko rozumianego zagadnienia przestępczości zorganizowanej. Wyniki wskazują, że przestępczość zorganizowana wywiera istotny i negatywny wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17019/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16530/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 46-49.
Streszczenie: Tematem niniejszego opracowania jest Międzynarodowa przestępczość zorganizowana zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego. Czynnikami motywującymi autora do wyboru tematu było jego zainteresowanie problematyką przestępczości zorganizowanej. Przestępczość od wieków stanowiła bowiem zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw. Globalizacja i towarzyszące jej układy między państwami i rozwój technologiczny przyczyniły się do tego, że przestępczość w szczególności zorganizowana, stała się problemem międzynarodowym. Niniejsza publikacja z jednej strony stanowi analizę wpływu jaki przestępczość zorganizowana wywiera na bezpieczeństwo wewnętrzne państw, z drugiej natomiast strony zawiera indywidualny osąd autora pracy na temat skuteczności współpracy między państwami w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. W publikacji podjęto próbę jak najdokładniejszego przedstawienia zagadnień związanych z: bezpieczeństwem wewnętrznym, wpływem przestępczości zorganizowanej na stan bezpieczeństwa w państwie, polityką krajową w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, instytucjonalnymi międzynarodowymi organami zapobiegającymi i zwalczającymi międzynarodową przestępczość zorganizowaną, oraz współpracy między państwami w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Zakres terytorialny badanego problemu jest bardzo szeroki. W pracy udowodniono, że nie dotyczy wyłącznie jednego państwa, ale całego europejskiego kontynentu. Jako narzędzie badawcze wykorzystano analizę aktualnych aktów prawnych, raportów, publikacji zwartych i danych statystycznych. Tak szeroka lista publikacji na ten temat, świadczy o tym, że problematyka przestępczości zorganizowanej jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Zainteresowanie tematyką przestępczości zorganizowanej nie tylko w kraju, ale w obszarach całej Wspólnoty Europejskiej jest również dowodem na to, że zwalczanie przestępczości zorganizowanej stanowi priorytet w unijnej strategii bezpieczeństwa państw członkowskich. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17975/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 59-61.
Streszczenie: Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi wyraz równowagi ustrojowo-prawnej oraz społeczno-ekonomicznej Rzeczypospolitej. Decyduje o rozwoju jednostki i społeczeństwa w różnych wymiarach ich funkcjonowania. Czynnikiem, który określa sferę wewnętrznego bezpieczeństwa jest każde jedno zagrożenie dla prawidłowości tego funkcjonowania. Celem pracy jest uzasadnienie tezy, że przestępczość zorganizowana jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Mianem przestępczości zorganizowanej określa się zdyscyplinowane, hermetyczne struktury o ściśle przestrzeganej hierarchii, które prowadzą nielegalną działalność w wielu różnych sferach. Przestępczość zorganizowana stanowi jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Inne istotne zagrożenia, jakim Unia wciąż musi stawiać czoła, to cyberprzestępczość, nasilenie brutalnego ekstremizmu, handel ludźmi, podobnie jak pranie brudnych pieniędzy oraz korupcja. Istotę przestępczości zorganizowanej ciężko jest zdefiniować w kategoriach pozaprawnych. Można jednak utworzyć definicję na gruncie prawa, choć jest niezmiernie trudno. Wskazują na to zarówno ustawodawstwa polskie oraz innych państw. Polski legislator dotychczas nie stworzył bowiem jednej uniwersalnej definicji. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że zjawisko przestępczości zorganizowanej jest zmienne, elastyczne, ciągle wykorzystuje nowe formy działania i środki pozwalające osiągać obrane cele. Postępująca globalizacja, zniesienie granic, unowocześnienie komunikacji i informatyzacji sprzyja przestępczej działalności. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17100/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Antyterroryści / Mateusz Baczyński, Janusz Schwertner. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. - 428, [3] strony : ilustracje ; 21 cm.
Na okładce: Polskie elitarne siły specjalne w akcji.
Streszczenie: Poznajecie ludzi, którzy biorą udział w operacjach najwyższego ryzyka. Polska to wschodnia granica Unii Europejskiej, skrzyżowanie szlaków przerzutowych broni, narkotyków, handlu ludźmi i pojazdami. Mafie z wielu krajów czerpią tu ogromne zyski, a antyterroryści - najwięksi twardziele polskiej policji - próbują powstrzymać bezwzględnych gangsterów. Strzelaniny, wojny gangów, podkładanie bomb i pościgi to codzienność polskich antyterrorystów. Teraz polskie elitarne służby specjalne po raz pierwszy ujawniają tajniki swojej pracy. Opowiadają o najbardziej niebezpiecznych i dramatycznych akacjach w swoim życiu oraz kolegach, których stracili w trakcie służby. To historia bez cenzury opowiedziana z perspektywy ludzi, którzy każdego dnia ryzykują życie i toczą wojnę z największymi grupami przestępczymi w kraju.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. IBC-2892 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji "Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 CITES w Polsce", 15-16 czerwca 2015 r., Szczytno.
Bibliografia, netografia przy referatach.
Część referatów w języku angielskim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2557 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2556/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wymiar kryminologiczny i psychologiczny / Brunon Hołyst. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. - 752 strony ; 24 cm.
(Przeciwko życiu / Brunon Hołyst ; t. 3)
Bibliografia, netografia na stronach 715-752.
Zawiera: Zorganizowane grupy przestępcze i paraprzestępcze // Zagrożenia zdrowia i życia osób aktywnych w sferze publicznej // Psychopatia a zachowania zagrażające zdrowiu i życiu innych osób // Zabójstwo dokonane pod wpłwem silnych emocji // Przemoc i zabójstwa na tle seksualnym // Zabójstwa dokonywane przez osoby w okresie adolescencji // Problem niepoczytalności sprawcy w przypadku zabójstw // Zagrożenia dla zdrowia i życia w wyniku pobicia lub uczestnictwa w bójce // Ofiary przemocy domowej jako sprawcy zabójstw // Nieumyślne spowodowanie śmierci // Ewolucyjne uwarunkowania zachowań zagrażających życiu innych ludzi // Wrogość jako czynnik destrukcji w życiu społecznym // Poczucie własnej wartości w genezie zachowań agresywnych // Okrucieństwo wobec zwierząt // Samobójstwo jako wyraz protestu politycznego // Samobójstwo jako akt terroru // Związki depresji z samobójstwami // Poważne choroby oraz niepełnosprawność motoryczna w etiologii samobójstw // Wykluczenie ekonomiczne w genezie samobójstw // Samotność i izolacja społeczna jako determinanty samobójstw // Zagrożenie suicydalne po stracie osób bliskich // Samobójstwo osób starszych // Dezorganizacja rodziny w genezie zachowań samobójczych // Stres traumatyczny a zachowania suicydalne // Zachowania samobójcze adolescentów // Biochemicznie i genetycznie sterowana autodestrukcja w uzależnieniach tradycyjnych i behawioralnych // Destruktywny styl życia // Wypalenie zawodowe jako problem społeczny // Dysfunkcyjne korzystanie z mediów elektronicznych // Nadmierne ryzyko i agresja wśród kierowców // Lekkomyślność i podejmowanie nadmiernego ryzyka w sferze dóbr materialnych i środków finansowych // Sporty i zachowania ekstremalne // Ryzykowne zachowania w sferze dostosowywania wyglądu fizycznego do norm kulturowych i subkulturowych // Ryzykowne i przedwczesne zachowania seksualne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. IBC-2700 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2699/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 343-359.
Zawiera: Znaczenie informacji dla współczesnego bezpieczeństwa państwa // Gromadzenie, opracowywanie i wykorzystanie informacji // Organy państwa wytwarzające i wykorzystujące informacje w systemie bezpieczeństwa // Krajowy system zbierania informacji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej // Międzynarodowe zbiory informacji wykorzystywane w zwalczaniu przestępczości transgranicznej // Badania w obszarze krajowego systemu koordynacji informacji.
Streszczenie: Bezpieczeństwo jest największym dobrem człowieka, jest fundamentem funkcjonowania świata i każdego państwa z osobna, jest wartością najwyższą, bez której całe otoczenie nie ma znaczenia. Bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter podmiotowy odnosi się do człowieka, grypy społecznej, państwa, organizacji czy systemu międzynarodowego. Jest podmiotem biorącym udział w walce na ringu, gdzie jego przeciwnikiem jest zagrożenie. W zależności od tego kto wygra, świat będzie albo bezpieczny albo przestanie istnieć. Jego zadaniem jest zapewnienie stabilności i harmonijności określonego podmiotu bądź systemu, obejmując swoim zasięgiem wszystko co wiąże się z równowagą i porządkiem na danym terytorium. Bezpieczeństwo wewnętrzne to stan struktur politycznych, społecznych i ekonomicznych, który zaspokaja potrzeby i aspiracje państwa i jego obywateli.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2828, IBC-2827 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2826/Czyt. (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie: Nieustanne zmiany towarzyszące bezpieczeństwu wewnętrznemu, ograniczony potencjał instytucji państwowych przeznaczonych do troski o to bezpieczeństwo wiążą się z potrzebą permanentnych poszukiwań skutecznych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących zapewnieniu niezagrożonego bytu i możliwości rozwoju państw. Permanentny, ponieważ nigdy nie będzie tak, aby relacje między zagrożeniami i wyzwaniami a bezpieczeństwem wewnętrznym były przynajmniej zrównoważone. (…) trzeci tom opracowania poświęcony został kwestiom: podstawowych problemów powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jako determinantów doskonalenia działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, przeglądowi realizacji strategii bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego w kontekście racjonalizacji stosowanych rozwiązań, organizacji działań ratowniczych i pomocowych w warunkach wystąpienia zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych, współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z wybranymi elementami systemu bezpieczeństwa państwa w warunkach wystąpienia zagrożeń biologicznych, doskonaleniu i optymalizacji ochrony przeciwpożarowej, harmonizacji organizacji działań ratowniczych, doskonaleniu działań straży miejskich w sytuacjach kryzysowych, wpływowi edukacji na sprawność systemu zarządzania kryzysowego, korzyści oraz zagrożeń związanych z rozwojem i dostępnością bezzałogowych statków powietrznych oraz prawnym aspektom organizacji uroczystości religijnych. [ze wstępu]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1118/5, W-1118/4, W-1118/3 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1118/2 Czyt. [magazyn], W-1118/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej