Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Rakowska Joanna
(2)
Boruch Marcin
(1)
Bralewska Karolina
(1)
Pajurek Wiktoria
(1)
Sikora Mariusz
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Ziemianek Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(2)
Zanieczyszczenie powietrza
(2)
BHP
(1)
Jakość wody
(1)
Nawozy mineralne
(1)
Pyły
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
Subject: place
Województwo lubelskie
(4)
Puławy (woj. lubelskie)
(2)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wisła (rzeka)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Inżynieria i technika
(1)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 69-71.
Streszczenie: Celem pracy było dokonanie identyfikacji i oceny zagrożeń dla zdrowia lub życia osób pracujących w warunkach szkodliwych na przykładzie zakładu przemysłu chemicznego „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”. Praca skupia się na analizie szkodliwości i narażenia na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Sklasyfikowane zostały czynniki zagrożeń zawodowych występujące w badanym zakładzie. Sporządzono rejestr przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu, mikroklimatu gorącego, drgań o działaniu miejscowym, benzenu, ditlenku azotu oraz pyłów. Na jego podstawie powstała analiza przekroczeń NDS i NDN z uwzględnieniem liczby osób pracujących w warunkach narażenia. Rejestr chorób zawodowych oraz informacje na temat wypadków otrzymane do wykonania pracy, pomogły w ustaleniu szkodliwości poszczególnych elementów środowiska pracy w przemyśle chemicznym. Ostateczne wnioski rozwiązały problem czy obecnie istniejące warunki szkodliwe w zakładzie zapewniają bezpieczną pracę. Wypadki, które nadal się zdarzają związane są najczęściej z błędami ludzkimi. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz dostępnych informacji stwierdzono, że obecnie obowiązujące przepisy i wewnętrzne procedury w badanym przedsiębiorstwie, zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa. Wpływają na to regularne szkolenia BHP, instrukcje bezpiecznej pracy oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia, nieustanne kontrole zabezpieczeń oraz nadzór niezależnych instytucji. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17427/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 49-51.
Streszczenie: Niniejsza praca poświęcona jest analizie właściwości fizykochemicznych wody pobranej z rzeki Wisły w trzech wybranych lokalizacjach (Warszawie, Puławach oraz Kazimierzu Dolnym). Próbki wody pobierano czterokrotnie w rożnych sezonach, tj. wiosną, latem, jesienią i zimą. Analizie poddano takie parametry jak: pH, przewodność, stężenie detergentów jonowych i anionowych, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, chrom, nikiel, fosforany, amoniak, azotany. W części teoretycznej pracy przedstawiono informacje dotyczące obiegu wody w przyrodzie, podziału wód powierzchniowych oraz aktów prawnych i organów monitorujących jakość wody w rzekach w Polsce. Drugi rozdział pracy przedstawia charakterystykę miejsc pobierania próbek wody do badań, jak również zastosowane metody pomiarowe. W trzecim rozdziale pracy skupiono się na uzyskanych wynikach badań, przeanalizowaniu w jakim stopniu zagrażają środowisku wodnemu oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Wyniki badań zestawiono w tabelach oraz porównano je na wykresach. Z przeprowadzonych badań stwierdzono, że w okresie czterech pór roku najgorsza jakość wody najczęściej występowała w Kazimierzu Dolnym, natomiast najlepsza w Puławach. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17466/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 69-72.
Streszczenie: W pracy opisano wpływ zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej (literaturowej) jak i badawczej (wyników badań i ich omówienie). W pierwszym rozdziale zostało zaprezentowane zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w świetle literatury przedmiotu, przyczyny powstawani zanieczyszczeń oraz ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Rozdział drugi przedstawia krótka historię przedsiębiorstwa, położenie geograficzne wraz z otaczającym środowiskiem. Rozdział trzeci zawiera analizę zanieczyszczeń gazowych w wybranych procesach technologicznych tj; powstanie kwasu azotowego wraz z redukcją emisji tlenków azotowych, instalacja produkcji hydroksyloaminy, kwasu siarkowego, zakładu elektrociepłowni wraz z odsiarczaniem spalin. Ostatni rozdział zawiera ocenę przedsięwzięć jakie zrealizowano w zakładach w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie, jak i środowisko. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16945/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-70.
Streszczenie: W pracy, która podzielona jest na części, zostały zawarte informacje na temat działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. oraz wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych emitowanych przez instalacje produkcyjne. Na wstępie skupiono się na zanieczyszczeniach powietrza atmosferycznego występujących w Polsce, wpływie na środowisko naturalne oraz na zdrowie człowieka. Stężenie PM10 w 2015 r. Było na poziomie 33,1 mikrograma na metr sześcienny powietrza (było jeszcze gorzej w Bułgarii - 36,2 i na Cyprze - 35,2, a nieco lepiej w Chorwacji - 32,5), podczas gdy stężenie PM2,5 było 23,8 mikrograma na metr sześcienny powietrza (dane z Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że ten poziom koordynacji był najwyższy w UE, chociaż nie było danych dla Bułgarii, a stężenie było tylko nieco lepsze we Włoszech - 21,7 i Słowenii - 21.6). Kolejny rozdział przedstawia genezę powstania kombinatu, opis instalacji emitujących zanieczyszczenia pyłowe oraz urządzenia stosowane do oczyszczania powietrza podczas procesu. W rozdziale trzecim zawarte są informacje o urządzeniach pomiarowych stosowanych przez Zakładowy Dział Ochrony Środowiska- sposób pobierania próbek, proces badania i analizowania danych uzyskanych podczas pomiarów. Pokrótce opisane zostały przedsięwzięcia zastosowane w przedsiębiorstwie mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Rozdział czwarty poświęcony został urządzeniu, którym wykonane były pomiary oraz wynikom tych badań. Analiza zebranych danych pozwala stwierdzić, że Zakłady Azotowe „Puławy” nie oddziałują negatywnie na środowisko naturalne a normy emisji zanieczyszczeń pyłowych nie były przekraczane. Istotnym elementem jest fakt, że podczas prawidłowej pracy kombinatu, nie ma zagrożenia związanego z zanieczyszczaniem powietrza atmosferycznego. Ważne jest prowadzenie miarodajnego monitoringu oraz ciągłe wprowadzanie nowych technologii. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16985/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again