Form of Work
Książki
(18)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(17)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(18)
Author
Rogula-Kozłowska Wioletta
(11)
Rakowska Joanna
(3)
Bralewska Karolina
(2)
Bralewski Adrian
(1)
Gruszka Rafał
(1)
Grzesik Adrian
(1)
Jureczko Kamil
(1)
Konewka Rafał
(1)
Kowalski Damian
(1)
Kubiak Edyta
(1)
Kuskowska Karolina
(1)
Leśniewski Adrian
(1)
Michalski Adrian
(1)
Rachwał Marzena
(1)
Ruta Kamil
(1)
Rutkowski Dominik
(1)
Rąbel Mateusz
(1)
Sadawa Marcin
(1)
Serwa Michał
(1)
Siciński Kacper
(1)
Suder Jacek
(1)
Wolny Piotr
(1)
Wysocki Krzysztof
(1)
Zaborniak Wojciech
(1)
Year
2020 - 2022
(18)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Pył zawieszony
(19)
Zanieczyszczenie powietrza
(6)
Wpływ na zdrowie
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
Jakość powietrza
(2)
Komendy straży pożarnych
(2)
Ryzyko środowiskowe
(2)
Smog
(2)
Strażacy
(2)
Budynki
(1)
Garaże
(1)
JRG
(1)
Miasta
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pomiary
(1)
Pyły węglowe
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Studenci
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
kopalnie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(6)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(4)
Województwo śląskie
(4)
Województwo dolnośląskie
(3)
Województwo podkarpackie
(3)
Województwo świętokrzyskie
(3)
Województwo małopolskie
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(18)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(14)
Medycyna i zdrowie
(4)
Ochrona środowiska
(2)
Kultura fizyczna i sport
(1)
19 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-62.
Streszczenie: Pyły stanowią poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Nie ma różnicy czy znajdujemy się w zaciszu domowym czy poza nim. Domowe warunki nie narażają nas na duże spektrum tego zagrożenia. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce kiedy w swoim zawodzie spotykamy się z tym na co dzień. Tak jest w przypadku górników pracujących w podziemnych wyrobiskach kopalnianych. Ograniczona przestrzeń, brak naturalnego światła i do tego wszech obecny pył węglowy. To tylko niektóre zagrożenia z jakimi mierzy się Górnik. Pył, o którym mowa jest w tej pracy stwarza zagrożenie nie tylko wybuchem ale i dla organizmu człowieka. W pracy tej opisane zostało czym jest ten pył, jakie są jego wielkości i czym nam grozi ciągłe narażenie na jego obecność w otaczającym nas środowisku podziemnym. Teoria została poparta badaniami, które udowadniają silną zależność: górnik – pył zawieszony w wyrobiskach kopalnianych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17308/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-55.
Streszczenie: Podjęta praca miała na celu pomiar i analizę stężeń pyłu zawieszonego i jego rozkładu frakcyjnego na obszarach o różnym stopniu rozwoju przemysłowego oraz ocenę wpływu pyłu na zdrowie mieszkańców tych obszarów. Zakres pracy obejmował analizę literatury przedmiotu, badanie stężeń pyłu zawieszonego na obszarach miejskich i wiejskich, analizę wyników badań wraz z oceną zagrożeń oraz podsumowanie i wnioski. W części teoretycznej wyjaśniono definicję, podział oraz właściwości fizyczne i chemiczne pyłu zawieszonego. Przedstawiono źródła pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym. Opisano sposób oddziaływania pyłu na zdrowie człowieka. Omówiono także jego metody pomiaru. Na koniec przywołano przepisy prawne regulujące dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego. Kolejnym etapem pracy były zagadnienia dotyczące metodyki badań. W tym rozdziale opisano charakterystykę miejsc pomiarów, metodykę pomiarów oraz metodykę oceny narażenia zdrowotnego. W dalszej kolejności dokonano analizy wyników badań na obszarze miejskim i wiejskim. Następnym krokiem była ocena narażenia zdrowotnego na pył zawieszony. Ostatnią częścią pracy było sformułowanie podsumowania wraz z wnioskami z przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego i związanego z tym narażenia zdrowotnego na wybranych obszarach miejskich i wiejskich. Stwierdzono, że najbardziej narażone na niekorzystne działanie pyłu są osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chorujące na choroby układu oddechowego. Ponadto wykazano, że dzieci są znacznie bardziej narażone w porównaniu do osób dorosłych. Porównując obszary miejskie i wiejskie zauważalna jest większa zawartość pyłu drobnego na obszarach wiejskich. Ponadto na obszarach wiejskich zaproponowano rozwiązania, które korzystnie wpłyną na zdrowie rolników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18106/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 60-64.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie i opisanie stężeń oraz rozkładu frakcyjnego pyłu zawieszonego obecnego w powietrzu wewnętrznym wybranych pomieszczeń w mieście Zawiercie wraz z oceną wpływu działalności lokalnej odlewni żeliwa na te stężenia. W części teoretycznej pracy zdefiniowano pył zawieszony, opisano źródła emisji pyłów oraz ich właściwości fizykochemiczne. Nakreślono także wpływ pyłu zawieszonego na zdrowie człowieka. W dalszej części opisano środowisko wewnętrzne oraz czynniki wpływające na jego jakość, w tym syndrom chorego budynku. W części badawczej scharakteryzowano lokalną odlewnię żeliwa, opisano miejsca pobierania próbek oraz metodykę pomiarów stężenia pyłu zawieszonego poszczególnych frakcji. Przeprowadzone na potrzeby pracy badania stężenia pyłów PM1, PM2,5, PM4, PM10 oraz TSP wykonywane były przy pomocy pyłomierza DustTrak 8534DRX firmy TSI, wykorzystującego metodę optyczną. Pomiary zostały przeprowadzone w sali sztabowej mieszczącej się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz w domu jednorodzinnym w Zawierciu. Dla porównania wyników posłużono się również danymi otrzymanymi ze stacji pomiarowej jakości powietrza przy ul. Gałczyńskiego 3 w Zawierciu. Dokonano analizy tych stężeń, na podstawie której wskazano, iż jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń jest gorsza niż jakość powietrza zewnętrznego. Uzasadniono to możliwym wpływem warunków atmosferycznych na wewnętrzne stężenia pyłów. Poza tym wykazano, iż największą zawartość procentową w pyle całkowitym stanowią najmniejsze i najbardziej szkodliwe dla zdrowia frakcje PM1. Porównując uzyskane wyniki z obowiązującymi dopuszczalnymi normami określonymi dla powietrza zewnętrznego, otrzymane stężenia w żadnym z przypadków nie przekroczyły wartości dopuszczalnych. Analiza uzyskanych wyników w kontekście nowych nie wprowadzonych w Polsce rekomendacji WHO z 2021 wskazuje, że stężenia PM2,5 przekroczone zostały w 50% pomiarów. W kolejnych 37% natomiast, wyniki wskazywały na górną granicę dopuszczalnej normy. Dopuszczalne stężenia dobowe PM10 nie przekroczyły maksymalnych wartości wskazanych w ww. wytycznych. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18103/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-61.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-61.
Streszczenie: W pracy badano stężenia oraz rozkład ziarnowy pyłu zawieszonego w kabinie samochodu pożarniczego. W części literaturowej omówiono czym jest pył zawieszony, skupiono się na jego składzie chemicznym, źródłach naturalnych i antropogenicznych oraz obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w Polsce normach zanieczyszczeń. Skupiono się również na źródłach zanieczyszczeń wewnątrz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz wpływie zewnętrznych zanieczyszczeń na jakość powietrza wewnątrz. Dodatkowo przedstawiono wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka, a konkretnie na jego układ oddechowy, układ krążenia oraz ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nowotworów. W części badawczej przedstawiono wyniki pomiarów frakcji pyłu zawieszonego z 14 serii pomiarowych wykonanych w jednej z warszawskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Dokonano oceny stężeń poszczególnych frakcji pyłu oraz określono udział poszczególnych cząstek w całkowitym pyle zawieszonym. Wyniki przedstawiono w formie wykresów oraz tabel. We wnioskach końcowych oceniono m.in. wpływ stężeń pyłu zawieszonego na zdrowie strażaków oraz zarekomendowano dalsze badanie w tym kierunku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17722/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 67-71.
Streszczenie: Tematem pracy magisterskiej jest „Pył zawieszony i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w garaż wybranych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, – stężenia, pochodzenie i wpływ na zdrowie strażaków”. W części teoretycznej pracy opisano takie zagadnienia jak toksykologia pożarów, pył zawieszony, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, lotne związki organiczne. Opisano również wpływ pyłu zawieszonego oraz WWA na zdrowie człowiek. Przeanalizowano akty prawne dotyczące jakości powietrza na stanowisku pracy oraz badania jakości powietrza na stanowisku pracy strażaka. Opisano również jak wygląda świadomość strażaków na zagrożenia, jakie powodują szkodliwe substancje zawarte w powietrzu. W części badawczej opisano metodykę pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz TSP jak również WWA oraz BTEX. Pomiary zostały przeprowadzone w dwóch garaż znajdujących się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej na terenie Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Otrzymane wyniki wskazują na dużą ilość szkodliwych dla zdrowia różnych związków w powietrzu. Dokonano analizy otrzymanych stężeń oraz wstępnie określono pochodzenie zanieczyszczeń jak również opisano wpływ na zdrowie strażaków. W ostatniej części pracy przedstawiono podsumowanie oraz wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17554/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-59.
Streszczenie: Celem przedmiotowej pracy jest ocena wiarygodności wyników uzyskanych miernikami optycznymi w stosunku do metod referencyjnych w pomiarach stężeń pyłu zawieszonego w wybranych jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna zawiera przegląd literatury, dotyczącej charakterystyki pyłu zawieszonego oraz metod pomiaru jego stężeń w powietrzu. Część badawczą podzielono na trzy etapy: pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 i TSP, w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Sosnowcu oraz pomieszczeniu biurowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, z wykorzystaniem analizatorów optycznych oraz metody grawimetrycznej (odniesienia); opracowanie oraz sprawdzenie równoważności wyników pomiarów otrzymanych za pomocą metody grawimetrycznej oraz metody optycznej. Analizę równoważności przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego MATLAB, w którym stworzono skrypt z kodem realizującym algorytm sprawdzający, czy uzyskane wyniki pomiarowe spełniają przyjęte, na podstawie normy PN-EN 12341, kryteria akceptacji. Wykonana analiza równoważności wykazała, iż tylko urządzenie DustTrak DRX 8534, realizujące pomiar stężenia PM2,5 w garażu JRG 1 Sosnowiec, spełniło wszystkie warunki równoważności z wynikami uzyskanymi za pomocą metody odniesienia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17507/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-71.
Streszczenie: Analizując aspekty wpływające na bezpieczeństwo strażaków – ratowników, w głównej mierze zwraca się uwagę na czynniki szkodliwe występujące podczas działań ratowniczo – gaśniczych, niejednokrotnie zapominając jak ważne są warunki panujące w jednostkach ratowniczo – gaśniczych. Podczas pełnienia służby to właśnie tam funkcjonariusze spędzają znaczną część czasu. W niniejszej pracy podjęto próbę zweryfikowania poziomu stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 w pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Jeleniej Górze. Pyły te klasyfikowane są jako czynniki szkodliwe, mogące zagrażać zdrowiu i życiu funkcjonariuszy. W tym celu w ciągu 30 dni, dokonano pomiarów stężenia pyłów w wybranych pomieszczeniach Jednostki. W badaniu korzystano z urządzenia pomiarowego AIR TESTER AX – 8016. Wyniki badań wskazują, że jakoś powietrza w pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej jest dobra lub bardzo dobra, w związku z czym nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych przez funkcjonariuszy. Badania potwierdziły występowanie korelacji ujemnej pomiędzy stężeniem pyłów PM2,5 oraz PM10 a wilgotnością powietrza. Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy, podkreślają ważność i słuszność analizowania niniejszego tematu, jakim jest kontrolowanie stężenia pyłów zawieszonych, nie tylko w przestrzeniach otwartych, ale również w pomieszczeniach. Ponadto wzbogacają one zakres literatury specjalistycznej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17533/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 54-57.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu emisji komunalnej na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz dwutlenkiem siarki w mieście Warszawa na podstawie zebranych danych pomiarowych z dwóch stacji monitorujących jakość powietrza w tym mieście. Zakres pracy objął w pierwszej fazie analizę literaturową zagadnienia. W drugim rozdziale przybliżono strukturę aglomeracji warszawskiej oraz systemy monitoringu jakości powietrza prowadzone przez stacje znajdujące się w tym mieście. W trzecim rozdziale przeprowadzono analizę statystyczną i opisową otrzymanych wyników. Dane zebrano z wybranych dwóch stacji tła miejskiego, znajdujących się na Ursynowie i Targówku. W ostatniej części wysunięto wnioski na podstawie otrzymanych wyników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16877/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-53.
Streszczenie: Celem pracy był pomiar zanieczyszczenia powietrza w garażu pyłami zawieszonymi i próba oceny ich wpływu na zdrowie strażaków. W związku z tym wykonano badania za pomocą urządzeń do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego oraz pobrano próbki i na ich podstawie wykonano badania pod kątem zawartości poszczególnych związków z grupy WWA. Pomiary w garażu wykonywane były przez 3 dni po kilkanaście godzin dziennie. Następnie wyniki z urządzenia mierzącego stężenie poszczególnych frakcji pyłu porównano z wynikami ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku. Uwzględniono również czynności prowadzone w pomieszczeniu JRG. Pobrane próbki w postaci filtrów po ekspozycji zanieczyszczonym powietrzem poddano do analizy pod kątem jakościowej i ilościowej zawartości poszczególnym związków zaliczanych do WWA. Następnie wyliczono średnie stężenia tych związków i przedstawiono na wykresie. Badania nie wykazały znacznych ilości związków w powietrzu wewnątrz pomieszczenia. Stężenia poszczególnych frakcji były chwilami podwyższone. Spowodowane to było m.in. dużym natężeniem ruchu osób podczas pomiaru, a także uruchamianiem pojazdów spalinowych w pomieszczeniu. Po zmniejszeniu się natężenia ruchu osób w garażu stężenie spadało do wartości porównywalnych do wyników ze stacji GIOŚ we Włocławku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-18151/CD
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: Celem pracy była jakościowa i ilościowa analiza grupy lotnych związków organicznych w strefie zakwaterowania podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W pracy przebadany został wpływ działalności pożarniczej studentów w służbie kandydackiej na stan jakości powietrza w strefie mieszkalnej. W rejonie zakwaterowania każdego z czterech roczników studiów pierwszego stopnia wykonano serię pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5. Pierwszy rozdział jest częścią teoretyczną. Zawiera informacje o źródłach pyłu zawieszonego, jego wpływie na zdrowie oraz właściwościach fizycznych i chemicznych. Drugi rozdział opisuje badania przeprowadzone w ramach pracy. Zawiera metodykę badawczą, opis użytej aparatury oraz opis miejsc pomiarowych. Trzeci rozdział zawiera wyniki uzyskane podczas badań własnych, oraz dane uzyskane z Banku Danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czwarty rozdział to analiza wyników, a piąty rozdział zawiera wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16868/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 60-68.
Streszczenie: Zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla człowieka oraz na otacząjące go środowisko: zwierzęta, roślinność, woda, gleba. Niniejsza praca dyplomowa skupia się na aspekcie wpływu pyłu zawieszonego obecnego w atmosferze na człowieka. Frakcja pyłu PM10 oraz PM2.5 była badana w różnych obiektach i pomieszczeniach w Areszcie Śledczym na terenie m.st. Warszawy. Analizowane pomieszczenia AŚ to: pomieszczenie gospodarcze wydziału kwatermistrzowskiego, kuchnia oraz biuro działu administracyjnego. Badanie obu frakcji odbyło się za pomocą urządzenia “Aeroqual S500” oraz głowicy do pomiarów PM2.5 i PM10. Pomiary pyłów odbyły się 30.01.2019r. pomiędzy 8.52, a 11.58. W każdym pomieszczeniu po jednej godzinie. W tym czasie na potrzeby analizy wyników pobrano dane ze stacji Warszawa Targówek. Wpływ na znaczne przekroczenie pyłu zawieszonego w takich pomieszczeniach ma: stare budownictwo, które nie jest przystosowane do montażu szczelnych okien i drzwi, wentylacja jedynie grawitacyjna lub grawitacyjna i mało wydajna wentylacja mechaniczna, zimna aura na zewnątrz, która nie sprzyja wietrzeniu pomieszczeń. Zwrócono także uwagę na zbędne rzeczy trzymane w pomieszczeniach, na których zbiera się kurz. Sprzęty takie można wynieść do innych pomieszczeń, w których człowiek przebywa znacznie mniej czasu. Wszystkie poprawki w budynkach mają wpływać na poprawę zdrowia i samopoczucie człowieka. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17732/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-55.
Streszczenie: Nieustanny rozwój przemysłu oraz powstawanie dużych aglomeracji miejskich, a co za tym idzie licznych skupisk ludzkich stanowią przyczyny zwiększonej emisji pyłu zawieszonego do atmosfery. Wpływ pyłu na organizm ludzki zależny jest w dużej mierze od średnicy jego cząstek – te o mniejsze średnicy mogą przenikać do dalszych części układu oddechowego. Ponadto z uwagi na transgraniczny charakter pył zawieszony uznaje się za ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, bez względu na ich miejsce zamieszkania. W niniejszej pracy pt. „Narażenie strażaków na pył zawieszony podczas służby w podziale bojowym na przykładzie jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” dokonano oceny narażenia na pył zawieszony strażaków pełniących służbę w podziale bojowym. Badania przeprowadzono w pomieszczeniach jednostki ratowniczo-gaśniczej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Łodzi takich jak punkt alarmowy, garaż, szatnia, kuchnia czy kabina pojazdu pożarniczego oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarami mieszkań. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że strażacy pełniący służbę w podziale bojowym są narażeni na negatywny wpływ pyłu zawieszonego, a zwłaszcza na zaadsorbowane na jego cząsteczkach wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Przeprowadzone obliczenia ryzyka narażenia na raka układu oddechowego wykazały potencjalne oraz wysokie wskaźniki narażenia dla pomieszczeń w jednostce ratowniczo-gaśniczej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17553/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-59.
Streszczenie: Pył zawieszony jest zbiorem cząstek znajdujących się w fazie rozpraszającej, charakteryzuje je wielkość aerodynamiczna. Omawiane w niniejszej pracy frakcje to: PM10 i PM2,5. Istnieje podział pyłów zależny od źródła, mianowicie są to pyły wtórny i pierwotny. W skład pyłu zawieszonego wchodzą cząstki mające potwierdzony negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. PM10 i PM2,5 wywierają negatywny wpływ na układ oddechowy oraz układ krwionośny. Zawarte w pyle związki po dostaniu się do wnętrza organizmu człowieka zwiększają ryzyko wystąpienia zapierania oddechu, kaszel, ataki astmy, chroniczne choroby płuc i układu krążenia. Ponadto w pyle znajdują się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie charakteryzujące się działaniem kancerogennym. Bazując na danych pomiarowych Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu z 2018 roku dokonano analizy stężeń dobowych PM10 i PM2,5, a także zawartych w nich substancji mających działanie kancerogenne: kadmu, niklu, arsenu, benzo(a)piranu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluorantenu oraz dibenzo(a,h)antracenu. Na podstawie uzyskanych wyników stężeń dobowych przy zastosowaniu się do standardów Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska dokonano oceny inhalacyjnego ryzyka nowotworowego mieszkańców Zabrza. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17770/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-63.
Streszczenie: W niniejszej pracy magisterskiej pod tytułem „Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynku wybranej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie” przeprowadzono badania literaturowe i doświadczalne pozwalające na określenie źródeł zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Warszawie. W części literaturowej scharakteryzowano środowisko wewnętrzne oraz występujące w nim zanieczyszczenia, tj. pył zawieszony, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i lotne związki organiczne. Opisano wpływ powyższych zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Dokonano przeglądu aktów prawnych dotyczących jakości powietrza wewnętrznego oraz aktów prawnych dotyczących pracy strażaka. W pracy wykazano, że problematyka zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego w budynkach straży pożarnej jest niezwykle istotna dla badaczy w Polsce i na świecie oraz przedstawiono aktualny stan wiedzy funkcjonariuszy na zagrożenia, jakie stanowią zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w miejscu pracy. W części doświadczalnej dokonano opisu metodyki pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 i TSP oraz WWA i BTEX. Na potrzeby pracy przeprowadzono pomiary w trzech pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Warszawie. Otrzymane stężenia poddano analizie i na tej podstawie określono źródła zanieczyszczeń. Wykazano, iż większość tych występuje wewnątrz budynku, stanowiąc tym samym endogenne źródło emisji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18137/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Bibliografia, netografia strony 50-55.
Streszczenie: Celem głównym pracy jest określenie w jakim stopniu rozwiązania prawne, techniczne i organizacyjne, stosowane w obiektach sportowo-rekreacyjnych, w zakresie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowników. [za Autorką]
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-43.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 na stanowiskach kierowania Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz rozpoznanie ewentualnych okoliczności wystąpienia wzrostów stężeń pyłu. Pomiary przeprowadzono w czterech różnych miejscowościach: Końskich, Pułtusku, Leżajsku i Łańcucie, przez 3 dni z odstępami odczytu co 15 minut. W analizie uwzględniono pomiary Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z najbliższej dostępnej stacji pomiarowej. Zauważalna wśród wszystkich pomiarów była tendencja do wzrostów stężeń PM10 i PM2,5 w godzinach zmian służb na Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych. Przy powrocie z działań, w kilku przypadkach dało się zauważyć wzrost stężeń PM20 i PM2,5. Dalsze badania powinny objąć większą ilość jednostek oraz dokonać analizy jakościowej pyłu występującego podczas wspomnianych skoków stężeń w celu określenia okoliczności jego powstania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16922/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 47-54.
Streszczenie: Pył zawieszony stanowi zbiór cząstek charakteryzujących się różnymi wielkościami. Frakcjami omawianymi w niniejszej pracy są PM10 i PM2,5. Ze względu na pochodzenie pył dzieli się na pierwotny i wtórny. W skład pyłu zawieszonego wchodzą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale charakteryzujące się działaniem kancerogennym. Do najbardziej niebezpiecznych WWA zalicza się benzo(a)piren. W niniejszej pracy omówiono także metale ciężkie takie jak arsen, kadm, nikiel i ołów, które ulegają absorpcji na powierzchni cząstek pyłu zawieszonego. Składniki PM10 i PM2,5 mają negatywny wpływ na układ oddechowy i krwionośny. Drażniące oddziaływanie na błony śluzowe układu oddechowego przyczynia się do rozwoju nowotworu płuc, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Na podstawie danych Głównego Instytutu Ochrony Środowiska na rok 2019 dla ośmiu stacji pomiarowych Aglomeracji Warszawskiej dokonano analizy stężeń dobowych PM10, PM2,5 oraz zawarte w nich benzo(a)piren , arsen, kadm, nikiel, ołów. Wyniki pomiarów przedstawiono graficznie z zastosowaniem wykresów punktowych i słupkowych. Na podstawie uzyskanych wyników stężeń dobowych oraz z zastosowaniem standardów Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska dokonano oceny inhalacyjnego ryzyka nowotworowego populacji Warszawy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17769/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-52.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 w wybranych pomieszczeniach biurowych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz ich przypuszczalnych źródeł pochodzenia. Badania przeprowadzono w pokojach dowódców zmian w jednostkach znajdujących się w: Leżajsku, Pułtusku, Łańcucie i Końskich. Pobieranie wyników trwało od 3 do 5 dni z średnią częstotliwością zapisu co 10 minut. Analiza otrzymanych stężeń opierała się na porównaniu do stężeń pyłów w powietrzu atmosferycznym, pobranych ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W trakcie badań zaobserwowano wpływ przemieszczania się osób oraz wykonywania różnych czynności na otrzymane wyniki. Miernik zarejestrował wzrost stężeń pyłów po powrotach z kilku zdarzeń. Aby dokładniej zbadać pochodzenie pyłów w pomieszczeniach biurowych należałoby przeprowadzić analizę jakościową pyłów oraz częstsze wykonywanie pomiarów wraz z monitorowaniem czynności wykonywanych w pomieszczeniu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16912/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again