Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(8)
Status
only on-site
(8)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(9)
Author
Wróbel Rafał
(2)
Antos Jacek
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gołębiowska Anna
(1)
Gromek Paweł
(1)
Kielin Arkadiusz
(1)
Konecki Marek
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kuskowska Karolina
(1)
Ostrowska Martyna
(1)
Piec Robert
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Stępień Ewa
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Tyrańska-Wizner Karolina
(1)
Wolny Paweł
(1)
Zope Indraneel Suhas
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Singapore
(1)
Language
Polish
(8)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(2)
Straż pożarna
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazy obojętne
(1)
Kompozyty polimerowe
(1)
Mgła wodna
(1)
Miasta
(1)
Migracja
(1)
Nanokompozyty
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Polimery
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Pyły
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Straż graniczna
(1)
Systemy hybrydowe
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Uchodźcy
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Rozprawa doktorska
(9)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16228/RD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliografia na stronach 251-264.
Zawiera: Założenia metodologiczne // Istota masowej ewakuacji ludności // Aktualny stan wybranych elementów organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce // Wybrane rozwiązania zagraniczne z zakresu masowej ewakuacji ludności // Doskonalenie organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce.
Streszczenie: "Przedmiotem badań jest organizacja masowej ewakuacji ludności, funkcjonująca w obszarze współczesnych, właściwych jej determinantów, w szczególności wyzwań i zagrożeń. Doprecyzowując, badania prowadzą do opracowania syntetycznego ujęcia tej formy ochrony ludności, implementacji go na płaszczyznę polskich uwarunkowań, przy jednoczesnym ukierunkowaniu na podnoszenie sprawności organizacyjnej i uwzględnieniu wybranych rozwiązań funkcjonujących w państwach częściej dotykanych skutkami zagrożeń masowych niż Polska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-507 [magazyn], B-506/Czyt. (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16227/RD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 109-116.
Streszczenie: Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP), tj. instalacje służące do automatycznej detekcji pożaru, stanowią zasadniczy element w koncepcji bezpieczeń¬stwa pożarowego budynków, w których są stoso¬wane. SSP ma na celu wczesne wykrywanie pożaru oraz sygnalizowanie i alarmowanie o nim, w wyniku czego zostają podjęte odpowiednie działania. Między innymi takie jak: ewakuacja z budynku ludzi i mienia, wezwanie zastępów straży pożarnej za pośrednic¬twem systemów transmisji alarmu, czy uruchomienie urzą¬dzeń przeciwpożaro¬wych, co znacznie wpływa na ograniczenie strat mienia. Istotnym problemem, związanym z funkcjonowaniem SSP, jest środowi¬sko wewnętrzne budynku, sprzyjające mylnym wzbudze¬niom (alarmom fałszywym) detektorów w czujkach pożarowych. Alarmy fałszywe nie tylko negatywnie wpływają na reakcje użytkowników budynku oraz perso¬nelu obsługują¬cego system, przyczyniając się do ignorowania sygnałów alarmowych, ale również powodują przestoje w pracy firm. Ponadto, w przypadku obiektów monitorowanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP), generują koszty związane z nieuzasadnionymi wezwaniami zastępów straży pożarnej.O tym, czy SSP spełnia swoje zadanie, decydują nie tylko możliwości samego systemu, ale również to, jak funkcjonują w trakcie użytkowania zainstalowane w nim czujki pożarowe, na które mają wpływ różne czynniki środowiskowe, w tym te niezwiązane z pożarem, tj.: pył, kurz, aerozol, para wodna itp. Czujka pożarowa jest urządzeniem, które powinno reagować na pojawienie się zjawisk towarzyszą¬cych pożarowi, takich jak: zadymienie, wzrost temperatury, promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez płomień, gazy pożarowe. Natomiast czynniki zwodnicze powinny być ignorowane przez czujki. Zasadnym jest, aby czujka pożarowa posiadała tzw. „układ decyzyjny”, kwalifikujący dane zjawisko do zbioru zjawisk pożarowych lub innych (zwodniczych).Według wykazu zestawień statystycznych Komendy Głównej PSP, liczba alarmów fałszywych w Polsce była o 5,1% większa w roku 2019, w porównaniu do roku 2018. W 2019 roku, w Polsce miało miejsce 153,5 tys. zdarzeń pożarowych, w tym 17,5 tys. zdarzeń zakwalifiko-wanych jako alarmy fałszywe pochodzące z monitoringu pożarowego, generowane przez czujki pożarowe, co stanowi 11,4% wszystkich interwencji. Alarmy fałszywe, pochodzące z instalacji wykrywania pożaru, stanowiły 40,92% wszyst¬kich alarmów fałszywych. Mimo licznych rozwiązań rozszerzających zakres wykrywanych pożarów przez czujki pożarowe, problem alarmów fałszywych wciąż pozostaje aktualny. Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem czujek pożarowych w celu zmniejszenia liczby występowania ww. alarmów. Jednym z kierun¬ków poszukiwania nowych sposobów detekcji pożarów są detek¬tory gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania. Najczęściej stosowane jest łączenie detekto¬rów mierzących różne parametry środowiska, np. obecność aerozolu rozpraszającego promieniowanie i zawartość np. tlenku węgla (CO). Należy jednak zaznaczyć, że detektory gazów, cechują się określonym czasem sku¬tecz¬nej pracy, zwykle wynoszącym od 3 do 5 lat, po czym wymagają wymiany. Stąd ekonomiczne aspekty tego rozwiązania ograniczają je do zastosowań specjalnych. Ponieważ podsta¬wowym rodzajem czujek pożarowych stosowanym w budynkach są czujki dymu pracujące w paśmie promieniowania IR i/lub UV, to one stanowią przed¬mio¬t analiz w niniejszej rozprawie. W celu ograniczenia liczby alarmów fałszywych, podjęto przeprowadzenie badań oddziaływania środowiska na czujki pożarowe. Zastosowanie w czujkach pożarowych detektorów o odpowiednim algorytmie różnicowania „pożar – zjawisko zwodnicze” na podstawie rejestrowanych sygnałów IR i UV, stanowi koncepcję poddaną analizie w ramach rozprawy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18059/RD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16226/RD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 241-248.
Streszczenie: The main objective of the thesis is to develop, by scientific methods, a system of rescue procedures during the elimination of incidents related to the emergency unloading of tanks carrying dangerous substances, in the context of improving the internal safety of the state. The thesis consists of six chapters. The first chapter discusses the purpose of the research paper, problems and research hypotheses. It also describes the methodology of research, taken from other scientific fields, which enables analysis in the field of safety sciences, to be carried out, thus contributing to the development of this field. In the second chapter, an assessment was made together with an analysis of the location of the State Fire Service and fire protection in the state's internal security system in a holistic perspective. The scope of tasks of the State Fire Service, including in particular Specialist Chemical and Ecological Rescue Teams, in the context of conducting actions related to emergency unloading of tanks carrying dangerous substances was characterized. Final conclusions from the analysis were used to carry out further research process included in chapter three. The analysis of preparation of the SFS officers for chemical and ecological rescue operations was carried out. Deficiencies and shortcomings of the current system of training and equipment of this specialized teams were identified, which enabled to propose solutions, to the assumed research problem. According to the author, these proposals may improve the organization of rescue operations carried out by the above mentioned teams during events related to emergency unloading of tanks. The fourth chapter contains an analysis and evaluation of the existing procedures and rules dealing with unsealing of tankers transporting dangerous substances. It highlights the advantages and disadvantages of the current legal acts and operating procedures as well as identifies uncertainties affecting the effectiveness of the entities involved in the elimination of the effects of the incidents, which has been the basis for defining proposals for procedural changes. Chapter five describes the main risks arising from the road transport of the hazardous substances, which has provided the basis for an analysis of the equipment of individual tankers transporting dangerous substances. On the basis, an assessment of the unification of tanker construction was carried out. Chapter six develops assumptions and proposals for changes to the procedures for dealing with the elimination of incidents related to the emergency unloading of tankers carrying dangerous substances in the context of improving the internal safety of the state. The summary of the thesis contains organizational and legal solutions which, in the author's opinion, could be used to optimize rescue operations carried out by the Chemical Rescue Teams during emergency unloading of tanks as an element of the internal security of the state, where fire protection is one of the significant pillars. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18058/RD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 182-198 (rozprawa doktorska) + Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 38-58 (aneks)..
Streszczenie: Przedmiotem dociekań prezentowanej rozprawy doktorskiej uczyniono założenia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpieczeństwa uchodźców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców w kontekście bezpieczeństwa osobistego w oparciu o przeprowadzone badania w 11 ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski oraz wśród osób zamieszkujących w pobliżu ośrodka dla cudzoziemców Lininie - gm. Góra Kalwaria. W tym kontekście celem poznawczym dysertacji było dokonanie identyfikacji, eksplanacji i diagnozy bezpieczeństwa osobistego uchodźców oraz określenie zagrożeń wynikających z napływu uchodźców i powiązanie tego zjawiska z aspektem bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Natomiast za cel utylitarny przyjęto autorską koncepcję systemowych rozwiązań w kwestii doskonalenia procesu pomocy uchodźcom z uwzględnieniem konieczności zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Osiągnięcie powyższych celów było możliwe poprzez rozwiązanie głównego problemu badawczego, a mianowicie znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie czynniki determinujące poczucie utraty bezpieczeństwa osobistego wśród uchodźców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz czy naruszenie lub utrata powyższego wpływa na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa? Szczegółowe problemy badawcze wyznaczyły natomiast zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów rozprawy. Rozważając teoretyczny i praktyczny kontekst bezpieczeństwa, uwzględniono poznawcze aspekty zagrożeń w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zagrożenia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, zidentyfikowano i sklasyfikowano zagrożenia miejscowe, przeanalizowano ryzyka zagrożeń w ośrodkach dla cudzoziemców, podatność cudzoziemców na zagrożenia oraz prawdopodobieństwo i skutki zagrożeń. Podkreślono bezpośrednie i pośrednie determinanty bezpieczeństwa uchodźców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Definiując pojęcie i istotę bezpieczeństwa, rozstrzygnięto kwestie różnic pomiędzy bezpieczeństwem indywidualnym a zbiorowym. Zważając na prawno-organizacyjny aspekt bezpieczeństwa, konstytucyjne prawo jednostki do ochrony wolności i praw człowieka oraz bezpieczeństwa obywateli określono istotę bezpieczeństwa wraz z typologiami. Zwieńczeniem dociekań teoretycznych i empirycznych jest zaproponowana koncepcja rozwiązań systemowych w obszarze bezpieczeństwa osobistego uchodźców. Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań autorki dysertacji pozwoliły znaleźć odpowiedzi na pytania, stanowiące problemy szczegółowe. W efekcie umożliwiło to rozwiązanie głównego problemu badawczego, a w konsekwencji - osiągnięcie przyjętych celów badań. Ponadto dowiedziono, że zapewnienie bezpieczeństwa uchodźców przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej domaga się nowego podejścia, które z pewnością będzie wymagało wielu zmian, zwłaszcza w kontekście rozwiązań prawno-organizacyjnych. Powyższe konstatacje świadczą o słuszności oraz pozytywnym zweryfikowaniu sformułowanych na wstępie rozważań hipotez, jakoby współczesne rozwiązania prawno-organizacyjne nie przystają do obecnych wyzwań i nie zapewniają optymalnego wykorzystania istniejących metod zapewniających poczucie bezpieczeństwa zarówno uchodźców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju związanego z napływem coraz większej liczby migrantów. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 195-203.
Streszczenie: Głównym celem dysertacji było określenie modelu wykorzystania zbiorów danych przestrzennych przy tworzeniu analizy zabezpieczenia operacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej. Dysertacja składa się z siedmiu zasadniczych rozdziałów, w których poruszone zostały zagadnienia związane z możliwością wykorzystania danych przestrzennych w analizie zabezpieczenia operacyjnego, opracowywanej przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale pierwszym opisano założenia metodologiczne przeprowadzonych badań. Określono przedmiot i cel badań, problemy badawcze – ogólny i szczegółowe oraz postawiono hipotezy. Nawiązano do poszczególnych etapów przeprowadzonych badań, jak również metod i technik badawczych użytych do pozyskania, a następnie analizy materiału badawczego. W rozdziale drugim przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Nawiązując do tematu dysertacji w rozdziale została przedstawiona istota, rola oraz charakter analizy zabezpieczenia operacyjnego PSP. W kolejnym rozdziale przedstawiono akty prawne regulujące rozwiązania: prawne, techniczne oraz organizacyjne korzystania z udostępnianych nieodpłatnie danych przestrzennych. Rozdział czwarty poświęcony został charakterystyce danych przestrzennych. Omówiono cechy, jakimi powinny odznaczać się dane przestrzenne oraz przedstawiono i scharakteryzowano podstawowe źródła możliwości pozyskiwania geodanych. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania, w rozdziale opisano kilka kluczowych barier wpływających na korzystanie z danych przestrzennych przez funkcjonariuszy PSP. W kolejnym, piątym rozdziale dokonano przeglądu dobrych praktyk wykorzystania danych przestrzennych przez wybrane podmioty krajowe oraz zagraniczne. Jednocześnie, w celu zaimplementowania rozwiązań geoinformacyjnych wybranych podmiotów do modelu koncepcyjnego, dokonano próby ich zestawienia. Rozdział szósty stanowi opracowanie wyników badań przeprowadzonych techniką ankiety oraz analizę odpowiedzi ekspertów, które zostały uzyskane w ramach przeprowadzonych badań w technice wywiadu eksperckiego. Ostatni, siódmy rozdział to opracowanie modelu koncepcyjnego wykorzystania danych przestrzennych przy tworzeniu analizy zabezpieczenia operacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej. Model ten opracowano na podstawie pozyskanych opinii oraz zasobów wiedzy przedstawionych w poprzednich rozdziałach dysertacji. W zakończeniu dysertacji podsumowano wyniki przeprowadzonych rozważań oraz podjęto próbę weryfikacji założeń badawczych. Ostatni element niniejszej dysertacji stanowi bibliografia, która obejmuje wykaz pozycji literatury, aktów prawnych i innych opracowań niezbędnych do opracowania pracy, spis rysunków, tabel oraz załączniki. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18060/RD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Fire retardancy behavior of polymer/clay nanocomposites / Indraneel Suhas Zope ; Nanyang Technological University. - I edition. - Singapur : Springer, 2018. - xxxii, 165 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.
(Springer Theses)
Tłumaczenie tytułu: Odporność ogniowa nanokompozytów polimerowych/glinianych.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera:

1. Introduction

2. Literature review

3. Expermental methodology

4. Decomposition behavior of metal-ion exchange clays

5/ Thermo-oxidative decomposition behavior of polyamide 6 nanocomposites with metal-ion exchanged clays

6 Thermo-oxidative decomposition behavior of polyamide 6 nanocomposites with structurally different clays

7. Controlling the interfacial interactions between clay and host polyamide 6 matrix

8. Clay catalysis and fire retardancy of polymer/clay nanocomposites: a complete overview.

Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: This thesis investigates the early ignition behavior of polymer/clay nanocomposites, which are perceived as potential eco-friendly flame retardant systems. It examines the correlation between clay structural chemistry and high-temperature transformations with clay-assisted decomposition of organic macromolecules. In particular, it investigates the unique effects of metal ions like Mg2+, Al3+ and Fe3+ that are inherent in clays (smectite) on the combustion and thermo-oxidative decomposition of polyamide 6. The results indicate that metal ions present on/in montmorillonite platelets have preferential reactivity towards peroxy/alkoxy groups during polyamide 6 thermal decomposition. Lastly, a simple solution in the form of a physical coating on clay surface is proposed, based on the role of polymer-clay interfacial interaction. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21471/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again