Form of Work
Książki
(7)
Artykuły
(1)
E-booki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Nosarzewska-Boczek Marta
(2)
Wróblewski Wojciech
(2)
Berny Jan Stanisław
(1)
Karpiuk Rafał
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Marciniak Patryk
(1)
Olearczyk Sławomir
(1)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(1)
Szwamber Dominika
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wojnarowski Dariusz
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Służba więzienna
(8)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Policja
(1)
System obronny państwa
(1)
Więziennictwo
(1)
Zakłady penitencjarne
(1)
Zarządzanie
(1)
zabezpieczenie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Łowicz (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Filozofia i etyka
(1)
8 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16651/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezpieczenstwo funkcjonariuszy słuzby więziennej / Marta Nosarzewska-Boczek //W: Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono = Pro Publico Bono Scientific Papers. - 2020 numer 1 (1) strony 31-38.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Artykuł przedstawia krótką historię i informacje na temat Zakładu Karnego w Łowiczu. Wykazuje wybrane zagrożenia, na jakie narażeni są funkcjonariusze podczas pełnienia służby, ze zwróceniem uwagi na czynniki stresogenne. Pokazuje również obowiązki, jakie funkcjonariusze Służby Więziennej muszą wypełniać w zakładzie podczas realizacji zadań służbowych. Szczegółowo opisano także istniejące systemy zabezpieczeń (techniczno-ochronne) w zakładach karnych oraz przedstawiono ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa pracujących w nich funkcjonariuszy. Zwrócono uwagę na modernizacje wyżej wymienionych systemów oraz doskonalenie zawodowe wszystkich pracowników Służby Więziennej. Całość opracowania skupia się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: na ile systemy ochronne i ich ciągłe doskonalenie wpływają na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 34-35.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było przedstawienie roli Służby Więziennej w bezpieczeństwie wewnętrznym w Polsce. Prace dyplomową stworzono w oparciu o dostępne materiały dydaktyczne, ustawy, rozporządzenia oraz źródła internetowe. W pracy wskazana została rola Służby Więziennej w strukturach organizacyjnych państwa oraz role i miejsce Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, która jest niezbędna do wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa. Szczególna uwaga została poświęcona roli resocjalizacji w bezpieczeństwie państwa, poprzez analizę jej celów oraz zadań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17084/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 79-80.
Streszczenie: Tematem pracy jest minimalizowanie ryzyka pożarowego w wybranych jednostkach Służby Więziennej. Celem pracy jest identyfikacja czynników minimalizujących ryzyko pożaru w wybranych jednostkach Służby Więziennej. W pierwszym rozdziale opisane zostały cele Służby Więziennej oraz struktura. W rozdziale drugim przedstawione zostały akty prawne obowiązujące na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego. W rozdziale trzecim zostały przedstawione wyniki przeprowadzonej ankiety wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej. W rozdziale czwartym określone zostały czynniki minimalizujące ryzyko pożarowe. W ostatnim rozdziale przedstawione zostały środki minimalizujące w postaci rozwiązań proceduralnych, rozwiązań technicznych i szkoleniowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17679/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 100-104.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy „Bezpieczeństwo funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Łowiczu” było zbadanie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariuszy Służby Więziennej. Za obiekt badań posłużył Zakład Karny w Łowiczu. W pracy przedstawiono genezę więziennictwa w Polsce i na świecie, wyjaśniono podstawowe definicje związane ze Służbą Więzienną a także zdefiniowano rodzaje i typy zakładów karnych. Ukazana została również struktura organizacyjna SW oraz jej zadania. W pracy opisano również Zakład Karny w Łowiczu ze zwróceniem uwagi na jego strukturę organizacyjną oraz poszczególne stanowiska o największym stopniu narażenia na niebezpieczeństwo. Niniejsza praca analizuje także zagrożenia występujące w Służbie Więziennej oraz przedstawia te, które miały miejsce w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Praca przedstawia i opisuje również specyfikę środowiska więziennego z podkreśleniem zjawiska, jakim jest podkultura więzienna oraz wykazuje zagrożenia, jakie z niej wynikają. W pracy wskazano i szczegółowo opisano także zabezpieczenia techniczno-ochronne mające na celu minimalizację możliwych do wystąpienia zagrożeń. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy były sondaż diagnostyczny, analiza krytyczna literatury przedmiotu, analiza problemowa, analiza identyfikacyjna, definiowanie oraz wnioskowanie. Techniką badawczą była ankieta, natomiast narzędziem badawczym – kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród 55 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łowiczu. Materiałem źródłowym wykorzystanym w pracy była literatura ściśle związana z systemem penitencjarnym, psychologią penitencjarną oraz branżowe artykuły dotyczące więziennictwa a także szereg aktów prawnych normujących zasady funkcjonowania Służby Więziennej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17119/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była propozycja wymagań regulujących funkcjonowanie drużyn przeciwpożarowych oraz propozycja zmian aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zakresem pracy objęto charakterystykę struktury Służby Więziennej oraz jej organizację w jednostkach penitencjarnych. Przedstawiono zakresy działań poszczególnych organów Służby Więziennej, dokonano krótkiego podsumowania zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat w więziennictwie oraz scharakteryzowano jego główne zadania w Polsce. Omówiono również problematykę ochrony przeciwpożarowej zakładów karnych, w której poruszono kwestię zagrożeń wewnętrznych jako zagrożeń występujących tylko w tego typu obiektach. Przeanalizowano przepisy przeciwpożarowe oraz znajdujące się w nich wyłączenia dla zakładów karnych, a także wewnętrzne regulacje prawne Służby Więziennej, które często bywają sprzeczne z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego. Na tej podstawie przedstawiono zasadność funkcjonowania drużyn przeciwpożarowych jako elementu struktury ochrony przeciwpożarowej zakładów karnych. W dalszej części pracy przeanalizowano aktualne oraz nieobowiązujące już wymagania prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz jej organizacji w jednostkach organizacyjnych więziennictwa, a także przepisy dotyczące bezpośrednio drużyn przeciwpożarowych. Dokonano również przeglądu zmian tych przepisów na przełomie lat oraz kształtowania się nowego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego zakładów karnych. Na tej podstawie zaproponowano wymagania regulujące funkcjonowanie drużyn przeciwpożarowych, a także zaproponowano zmiany aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, co stanowi rozwiązanie problemu niniejszej pracy. Całość rozważań podsumowano stosownymi wnioskami. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17716/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy niektórych referatach.
Streszczenie: Opracowanie zawiera wielostronną i wieloaspektową analizę roli służby penitencjarnej w systemie obronnym państwa. Omówiono w nim nie tylko organizację i zadania Służby Więziennej, rolę więziennictwa w wewnętrznym i zewnętrznym systemie bezpieczeństwa państwa, militaryzację Służby Więziennej oraz program mobilizacji gospodarki, ale przedstawiono także rozważania dotyczące wyzwań bezpieczeństwa do 2030 roku, prawnoustrojowej pozycji organów państwa w kontekście realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zmian w systemie obrony państwa w nowych uwarunkowaniach ustrojowych i międzynarodowych. Interesującym dopełnieniem całości są treści poświecone systemowi szkolenia obronnego działu administracji sprawiedliwość oraz współdziałaniu Policji i Służby Więziennej w obszarze działań specjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2575 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 315-324.
Zawiera: Organizacja bezpieczeństwa narodowego - podstawowe kategorie pojęciowe // Koncepcje i wymiary wartości w organizacji bezpieczeństwa // Etyka nauką o wartościach // Identyfikacja wartości wybranych elementów podsystemu ochronnego systemu bezpieczeństwa narodowego.
Streszczenie: Praca ta oraz zawarty w niej przekaz podejmują problem identyfikacji wartości z perspektywy funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, jako podmiotów podsystemu ochronnego systemu bezpieczeństwa narodowego, a także wpływu wartości na podejmowane zadania i sprawność organizacji bezpieczeństwa. Wybór i korelacja powyższych formacji jest uzasadniona zbliżoną problematyka aksjologiczną, o czym może świadczyć skodyfikowany zapis w etykach zawodowych. [ze wstępu Autora]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1151/15, W-1151/14, W-1151/13, W-1151/12, W-1151/11, W-1151/10, W-1151/9, W-1151/8, W-1151/7, W-1151/6, W-1151/5, W-1151/4, W-1151/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1151/2 Czyt. [magazyn], W-1151/1 Czyt. [magazyn] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again