Form of Work
Książki
(5)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Boroń Sylwia
(1)
Chrzęstek Jacek
(1)
Czuba Przemysław
(1)
Doroń Michał Jan
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Potera Adam
(1)
Sulik Paweł
(1)
Tomaka Marek
(1)
Woliński Marek. Promotor
(1)
Zoppa Szymon
(1)
Świderski Sebastian
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Budynki wysokie
(1)
Filharmonie (budynki)
(1)
Finanse
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
łączność radiowa
(1)
Subject: place
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(6)
Województwo zachodniopomorskie
(4)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Architektura i budownictwo
(3)
Inżynieria i technika
(1)
6 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 99-100.
Streszczenie: Przedłożona praca dyplomowa pt.: „Ocena możliwości operacyjnych modułu GFFFV Szczecin wchodzącego w skład GFFFV Poland” ma na celu modyfikację standardu wyposażenia modułu GFFFV Szczecin. W treści pracy przedstawiono funkcjonowanie i proces reagowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wymieniono działające w ramach niego typy modułów, przeznaczone do likwidacji zagrożeń, z uwzględnieniem liczby i rodzajów modułów zorganizowanych w Polsce. Scharakteryzowano moduł przeznaczony do gaszenia pożarów lasów przy użyciu pojazdów oraz zobrazowano organizację modułu GFFFV Poland. Szczegółowej identyfikacji poddano moduł GFFFV Szczecin, na podstawie działania którego przeprowadzono proces badawczy. Dokonano oceny możliwości operacyjnych modułu GFFFV Szczecin, poddając analizie pojazdy i wyposażenie znajdujący się w jego strukturze. Zaprojektowano warianty użycia modułu oraz zaproponowano wprowadzenie procedur poprawiających jego funkcjonowanie. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski oraz przedstawiono propozycje zmian w funkcjonowaniu modułu GFFFV Szczecin, poprzez określenie sprzętu i rozwiązań, wpływających na podniesienie jego możliwości operacyjnych. Do zrealizowania procesu badawczego korzystano głównie z materiałów literaturowych w postaci decyzji, wytycznych, materiałów operacyjnych, biuletynów oraz artykułów branżowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17806/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono problemy finansowe z przebudową remiz, kupnem nowego sprzętu, wyposażenia OSP w Szczecinie.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-51.
Streszczenie: Celem pracy magisterskiej jest ocena przedmiotowego systemu łączności na terenie miasta Szczecin pod kątem przyjętych kryteriów oraz propozycje modernizacji analizowanego systemu łączności. Praca podzielona jest na 4 rozdziały. Pierwszy rozdział obejmuje podstawy teoretyczne z zakresu łączności. Przedstawiono tu ogólne zasady działania radiokomunikacji oraz pojęcie z zakresu systemu łączności. Scharakteryzowano również wybrane systemy łączności. Drugi rozdział poświęcony jest organizacji systemu łączności radiowej w Państwowej Straży Pożarnej. Trzeci rozdział jest analizą systemu łączności funkcjonującego na terenie miasta Szczecin sporządzoną na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród strażaków z terenu komendy miejskiej PSP, rozmów ze strażakami oraz analizy organizacji łączności podczas wybranej akcji ratowniczo-gaśniczej, a także analizy dokumentacji z zakresu organizacji i wyposażenia technicznego przedmiotowego systemu łączności. Czwarty rozdział przedstawia ocenę systemu łączności, a także propozycje poprawy jego funkcjonowania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17548/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-60.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza zagrożeń oraz ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Przedstawiona jest ogólna charakterystyka oraz przeznaczenie obiektu. Analiza obejmuje przedstawienie potencjalnych źródeł zapłonu, materiałów palnych oraz możliwości wystąpienia zagrożeń pożarowych na terenie obiektu. Ponadto określono podstawowe zasady, które przyczyniają się do minimalizowania ryzyka powstania pożaru w obiekcie. Ocena warunków bezpieczeństwa polega m.in na odniesieniu zastosowanych zabezpieczeń, urządzeń i systemów przeciwpożarowych do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Poprzedzona jest zakwalifikowaniem budynku do odpowiedniej kategorii zagrożenia ludzi i opisaniu podstawowych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie dokumentacji powykonawczej budynku sprawdza się jakie zabezpieczenia zostały zastosowane oraz weryfikuje się prawidłowość i zasadność ich użycia. Weryfikacji podlegają także warunki ewakuacji. Obszerna analiza oraz ocena zagrożeń i warunków bezpieczeństwa w obiekcie ma również na celu wychwycenie ewentualnych uchybień. W wyniku przeprowadzonej oceny zauważono nieprawidłowościdotyczące szerokości stopni schodów w dużej sali koncertowej. Dostrzeżono również zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci zamontowania elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych, których nie przewidziano na etapie projektu. Analiza zagrożeń wykazała także problematyczność stosowania zadymiarek wewnątrz obiektu ze względu na brak sprecyzowanych zasad ich użytkowania w obecności zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci m.in. czujek dymu. Po przeprowadzeniu analizy zagrożeń i ocenie warunków bezpieczeństwa pożarowego budynek został uznany za bezpieczny i spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej na poziomie dobrym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17594/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-59.
Streszczenie: Na wstępie pracy wskazano pojęcie ochrony przeciwpożarowej jako elementu wchodzącego w skład szerokiego pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Określono funkcjonowanie ww. pojęcia w polskim porządku prawnym oraz podkreślono wagę działań zapewniających skuteczną ochronę przeciwpożarową, w szczególności w kontekście budynków wysokich i wysokościowych. W rozdziale 2 wskazano wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczących budynków wysokich i wysokościowych, które wyróżniają się na tle wymagań dotyczących innych budynków. Przytoczono szczegółowe wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Wymagania te częściowo opatrzono komentarzem odnoszącym się do ich stosowania w praktyce. Istotną rolę w realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przypisano PSP. Stąd wskazano działania jakie są przez PSP podejmowane w celu realizacji powyższego. W tym zakresie wskazano również na instytucję rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jako podmiotu, który swoją wiedzą winien zapewniać ochronę przeciwpożarową na etapie procesu projektowania inwestycji. W pracy wskazano szczególny tryb zastosowania rozwiązań innych niż wskazane w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Wyjaśniono przesłanki wskazujące na możliwość skorzystania z ww. trybu oraz precyzyjnie opisano procedurę uzgadniania tzw. rozwiązań zamiennych. W kolejnej części pracy dokonano analizy przeprowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania rozwiązań zamiennych przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (z lat 2008-2020 dotyczących budynków wysokich i wysokościowych. Na tej podstawie oceniono najczęściej występujące uchybienia w ww. budynkach, które nie mogą być usunięte i stanowią przedmiot wniosków o wyrażenie zgody na stosowanie w tym zakresie rozwiązań zamiennych. Odniesiono się do przyczyn, które mogą stać na przeszkodzie w doprowadzeniu istniejących obiektów wysokich i wysokościowych do wymagań obecnie obowiązujących przepisów w kontekście aktów prawnych regulujących ochronę przeciwpożarową obowiązujących po 1945 r. Zawarta ocena porusza też problem nakazu stosowania wszystkich wymagań obecnie obowiązujących przepisów w stosunku do obiektów wzniesionych pod rządami przepisów nieistniejących. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17922/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-52.
Streszczenie: Celem pracy była analiza zagrożeń pożarowych i stosowanych zabezpieczeń w zakładzie przemysły ciężkiego ST3 Offshore w Szczecinie. W pracy dokonano identyfikacji zagrożeń towarzyszącym procesowi produkcji oraz zabezpieczeń występujących na terenie zakładu. Opisano lokalizacje zakładu, odległość od najbliższych jednostek państwowej straży pożarnej, obowiązujący system pracy i liczbę pracowników. W pracy zawarto parametry fizykochemiczne substancji wykorzystywanych podczas procesu produkcji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie. W dalszej części pracy opisane zostały zabezpieczenia zastosowane w poszczególnych obiektach wchodzących w skład analizowanego zakładu przemysły ciężkiego. Przeanalizowano schematy reagowania na wypadek wystąpienia pożaru lub awarii, procesu ewakuacji oraz prowadzenia akcji gaśniczej. Stan faktyczny występujących w zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych systemów bezpieczeństwa oraz czynności zaradczych podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych porównano z obowiązującymi wymaganiami przepisów i norm obowiązujących dla tego typu zakładów. Wynikające z analizy wnioski zostały ujęte w podsumowaniu. Poziom bezpieczeństwa w analizowanym zakładzie jest bardzo duży mimo obecności substancji niebezpiecznych. Zastosowane środki bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie skutków awarii lub całkowite jej zatrzymanie są adekwatne do specyfiki zagrożeń. Wszelkie instalacje są zaprojektowane i wykonane w sposób prawidłowy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17315/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again