Form of Work
Książki
(5)
Artykuły
(3)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Berny Jan Stanisław
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Forowicz Krystyna
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Ostrowski Piotr
(1)
Skrzypczyk Patryk
(1)
Stopa Łukasz
(1)
Surmacz Dariusz
(1)
Tracz Adam
(1)
Wisniewski Bernard
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Woliński Marek
(1)
Świderski Filip
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Akcja gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Konstrukcje drewniane
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Policja
(1)
Powódź
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
odpady komunalne
(1)
osuwiska
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
Subject: place
Województwo małopolskie (1999- )
(8)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Oświęcim (woj. małopolskie)
(1)
Powiat tatrzański (woj. małopolskie)
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Zakopane (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Architektura i budownictwo
(2)
9 results Filter
Authority data
Województwo małopolskie (1999- ) (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Osuwiska wciąż groźne / Krystyna Forowicz // Środowisko. - 2020/1 strony 28-29.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Alarm osuwiskowy na południu Polski w czerwcu 2019r. przypomniał, że i nasz kraj nie jest wolny od tego typu żywiołu. Kilkadziesiat osuwisk uaktywniło się po majowych intensywnych opadach w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Zagrożona była zapora i zbiornik w śląskich Wilkowicach. W artykule przedstawiono problematykę osuwisk.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Pożary w zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym sortowniach odpadów, w ostatnim czasie stały się zmorą strażaków. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku strażacy w całej Polsce gasili ich kilkanaście. W maju 2017 roku w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach, doszło do kolejnego już groźnego pożaru. Akcja gaśnicza trwała ponad 20 godzin. W artykule przedstawiono analizę akcji.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Praca przedstawia ścieżkę wdrożenia nowego typu samochodu - lekkiego nosnika kontenerowego. Całość zostało podzielona na trzy rozdziały, pierwszy opisuje zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa Państwa w oparciu PSP i OSP. Kolejny opisuje zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie powiatu tatrzańskiego. W ostatnim rozdziale autor proponuje sposób doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w lekki nośnik kontenerowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17092 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Analiza akcji z pożaru wewnętrznego w domu jednorodzinnym w Ropie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 64-70.
Streszczenie: Tematem pracy była współpraca między Policją a Państwową Strażą Pożarną w sytuacji zagrożenia kryzysowego. Pracę podzielono na cztery rozdziały, w rozdziale pierwszym został przedstawiony zakres przedmiotowy rozważań, w którym zostały przybliżone pojęcia takie jak współpraca czy sytuacja kryzysowa, których znajomość jest niezbędna do podjęcia rozważań tematyki w pracy. W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka Policji, znalazły się w nim informacje dotyczące między innymi przeznaczenia tejże formacji, reguły działań czy uprawnienia funkcjonariuszy. Rozdział trzeci był swoistego rodzaju bliźniaczym odpowiednikiem rozdziału poprzedniego, ponieważ poszukiwane były w nim odpowiedzi te same zagadnie dotyczące jednak charakterystyki Państwowej Straży Pożarnej. Oba te rozdziały stanowiły kolejny znaczący etap, dzięki któremu można było dowiedzieć się o tych cechach łączących omawiane organizacje, które ułatwiają im współpracę oraz dają możliwości odpowiedniej komunikacji i wymiany informacji, a także różnic w strukturach czy zasadach funkcjonowania, które mogą stanowić wyzwanie przy wspólnym działaniu w chwilach tak wymagających jak sytuacja kryzysowa. Rozdział ostatni jest zwieńczeniem niniejszej pracy, ponieważ zostały w nim określone główne zakresy realizacji wspólnych przedsięwzięć Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym. Stanowiło to cel pracy. Zostało to zrealizowane na podstawie powodzi w maju 2019 r. na terenie Polski w województwie podkarpackim i małopolskim. Przedstawione zostały tam przykłady działań w rejonach najdotkliwiej dotkniętych przez niszczycielski żywioł, w których współpracowały ze sobą jednostki Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17036 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-62.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza i ocena prawdopodobieństwa wystąpienia pożarów i innych zdarzeń na terenie gminy Wadowice. Analiza obejmuje teren gminy Wadowice, natomiast okres badawczy wynosi sześć lat tj. lata 2013 – 2018. Pracę rozpoczyna przybliżenie podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. W kolejnym punkcie przedstawiono wiadomości teoretyczne rachunku prawdopodobieństwa, które posłużą w dalszej części pracy do matematycznego określenia prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru lub innego zdarzenia. Następnie scharakteryzowano badany teren – gminy Wadowice, gdzie znajdują się najważniejsze dane mogące mieć wpływ na częstość występowania zdarzeń niebezpiecznych. W dalszej kolejności dokonano omówienia zagrożeń wynikających ze specyfiki badanego terenu. Zagrożenia pożarowe rozpoznano między innymi w przestrzeni budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, usługowego i przemysłowego jak również w dużym zalesieniu pasma górskiego Beskidu Małego. Występowanie innych miejscowych zagrożeń na terenie badanej gminy ma związek przede wszystkim z rozbudowanym układem komunikacyjnym dróg publicznych i kolei, który przyczynia się do występowania dużej ilości wypadków i kolizji. W następnym rozdziale pracy scharakteryzowano ochronę przeciwpożarową na terenie gminy Wadowice, w tym między innymi dokonano krótkiego opisu jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na terenie gminy. W dalszej części przedstawiono szczegółowe dane statystyczne dotyczące występowania pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie gminy w badanym okresie. Dane te dotyczą między innymi wielkości zdarzeń, miejsca oraz przyczyny ich powstawania. Dzięki zgromadzonym informacjom możliwe jest obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych zdarzeń. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski, iż gmina Wadowice jest dobrze zabezpieczona pod względem rozmieszczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz ich wyposażenia w sprzęt. Najczęściej w gminie dochodzi do wypadków i kolizji. Pożary występują najczęściej w obszarze budownictwa mieszkalnego w wyniku zwarcia instalacji elektrycznych. Słowa kluczowe: analiza, prawdopodobieństwo, pożar, inne miejscowe zagrożenie, zagrożenie pożarowe. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17402/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: Celem pracy było określenie rodzaju i poziomu zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych eksploatacją analizowanej instalacji oraz określenie sposobów reagowania na występujące zagrożenia. W pierwszym etapie pracy skupiono się na przedstawieniu charakterystyki miasta Oświęcim, jego położeniu, budowie, oraz liście obiektów potencjalnie narażonych na skutki poważnej awarii. Następnie przybliżono właściwości fizyko- chemiczne skroplonego gazu ziemnego, oraz procesów technologicznych z jego udziałem. Kolejno ukazano podstawę zakwalifikowania analizowanej instalacji do zakładu o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej. W zakładzie występuje wiele rodzajów źródeł zagrożenia począwszy od procesów występujących w obiekcie do celowych działań ludzkich. Dalszy ciąg analizy polegał na ocenie ryzyka na podstawie dobranych siedmiu reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych. Wykazano, że ryzyko wystąpienia scenariuszy jest na poziomie akceptowalnym. Dla przejrzystości, wyniki analizy umieszczono w czytelnym arkuszu PHA. Dodatkowo do zobrazowania skutków dwóch, najbardziej prawdopodobnych z pośród 7 scenariuszy użyto oprogramowania Aloha. Ogólnodostępne oprogramowanie Aloha pomaga nam modelować strefy zagrożeń, oraz określać zasięg obłoku substancji mogącej stwarzać niebezpieczeństwo dla otoczenia. Wyniki przedstawiono w formie graficznej korzystając z ogólnodostępnych map satelitarnych. Sklasyfikowano zabezpieczenia występujące w instalacji LNG. Skrupulatnie dokonano podziału na zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Na podstawie analizy sformułowano wnioski, w których nie stwierdzono konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Dotychczas wdrożone środki zapobiegawcze są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ludzi postronnych, a także obiektów sąsiadujących. Pomimo tego, że w scenariuszach analizowanych przez program Aloha występuje promieniowanie i wybuch zagrażający życiu ludzi to ich prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome. Ocenia się, że potencjalne zagrożenia związane z pożarem oraz wybuchem są w pełni kontrolowane. Doświadczenie osób odpowiedzialnych za zaprojektowanie instalacji pozwala nam stwierdzić, że obiekt jest wykonany z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Polityka Synthos Dwory 7 opiera się na zasadzie prowadzenia działalności w sposób bezpieczny dla ludzi oraz przyjazny środowisku. Ponadto, zakłada zasadę podnoszenia satysfakcji klientów, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zasadę ciągłego doskonalenia oraz przede wszystkim bezpieczeństwa. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17392/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 66-69.
Streszczenie: W pracy dokonano charakterystyki wybranych obiektów drewnianych znajdujących się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego oraz porównano je z wymaganiami stawianymi przez przepisy. Pierwsze dwa rozdziały przedstawiają szlak architektury drewnianej województwa małopolskiego, definicje określające podział budynków, opis materiału budowlanego jakim jest drewno oraz w jaki sposób można je zabezpieczyć przed pożarami i innymi zagrożeniami. W trzecim rozdziale przedstawione zostały wymagania stawiane przez przepisy dla tego typu obiektów, określając je jako modelowe do prawidłowego zabezpieczenia pożarowego. Czwarty rozdział zawiera analizę wybranych trzech obiektów sakralnych, porównując je z wymaganiami modelowymi. W ostatnim rozdziale zawarto wnioski z uzyskanych analiz. We wnioskach stwierdzono, że większość obiektów drewnianych UNESCO znajdujących się szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego jest zabezpieczone w wystarczającym stopniu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17360 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again