Form of Work
Książki
(20)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(21)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(22)
Author
Chrzęstek Jacek
(2)
Kalinko Jacek
(2)
Woliński Marek
(2)
Baranowski Grzegorz
(1)
Białas Bartłomiej
(1)
Bliźnicki Andrzej
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Gajewski Bartłomiej
(1)
Gawroński Wiktor
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Glomb Patryk
(1)
Gromek Paweł
(1)
Głowik Rafał
(1)
Głowniak Mateusz
(1)
Jagielnicki Czesław Aleksander
(1)
Jędrzejczyk Jakub
(1)
Kawa Michał
(1)
Kiedycz Łukasz
(1)
Kloza Artur
(1)
Kobalczyk Marcin
(1)
Kolera Paweł
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Niedbał Dawid
(1)
Olejnik Łukasz
(1)
Orłowicz Daria
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Piśniak Grzegorz
(1)
Pryga Grzegorz
(1)
Płoński Marcin
(1)
Płóciennik Mateusz
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Siciński Kacper
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Twardowski Ryszard
(1)
Wieszołek Piotr
(1)
Zwardoń Wojciech
(1)
Year
2020 - 2022
(20)
2010 - 2019
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(4)
Państwowa Straż Pożarna
(3)
łączność radiowa
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Ratownictwo wysokościowe
(2)
Wybuchy
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
zagrożenie powodziowe
(2)
Analiza danych
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Diecezjalne Liceum Humanistyczne (Nysa)
(1)
Elektrownie
(1)
Ewaluacja
(1)
Gaz ziemny
(1)
Geoinformacja
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
LPG
(1)
Metodologia
(1)
Opady
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Powódź
(1)
Pożary
(1)
Pył zawieszony
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Rzeki
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Stan techniczny
(1)
Strażacy
(1)
Stres zawodowy
(1)
Symulacja
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Technika
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zakłady penitencjarne
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
analiza społeczna
(1)
autostrady
(1)
gaz
(1)
gotowość operacyjna
(1)
konserwacja sprzętu i urządzeń
(1)
rejon operacyjny
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo opolskie
(21)
Opole (woj. opolskie)
(5)
Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie)
(2)
Województwo dolnośląskie
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Odra (rzeka)
(1)
Polska
(1)
Województwo lubuskie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(22)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(18)
Architektura i budownictwo
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
25 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-76.
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu pt. „Szacowanie liczby osób zagrożonych powodzią z wykorzystaniem funkcjonalności GIS” zrealizowano cel pracy polegający na opracowaniu metodyki szacowania liczby osób zagrożonych powodzią z wykorzystaniem narzędzi GIS. W pracy zawarto wnikliwą analizę wybranej literatury dotyczącej kwestii związanych z zagrożeniem powodziowym oraz odnoszącą się do systemu informacji geograficznej. Dokonano także identyfikacji danych przestrzennych oraz narzędzi GIS, które umożliwiły szacowanie liczby osób zagrożonych powodzią. Przedstawiono charakterystykę oraz sposób dotarcia do danych dotyczących rozmieszczenia ludności oraz odnoszących się do stref zalewowych uwzględniające różne scenariusze wystąpienia powodzi na terenie Polski. Dokonując analizy uzyskanych danych opracowano trzy warianty umożliwiające przedstawienie danych w postaci map z naniesionymi kluczowymi informacjami. Każdy z wariantów odnosił się do różnych danych dotyczących rozmieszczenia ludności. W realizacji metodyki wykorzystano darmowy program QGIS 3.22 Białowieża, przy wykorzystaniu którego przedstawiono wyniki analiz zawierające strefy zalewowe oraz ukazujące liczbę osób zagrożonych powodzią na wybranym terenie. Dokonano także przedstawienia możliwości Informatycznego Systemu Osłony Kraju, którego funkcjonalności pozwalają na przedstawienie liczby osób zagrożonych powodzią w jednostkach administracyjnych. Dane uzyskane na podstawie przeprowadzonych analiz zestawiono z informacjami dostępnymi w ISOK oraz dokonano ich interpretacji w celu wskazania najwierniejszego wariantu pozwalającego na szacowanie ilości osób zagrożonych powodzią. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18085/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 41-42.
Streszczenie: Na początku autor charakteryzuje omawiany budynek penitencjarny. Następnie omawia zwolnienia z realizacji niektórych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących budynków na terenie podległych służbie wewnętrznej. Nastepnie zostaje zanalizowane bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz nieścisłości i nieprawidłowości w bezpieczeństwie pożarowym. Autor przytaca też zagrożenia pożarowe, które występowały w latach 2017-2019 oraz jakie działania prewencyjne podejmują funkcjonariusze wisłuzby więziennej. Na sam koniec zostały wyciągnięte wniąki i zaproponowane zalecenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17191/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 72-74.
Streszczenie: Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisano współczesne systemy łączności, które znajdują zastosowanie w służbach ratunkowych. W drugim rozdziale przedstawiono jednostki ochrony przeciwpożarowej znajdujące się na terenie powiatu kluczborskiego oraz występujące zagrożenia. Trzeci rozdział to opis organizacji łączności w KSRG. W czwartym rozdziale poddano analizie przedmiotowy system łączności. Oceniono zgodność posiadanego sprzętu z wymaganiami. Porównano metody alarmowania jednostek OSP. Dokonano oceny organizacji łączności podczas wybranych działań ratowniczych w powiecie kluczborskim. Piąty rozdział to analiza wykonanych badań na potrzeby pracy inżynierskiej. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród strażaków w celu określenia stanu wiedzy użytkowników na temat organizacji łączności zgodnie z przyjętymi zasadami. Wykonano badanie zasięgu łączności radiowej w celu określenia miejsc, gdzie występują problemy łącznością. Za pomocą programu komputerowego wykonano symulację teoretycznego pokrycia zasięgiem radiowym. W szóstym rozdziale przeprowadzono ocenę badanego systemu łączności zgodnie z przyjętymi kryteriami. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami wraz z przedstawieniem możliwości zmiany technologii systemu łączności radiowej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17813/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 51-52.
Streszczenie: W pracy pod tytułem: Oddziaływanie zakładu zwiększonego ryzyka EUROGLAS w Ujeździe magazynującego gaz płynny LPG w przypadku zdarzenia o znamionach poważnej awarii przemysłowej została dokonana analiza reprezentatywnych scenariuszy, mogących mieć miejsce na terenie huty szkła Euroglas w Ujeździe. Zdarzenia opisane w scenariuszach, związane są z występowaniem na terenie zakładu, w zakopcowanych zbionikach ok 180 ton LPG. Przeprowadzono ogólną charakterystykę zakładu, a w szczególności scharakteryzowano jego działalność, otoczenie oraz opis instalacji i urządzeń wchodzących w skład instalacji gazu propan-butan. Dokonano również analizy dominujących warunków meteorologicznych w zakładzie i jego okolicy. Opisano kwalifikacje zakładu do ZZR. W pracy przedstawiono charakterystykę gazu LPG oraz zagrożeń pożarowo-wybuchowych związanych z jego magazynowaniem, rozładunkiem oraz transportem. Zostały również scharakteryzowane typy pożarów mogących mieć miejsce w zdarzeniach związanych z gazem propan-butan. Przy pomocy oprogramowania komputerowego ALOHA, służącemu do modelowania stref niebezpiecznych dokonano siedmiu scenariuszy awaryjnych. Przedstawiono długości oraz kształty stref zagrożenia, a także przeniesiono je na interaktywne mapy programu „google earth”. Scenariusze opierały się na zdarzeniach awaryjnych związanych z rozładunkiem autocystern, rozszczelnieniu zbiorników magazynowych oraz uwolnieniu gazu z rurociągów. W podsumowaniu pracy odniesiono się do przeprowadzonych symulacji zdarzeń awaryjnych. Oceniono program ALOHA pod kątem jego wad oraz jego zastosowania przez Państwową Straż Pożarną w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17276/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-56.
Streszczenie: Zawód strażaka wiąże się z narażeniem na różnego rodzaju zagrożenia. Konsekwencją narażenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w miejscu pracy może być wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, w konsekwencji niezdolność do wykonywania zawodu. Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja oraz ocena zagrożeń strażaka Jednostki Ratowniczo Gaśniczej na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku; określenie najczęściej występujących czynników stanowiących zagrożenie dla strażaków na służbie oraz ustalenie czy strażacy odczuwają negatywne skutki narażenia na szkodliwe czynniki podczas służby. Do celów szczegółowych należało także ustalenie opinii badanych na temat skuteczności stosowanych środków ochrony osobistej oraz ocena własnych umiejętności w zakresie czynności obejmujących udzielanie Pierwszej Pomocy. Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Do metod jakimi posłużono się w celu realizacji założeń niniejszej pracy należały: analiza dokumentacji, lista kontrolna, studium przypadku, metoda Risc Score oraz kwestionariusz ankiety. Ocena ryzyka zawodowego metodą Risc Score przedstawia ryzyko zawodowe na poziomie małym oraz akceptowalnym. Warunkiem jest jednak przestrzeganie procedur oraz stosowanie środków ochrony osobistej. Większość strażaków wymienia ryzyko wysokiego obciążenia stresem jako zagrożenie związane z pełnionym stanowiskiem. Niedostateczne wyszkolenie części ratowników w zakresie KPP oraz ryzyko zarażenia Covid-19 stanowią czynniki mogące dodatkowo obciążać strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17825/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach .
Streszczenie: Głównymi producentami energii elektrycznej w Polsce są elektrownie węglowe. Zakłady te charakteryzują się skomplikowanym procesem produkcyjnym, który generuje spektrum lokalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz mieszkańców przyległych miejscowości. Awaria w takim obiekcie wiąże się również jednak z możliwością wystąpienia kryzysu o zasięgu krajowym. Przerwy w dostawach energii mogą skutkować zaburzeniami w funkcjonowaniu instytucji i społeczeństwa oraz destabilizacją gospodarki kraju. Zapewnienie bezpiecznych warunków eksploatacji elektrowni węglowej ma zatem szczególne znaczenie dla funkcjonowania państwa. Celem niniejszej pracy jest określenie w jaki sposób przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływają na poziom bezpieczeństwa eksploatacji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych nr 5 i 6 wchodzących w skład Oddziału Elektrownia Opole należącego do spółki PGE GEIK S.A. W pierwszej części niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę analizowanego zakładu oraz przeprowadzanego w nim procesu technologicznego. Omówiono zagrożenia jakie wiążą się z procesem produkcji energii w elektrowniach węglowych. W kolejnej części omówiono wymagania przepisów prawa oraz norm technicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni. Przedstawiono rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w bloku 5 i 6 Oddziału Elektrownia Opole. Ostatnia część pracy stanowi analizę wpływu zastosowanych zabezpieczeń na poziom bezpieczeństwa eksploatacji zakładu wraz z podsumowaniem i wnioskami z przeprowadzonych rozważań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17513/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-51.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie stanu wyszkolenia strażaków z dziedziny ratownictwa wysokościowego. Charakter działań oraz stopień trudności w podejmowaniu trafnych decyzji zmuszają strażaków do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Przez ostatnie pięć lat w Polsce dokonano szeroko idących zmian czego dowodem są nowe programy szkoleń i nowe wykazy sprzętu wykorzystywanego do działań na wysokości. Przykład województwa opolskiego w bardzo trafny sposób obrazuje obszar tych zmian. Ilość zdarzeń wymagająca użycia sprzętu wysokościowego jest z dnia na dzień większa. Świadomość podejmowanych decyzji ma poparcie w solidnym wykształceniu zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a dowodem na profesjonalizm strażaków województwa opolskiego są działania ratowniczo gaśnicze zakończone sukcesem. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17885/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14833/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 75-76.
Streszczenie: Współczesny świat charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i zachodzącym zmianami. Organy zajmujące się bezpieczeństwem muszą podążać za zmianami. Działania prowadzone przez podmioty KSRG to zwalczanie, przewidywanie i zapobieganie powstawaniu zagrożeń. Celem pracy jest analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu przez siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu oleskiego. Powiat charakteryzuje się produkcją rolniczą oraz zakładami przemysłowymi z branży stolarsko-meblowej, metalowej i technicznej. Praca przedstawia najważniejsze zagrożenia występujące na terenie powiatu oleskiego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu tworzy KP PSP w Oleśnie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i podmioty współpracujące. Kształt powiatu oraz położenie JRG Olesno sprawia, że ważnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu stanowią Ochotnicze Straże Pożarne. Istotne są również porozumienia dotyczące obszaru chronionego zawarte jednostkami ochrony przeciwpożarowej z sąsiednich powiatów. Należy dążyć do włączania kolejnych jednostek do sieci jednostek KSRG oraz utrzymania aktualnego poziomu gotowości operacyjnej. Należy regularnie aktualizować wiedzę na temat zagrożeń występujących w powiecie oraz przystosowywać do nich jednostki ochrony przeciwpożarowej pod względem wiedzy i sprzętu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18072/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza oraz ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w przedsiębiorstwie produkcyjnym Beaulieu Polska Sp. z o.o. w Kietrzu. Pierwsza część pracy zawiera wprowadzenie w omawiany temat. Przedstawiono w niej obowiązujące przepisy dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Część teoretyczna wyjaśnia tematykę poruszanego zagadnienia. Szczegółowo omówiono wszystkie rodzaje dostępnych źródeł wody wykorzystywanych do celów pożarowych. Scharakteryzowano zakład produkcyjno-magazynowy. Zaprezentowano specyfikę oraz zakres działalności. W części analitycznej opisano system zaopatrzenia w wodę oraz zweryfikowano dostępne uzupełniające źródła wody. Dokonana analiza i ocena opierała się na porównaniu obowiązujących przepisów ze stanem faktycznym analizowanego zakładu. Omówiono oraz przeanalizowano zużycie wody do celów przeciwpożarowych, a także organizację zaopatrzenia wodnego na terenie zakładu. Przedstawiono zasadę działania instalacji tryskaczowej, wykorzystania przepompowni oraz znajdujących się zbiorników zapasu wody. Na podstawie zebranych informacji oraz dokumentacji oceniono przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego Beaulieu Polska Sp. z o.o. w Kietrzu, jako wystarczające. Ostatnia część pracy zawiera koncepcję poprawy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w analizowanym przedsiębiorstwie. Przeprowadzona analizę oraz ocenę zakończono podsumowaniem, a także sformułowano wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17787/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Praca dyplomowa „Ocena ryzyka zagrożeń powodzią na terenie powiatu brzeskiego w województwie opolskim w oparciu o statystyczną analizę danych ze zdarzeń historycznych” skupia się na problematyce zdarzenia kryzysowego- powodzi na przestawionym terenie. Głównym celem tego opracowania jest analiza bezpieczeństwa powodziowego. Jako hipotezę przyjęto założenie, że obszar ten jest odpowiednio zabezpieczony. Podejmowane działania mają charakter zarówno prewencyjny, jak również dostępne siły i środki są przygotowane na wypadek wystąpienia zdarzenia. W pracy przedstawiono zarówno zdarzenia sprzed powodzi, która miała miejsce w 1997 roku, jak również przyczyny przebieg i skutki tego tragicznego wydarzenia, a także innych, które miały miejsce w latach późniejszych. Opracowanie przedstawia również charakterystykę powiatu brzeskiego zarówno pod kątem geografii terenu, jak również infrastruktury zmienionej przez człowieka. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18217/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Niniejsza praca dyplomowa miała na celu przeanalizowanie wpływu znowelizowanych zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym na podniesienie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo Gaśniczych wchodzących w skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Rozważaniom podlegał zakres podstawowy ratownictwa wysokościowego, a także zakres specjalistyczny realizowany przez Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Wysokościowego „Opole”. Opisano zmiany w normatywnie wyposażenia oraz aspekty organizacyjne ratownictwa wysokościowego. Oceniono przydatność nowych przyrządów specjalistycznych wprowadzonych do użytkowania. Wśród strażaków przeprowadzona została ankieta na temat zmian w organizacji ratownictwa wysokościowego. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono znaczny wpływ nowych zasad na podniesienie bezpieczeństwa i możliwości działań z zakresu ratownictwa wysokościowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17522/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wybuch w kamienicy / Łukasz Olejnik // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/7 strony 20-22.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis akcji ratowniczo-gaśniczej po wybuchu w starej kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie). Przedstawiono organizację terenu akcji i działania gaśnicze, problemy podczas stabilizacji budynku oraz poszukiwania poszkodowanych.
No cover
Article
In basket
Wybuch w Koźlu / Marcin Płoński //W: Brandheiss : najlepszy magazyn strażacki. - 2019/4 strony 8-11.
Streszczenie: 6 czerwca 2019r. doszło do wybuchu gazu w kamienicy w Kędzierzynie - Koźlu. Na skutek eksplozji gazu zawalił się strop między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, a budynek stanął w płomieniach. Z informacji uzyskanych od ewakuowanych lokatorów wynikało że pod gruzami znajdowały się dwie osoby. W artykule przedstawiono streszczony przebieg akcji ratowniczo - gaśniczej.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 57-61.
Streszczenie: Zawód wykonywany przez funkcjonariusza PSP uznawany jest za jedną z niebezpieczniejszych i najbardziej stresujących profesji. To właśnie stres definiowany jest w teorii jako najczęstsza przyczyna wypadków wśród strażaków w akcjach ratowniczych. Wyniki z przeprowadzonych badań ukazują, że spośród czynników zagrażających zdrowiu strażaków związanych z charakterem pracy zależnych od specyfiki służby oraz od sposobu wykonywania pracy, na pierwszym miejscu respondenci wskazują na narażenie na stres. Istotność związku pomiędzy doświadczeniem ankietowanych a ich wskazaniami zbadano z wykorzystaniem anonimowych ankiet. Wyniki obliczeń nie pozwalają na potwierdzenie związku pomiędzy doświadczeniem respondentów a ich oceną istotności zagrożeń. Stres jest niezwykle groźnym czynnikiem zagrażającym zdrowiu strażaków podczas akcji ratowniczych. Bardzo istotnie wpływa on na ryzyko zawodowe strażaków. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że już od początku służby strażacy prawidłowo postrzegają zagrożenia związane z charakterem pracy i wskazują stres jako na główny czynnik wpływający na jakość wykonywanych działań ratowniczo-gaśniczych czy też wypadki przy pracy w akcjach ratowniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17219/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 57-58.
Streszczenie: Ocena organizacyjno-techniczna systemu łączności radiowej na terenie powiatu głubczyckiego jest tematem niniejszej pracy. Opracowanie to polega na wnikliwej analizie stanu łączności radiowej w sieciach UKF KSRG na badanym terenie. Obszarem badań objęto zarówno użytkowników jak i całą infrastrukturę składającą się na przedmiotowy system. W początkowej fazie pracy sprecyzowane zostały cele cząstkowe stanowiące kryterium do spełnienia i wystawienia oceny. Praca złożona jest z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano współczesne systemy łączności. Opisano łączność konwencjonalną oraz cyfrową. Przybliżono obszar telefonii komórkowej i systemów satelitarnych. W drugim rozdziale skupiono się na łączności w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Scharakteryzowano KSRG oraz organizację łączności w jego strukturze. Trzeci rozdział przedstawia badany obszar. Pokrótce przedstawia powiat głubczycki i jednostki ochrony przeciwpożarowej na nim funkcjonujące. W czwartym rozdziale, opisano przedmiotowy system łączności. Sprawdzono przydział kryptonimów, oceniono zasady prowadzenia korespondencji i dokonano inwentaryzacji sprzętu łączności. Piąty rozdział jest analizą przeprowadzonych badań ankietowych, prób łączności oraz ćwiczeń manewrowych. Natomiast szósty rozdział jest oceną systemu według przyjętych kryteriów. Praca zakończona jest podsumowaniem i wnioskami, które stanowią zarazem koncepcję rozwoju systemu łączności na badanym terenie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-17273/CD
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-50.
Streszczenie: Niniejsza praca dyplomowa poświęcona jest analizie zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz zastosowanych zabezpieczeń w firmie HENNIGES AUTOMOTIVE w Prudniku. W pracy zostały zaprezentowane i omówione przepisowe wymagania jakim powinien odpowiadać niniejszy zakład produkcyjno-magazynowy. Szczegółowa charakterystyka zakładu pod względem lokalizacji, profilu produkcji oraz parametrów obiektu, a także sprecyzowanie procesu technologicznego, sposobu magazynowania pozwoliło na dokonanie dokładnej analizy bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego zakładu. Rezultatem przeprowadzenia analizy jest ocena faktycznego poziomu bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego HENNIGES AUTOMOTIVE, który określono na bardzo dobry. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18313/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 106-107.
Streszczenie: Ninniejsza praca dotyczy roli jaką PSP ma w systemie zarządzania kryzysowego powiatu nyskiego. Rozdział pierwszy przedstawia definicję kryzysu jak i istotę zarządzania kryzysowego. W kolejnym zotała opisana geneza PSP oraz jej zadań. W następnym zostały zawarte działania PSP w systemie zarządzania kryzysowego. Ostatni rozdział przedstawia badania, ocenę PSP w ramach zarządzania kryzysowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17114/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again