Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(4)
E-booki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Stępak Józef
(3)
Dynak Robert
(1)
Kauf Sabina
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Politycy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Urzędnicy
(1)
Żołnierze
(1)
Subject
Zadania publiczne
(5)
Administracja publiczna
(4)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(3)
Administracja rządowa
(2)
Rada Ministrów (Polska)
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
(1)
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Systemy bezpieczeństwa
(1)
Urząd Ochrony Danych Osobowych
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Transport i logistyka
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Logistyka w sektorze publicznym / Sabina Kauf. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - 169 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Zarządzanie. Logistyka)
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia na stronach 155-165. Indeks.
Zawiera: Logistyka i jej rola w realizacji zadań publicznych // Logistyka publiczna w warunkach deregulacji sektora publicznego // Logistyka publiczna w procesach tworzenia wartości // Logistyka publiczna w zarządzaniu siecią organizacji // Logistyka publiczna w praktyce zarządzania sektorem publicznym.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Opolski
Streszczenie: Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy. Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym. Zakres podejmowanych zagadnień został dobrany pod kątem problemów, z którymi samorządowcy mogą mieć do czynienia w praktyce zarządzania jednostką terytorialną. Książka pokazuje najważniejsze obszary zastosowania logistyki w realizacji zadań publicznych, tak by można było podnieść ich jakość oraz rozszerzyć skalę przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkowania skromnych zasobów budżetowych, będących w dyspozycji samorządów. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21945 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21944/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 267 -[274]. Indeks
Założenia metodologiczne // Organy i urzędy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów // Zestawienie zbiorcze realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów // Indeks zakresów spraw bezpieczeństwa wewnętrznego // Zestawienie jednostek struktur organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ujętych w procesie badawczym // Porównanie wskaźników realizacji zakresów spraw bezpieczeństwa wewnętrznego wybranych struktur organizacyjnycyh administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1164/15, W-1164/14, W-1164/13, W-1164/12, W-1164/11, W-1164/10, W-1164/9, W-1164/8, W-1164/7, W-1164/6, W-1164/5, W-1164/4, W-1164/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1164/2, W-1164/1 Zarz Bezp (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 189-202.
Indeks.
Zawiera: Analiza realizacji zakresów spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta RP // Analiza realizacji zakresów spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Rady Ministrów // Analiza realizacji zakresów spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów pomocniczych Rządu.
Streszczenie: W monografii przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Dla tej potrzeby został sformułowany następujacy problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek organizacyjnych Urzędu Prezydenta, Rady Ministrów i organów pomocniczych Rządu? Przez pojęcie Rady Ministrów zostały przyjęte struktury organizacyjne i zadaniowe Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1149/15, W-1149/14, W-1149/13, W-1149/12, W-1149/11, W-1149/10, W-1149/9, W-1149/8, W-1149/7, W-1149/6, W-1149/5, W-1149/4, W-1149/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1149/2 Czyt., W-1149/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
System bezpieczeństwa w powiecie / Robert Dynak. - Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2018. - 340 stron : ilustracje, wykres ; 21 cm.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 319-339.
Zawiera: Sytuacja problemowa // Misja, zadania i zakres działania powiatu // Uwarunkowania bezpieczeństwa w powiecie // Doświadczenia powiatu w dziedzinie bezpieczeństwa // Zadania z zakresu bezpieczeństwa w powiecie // Organizacja kierowania w dziedzinie bezpieczeństwa // Koncepcja powiatowego systemu bezpieczeństwa.
Dla organów władzy, pracowników administracji publicznej, żołnierzy zawodowych, studentów studiów podyplomowych cywilnych i wojskowych, pracowników naukowo-dydaktycznych.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Publikacja dr. Roberta Dynaka jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo omawiającym system bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań była bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności działalność powiatu w tym zakresie oraz regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne, kompetencje organów i działania w tym obszarze w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Monografia prezentuje bogate doświadczenie praktyczne w przedmiotowej materii, wzbogacając jednocześnie dość skromny dorobek naukowy i publicystyczno-naukowy w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu, związany z przygotowaniem i realizacją zadań wykonywanych przez powiat w dziedzinie bezpieczeństwa oraz z formułowaniem koncepcji organizacji i funkcjonowania powiatowego systemu bezpieczeństwa. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż w dostępnych opracowaniach problematyka ta jest niedostatecznie zbadana, większą bowiem uwagę w literaturze przedmiotu poświęca się kwestiom szczegółowym, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, porządku publicznego, przy jednoczesnym braku próby całościowego ujęcia problematyki bezpieczeństwa na szczeblu ponadgminnym. Na tym szczeblu dochodzi do zespolenia administracji rządowej z samorządową, to z tego faktu wynika też jego szczególna rola w zapewnieniu bezpieczeństwa na administrowanym terenie. Bez zbudowania jednolitego powiatowego systemu bezpieczeństwa nie jest możliwa właściwa realizacja misji, celów i zadań powiatu w sferze bezpieczeństwa w ogóle, a za kierowanie powiatowym systemem bezpieczeństwa powinny odpowiadać powiatowe organy władzy ogólnej. [prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2675, IBC-2674 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2673/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 213-217.
Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej urzędu Rzecznika Praw Dziecka // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Państwowej Komisji Wyborczej.
Streszczenie: "W opracowaniu przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W związku z tym pojawił się następujący problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek struktur organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych? W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. (...) [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1136/15, W-1136/14, W-1136/13, W-1136/12, W-1136/11, W-1136/10, W-1136/9, W-1136/8, W-1136/7, W-1136/6, W-1136/5, W-1136/4, W-1136/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1136/2 Czyt. [magazyn], W-1136/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again