Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Rostek Katarzyna
(2)
Adamkiewicz Milena
(1)
Brühl Magdalena
(1)
Dudek Karolina J
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kupczyk Teresa
(1)
Kurek Dorota
(1)
Kwapisz Klaudia
(1)
Rudnik Sebastian
(1)
Surowiecki James
(1)
Syta Jakub
(1)
Szczygielska Agnieszka
(1)
Urych Ilona
(1)
Wiśniewski Michał (ekonomia)
(1)
Wojciechowska Maja (bibliotekoznawca)
(1)
Wyszecka Justyna
(1)
Zając Radosław (zarządzanie)
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(6)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(6)
English
(1)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zarządzanie wiedzą
(4)
Zarządzanie
(3)
Wiedza
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biblioteki
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Logistyka społeczna
(1)
Menedżerowie
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Społeczeństwo wiedzy
(1)
Studenci
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Tłum
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Austria
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo dolnośląskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Psychologia
(1)
7 results Filter
Book
In basket
The wisdom of crowds : why the many are smarter than the few / James Surowiecki. - Londym : Abacus, copyright 2014. - xxi, [i], 295 stron ; 20 cm.
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Tłumaczenie tytułu: Mądrość zbiorowa: dlaczego wielu jest mądrzejszych od kilku.
Zawiera: 1. The wisdom of crowds // 2. The difference difference makes: waggle dances, the Bay of Pigs, and the value of diversity // 3. Monkey see, monkey do: imitation, information cascades, and independence // 4. Putting the pieces together: the CIA, Linux, and the Art of Independence // 5. Shall we dance?: coordination in a complex world // 6. Society does exist: taxes, tipping, television, and trust // 7. Traffic: what we have here is a failure to coordinate // 8. Science: collaboration, competition and reputation // 9. Committees, juries, and teams: the Columbia disaster and how small groups can be made to work // 10. The company: meet the new boss, same as the old boss? // 11. Markets: beauty contests, bowling alleys, and stock prices // 12. Democracy: dreams of the common good.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: (...) is a book written by James Surowiecki about the aggregation of information in groups, resulting in decisions that, he argues, are often better than could have been made by any single member of the group. The book presents numerous case studies and anecdotes to illustrate its argument, and touches on several fields, primarily economics and psychology. [za Wikipedią]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21524/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strony 122-123.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Niniejszy referat prezentuje teoretyczne ujęcie pojęć logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego oraz wybrane elementy wsparcia metodycznego. Stąd układ referatu obejmuje trzy elementy, na które składają się: wyjaśnienie pojęć logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego, prezentacja zaawansowanej metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym oraz koncepcja wykorzystania zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Przedstawione koncepcje teoretyczne i metodyczne są produktami projektu NCBiR pt. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliografia, netografia na stronach 153-157.
Zawiera: Kontekst sytuacyjny: procesy komunikacji oraz zarządzanie wiedzą w działaniach planistycznych i ratowniczych // Podejście klasyczne: Model organizacji procesu zarządzania wiedzą // Podejście zintegrowane: Model organizacji procesu komunikacji i zarządzania wiedzą // Rozwój podejścia zintegrowanego: Metodyka wykorzystania danych w planowaniu cywilnym i raportowaniu kryzysowym // Doskonalenie podejścia zintegrowanego: Model oceny i doskonalenia systemu zarządzania komunikacją i wiedzą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3122, IBC-3121 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3120/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Transfer wiedzy i umiejętności w sferze cywilno-wojskowej // Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji w kontekście procesu zarządzania wiedzą // Wiedza uczniów klas wojskowych w zakresie uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego w Polsce // Preferencje studentów odnośnie strategii dzielenia się wiedzą w procesie dydaktycznym na przykładzie ASzWoj // Wiedza w zarządzaniu przestrzenią powietrzną dla bezzałogowych statków powietrznych // Problematyka ochrony zasobów wiedzy w organizacji // Wiedza a dezinformacja w społeczeństwie // Rozwój zasobów wiedzy operacyjno-taktycznej w badaniach empirycznych // Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Austrii.
Streszczenie: Celem monografii jest przedstawienie głównych zagadnień zarządzania wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Praca obejmuje zagadnienia teoretyczne i empiryczne. Pierwsza grupa to materiały teoretyczne, która przedstawia ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą. Druga część, empiryczna, prezentuje wybrane przykłady skutecznego zarządzania wiedzą w organizacjach, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Metodą najczęściej wykorzystywaną w poniższym opracowaniu jest metoda wnioskowania oparta na analizie i syntezie literatury źródłowej. Jednakże w części praktycznej korzystano z sondażu diagnostycznego, w tym szczególnie z techniki ankietowania i wywiadu uzupełnionymi wynikami obserwacji. Zawarte w monografii rozważania prezentują indywidualne opinie i poglądy autorów reprezentujących różne obszary funkcjonalne systemu bezpieczeństwa państwa. Poszczególne rozdziały odnoszą się zarówno do aspektów całościowych zarządzania wiedzą, jak i do wybranych aspektów prezentowanej problematyki. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2880 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2879 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 92)
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Wykorzystanie teorii zasobowej w praktyce i teorii zarządzania bibliotekami // Zarządzanie kapitałem ludzkim // Komunikacja i relacje // Kształtowanie wizerunku i zarządzanie marką biblioteki // Innowacyjność i zarządzania zmianami w bibliotekach // Zarządzanie nowymi technologiami, obsługa procesów.
Współfinansowanie: Uniwersytet Gdański
Streszczenie: W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększania atrakcyjności usług. Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystując. Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i koncentrują się na zdobywaniu różnych wartości w różnym czasie. Do najważniejszych zasobów niematerialnych bibliotek można zaliczyć: kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą, zdolność do budowania strategii, pozwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a także umożliwiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym. W książce przedstawiono referaty prezentujące tą tematykę, jakże ważną dla współcześnie działających bibliotek. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21654/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy / Teresa Kupczyk. - Warszawa : Difin, 2013. - 347 strony : ilustracje, tabele, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia strony 263-317.
Streszczenie w j. angielskim.
Streszczenie: Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy prezentuje rozważania na temat definiowania kompetencji, a także gospodarki opartej na wiedzy i jej pomiaru. Dokonano tutaj konfrontacji stanu polskiej gospodarki w tym obszarze na tle gospodarek UE i OECD. Wskazano też na pewne niedopasowanie kompetencyjne polskiej kadry kierowniczej do zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy. W rozdziale drugim przedstawiono wynik przeprowadzonych badań literaturowych. Podjęto w nim próbę zestawienia poglądów na temat kluczowych kompetencji kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy w ujęciu: cechy psychologiczne, wiedza i umiejętności, a także ich związku z wynikami przedsiębiorstw. Trzeci rozdział zawiera opis badań empirycznych. Następnie w rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badań, w tym opinie kadry kierowniczej na temat kluczowych kompetencji - ze wskazaniem, które z nich są ich mocną stroną. Silny akcent położono na prezentację różnic w kompetencjach przy uwzględnieniu kryterium szczebla zarządzania oraz płci. Zidentyfikowano też lukę kompetencyjną, utrudniającą kadrze kierowniczej zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Rozdział piąty zawiera zidentyfikowane w badaniach empirycznych związki kompetencji kadry kierowniczej z wynikami przedsiębiorstw. W ostatnim rozdziale autorka zaprezentowała dokonujące się zmiany kompetencji kadry kierowniczej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. [ze wstępu Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21152/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 254-293. Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie // Nauczanie i szkolnictwo wyższe. Stan badań // Wiedza - technologia - działanie // Rozmowy o nauce i pracy // Od nauki do praktyki // Wytwarzanie wiedzy // Techniki narracyjne, teorie działania i tożsamości // Zakończenie: wiedza w niespójnym świecie kolażu.
Streszczenie: Jak można nauczyć się zarządzania? Czy wiedza zdobywana w trakcie studiów jest przydatna? Co trzeba wiedzieć, żeby móc uchodzić za profesjonalistę? By odpowiedzieć na te pytania, Karolina J. Dudek analizuje opowieści studentów i absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jakich dokonywali wyborów? Czego i gdzie się uczyli? Czego nauczyło ich życie organizacyjne? To nie tylko barwne opisy pierwszych doświadczeń zawodowych, lecz także wiele praktycznych porad i przestróg. Wnikliwa analiza pokazuje struktury wiedzy ludzi odpowiedzialnych za procesy ekonomiczne i gospodarcze. Autorka proponuje nowatorskie ujęcie pojmowania i badania wiedzy profesjonalnej, wykorzystujące koncepcje uczenia się przez doświadczenie oraz wiedzy wytwarzanej przez zbiorowości w sieciach wiedzy. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21333 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again