Form of Work
Książki
(7)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(9)
Branch
Czytelnia
(9)
Author
Dmochowski Dariusz
(2)
Kloch Monika
(2)
Kozłowski Kazimierz
(2)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(2)
Boruch Marcin
(1)
Ciechanak Arkadiusz
(1)
Hajduk Łukasz
(1)
Jastrzębski Paweł
(1)
Latarski Mateusz
(1)
Lewicka Sylwia
(1)
Napierała Krzysztof
(1)
Papis Marcin
(1)
Pawłowski Michał
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Walczak Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
nawozy
(8)
Nawozy mineralne
(4)
Izotopy promieniotwórcze
(3)
Substancje chemiczne
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Wełna
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
gospodarka rolna
(1)
mieszanina niebezpieczna
(1)
Subject: place
Województwo lubelskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Ochrona środowiska
(3)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omawia parametry chemiczne nawozów zawierających azot w postacji soli kwasu azotowego oraz opisuje właściwości wybuchowe azotanu amonowego i saletry amonowej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono zasady bezpieczeństwa dotyczące saletry amonowej w transporcie, przechowywaniu, stosowaniu oraz postępowanie w przypadku pożaru. Opisano również działanie toksyczne tej substancji oraz ogólnie szkodliwość azotanów.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11534/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nawozy mineralne nie są kwalifikowane jako mieszaniny niebezpieczne, mimo to podczas pracy z nimi należy być ostrożnym. Pracownik magazynu z nawozami sztucznymi narażony jest na zatrucie inhalacyjne poprzez wdychanie pyłów lub aerozoli z nawozów. Objawami zatrucia są kaszel i ból gardła. Może również dojść do zanieczyszczenia i podrażnienia oczu lub skóry, a także do zatrucia pokarmowego, przy którym występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11563/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 38-40.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono zawartość izotopów promieniotwórczych znajdujących się w glebie wzbogaconej różnymi stężeniami nawozu naturalnego z wełny owczej.Praca podzielna jest na dwie części: teoretyczną w której wprowadzono w temat promieniowania skupiając się na promieniowaniu jonizującym, a także poruszono temat celów zrównoważonego rozwoju. Druga część pracy to cześć badawcza, zawierająca metodykę dokonywanych pomiarów, opisy próbek badawczych, oraz opisy wyników wraz z wykresami i obliczeniami. Całość pracy zakończono wnioskami, podsumowującymi temat. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18305/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD.
Bibliografia na stronach 46-47.
Streszczenie: W pracy przedstawiony został problem szkodliwego dla ludzi promieniowania jonizującego spowodowanego używaniem nawozów sztucznych. Po wstępnym omówieniu charakterystyki dostępnych nawozów, autor opisał mechanizmy ich powstawania. W kolejnej części dowiadujemy się o przeprowadzonych badaniach i opublikowanych artykułach, w których problem radiacji wśród nawozów został poruszony. Bardzo ważnym punktem jest opis wielkości fizycznych stosowanych w ochronie radiologicznej, które pomagają nam lepiej zrozumieć problem promieniowania w nawozach. Z pracy możemy także dowiedzieć się, w jaki sposób parametry te wyznaczyć oraz jakie są ich wartości graniczne, uznane za bezpieczne. W części doświadczalnej opisane zostały badania nad aktywnością promieniotwórczych izotopów potasu, radu i toru w badanych nawozach sztucznych dostępnych na rynku krajowym. Autor dokładnie przedstawił proces przygotowania próbek do pomiarów. Badania zostały przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej na aparaturze badawczej wyposażonej w sondę scyntylacyjną. W ostatniej części pracy wykonana została analiza pomiarów. Wyznaczone zostały wcześniej opisane parametry fizyczne stosowane w ochronie radiologicznej oraz wyciągnięte wnioski. [Streszczenie autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16726/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 46-48.
Streszczenie: Głównym celem pracy było wyznaczenie stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych radu (226Ra), toru (232Th) i potasu (40K) w ośmiu różnych typach nawozów chemicznych. Badania wykonano na trójkanałowym analizatorze typu MAZAR. Obecność naturalnych izotopów promieniotwórczych w nawozach jest konsekwencją surowców stosowanych przy ich produkcji. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że wszystkie nawozy posiadają podwyższone koncentracje radu (226Ra) i potasu (40K) w porównaniu do średniej koncentracji tych izotopów zawartych w skorupie ziemskiej. Dodatkowo na podstawie wyznaczonych stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych obliczono wskaźniki określające narażenie osób z ogółu ludności na promieniowanie jonizujące takie jak: równoważnik radu (z ang. radium equivalent activity), wskaźnik narażenia zewnętrznego (z ang. external hazard index), moc dawki pochłoniętej promieniowania gamma (z ang. absorbed gamma dose rate), wskaźnik zagrożenia promieniowania gamma (z. ang. gamma radiation hazard index), roczną zewnętrzną dawkę efektywną (z ang. outdoor annual effective dose equivalent). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że dla większości badanych nawozów (5 z 8) przekroczone zostały wartości wyżej wymienionych wskaźników. W związku z tym badane nawozy można uznać za niebezpieczne dla zdrowia człowieka, ponieważ powodują one podwyższenie mocy dawki promieniowania gamma w środowisku. Dlatego też należałoby prowadzić w sposób ciągły monitoring promieniowania nawozów zawierających w swoim składzie związki potasu i fosforu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17352/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Praca dyplomowa przedstawia koncentrację izotopów promieniotwórczych radu Ra-226, toru Th-232 oraz potasu K-40 w próbkach nawozów mineralnych typu NPK-azotowo-fosforowo-potasowych pochodzących z rynków zagranicznych. Na wstępie przedstawiono podstawowe informacje na temat promieniotwórczości środowiska naturalnego. Następnie omówiono jakość gleb w Polsce oraz jej wykorzystanie na świecie. W pracy zawarto również informacje dotyczące monitoringu skażeń promieniotwórczych gleb na terenie kraju. Część teoretyczną podsumowuje omówienie surowców wykorzystywanych przy produkcji nawozów mineralnych, a także stan ich użycia w Polsce i na świecie wraz ze wskazaniem wad i zalet ich stosowania. Część eksperymentalną przeprowadzono z użyciem urządzenia do spektrometrycznego badania promieniowania gamma w celu zbadania stężeń wybranych izotopów promieniotwórczych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż w zakupionych próbkach nawozów mineralnych zarówno rad Ra-226 jak i tor Th-232 nie znalazły się powyżej progu oznaczalności przez co nie powinny negatywnie wpływać na radioaktywność naturalną środowiska. Jedynie koncentracja potasu K-40 w dwóch na pięć przypadków powoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnej rocznej dawki skutecznej i może skutkować podwyższeniem mocy dawki promieniowania gamma w środowisku naturalnym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17570/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 55-57.
Streszczenie: W pracy przedstawiono problem szkodliwego dla zdrowia promieniowania jonizującego, wywołanego poprzez stosowanie nawozów sztucznych. W pierwszym rozdziale zostały zawarte ogólne informację na temat środowiska glebowego, ich jakość oraz bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych w Polsce. Drugi rozdział opisywał ogólną charakterystykę nawozów oraz ich aktualny stan zużycia w Polsce. W trzecim rozdziale omówiona została promieniotwórczość środowiska naturalnego, a w szczególności podział na naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego. Czwarty rozdział zawierał ogólną charakterystykę badanych materiałów z wyszczególnieniem ich składu chemicznego. Omówiona została także metoda przygotowania próbek do badań. W kolejnym rozdziale opisana została dokładnie metodyka badawcza aktywności promieniotwórczej izotopów: radu (223Ra), toru (232Th) i potasu (40K). Badania przeprowadzone były na spektrometrze typu Mazar 01 z sondą scyntylacyjną w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. W ostatnim rozdziale przedstawione zostały wyniki badań oraz ich analiza. Wyznaczono ważne parametry stosowane w ochronie radiologicznej, tj.: moc dawki promieniowania gamma oraz roczna dawka skuteczna badanych materiałów. W ostatniej części pracy przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonych badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17508/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 71-72.
Streszczenie: Podstawowym celem pracy jest analiza zagrożeń generowanych przez środki ochrony roślin oraz nawozy sztuczne podczas zdarzeń awaryjnych. Praca zawiera cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale skupiono się na zdefiniowaniu i klasyfikacji środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. W dalszej części przedstawiono ich toksyczność. Rozdział drugi natomiast opisuje zagrożenia i skażenia środowiska na przykładzie saletry amonowej a także bierze pod lupę awarię przemysłową w Tuluzie. W kolejnym rozdziale następuje ocena stosowanego modelu prewencji i interwencji. Ostatni rozdział opisuje ratownictwo chemiczne, identyfikuje nam ochrony osobiste oraz taktyki i techniki ratownicze. W tym rozdziale mamy również do czynienia z badaniami i monitorowaniem zagrożeń z udziałem substancji chemicznych. Najistotniejszym wnioskiem wysuniętym podczas dokonanej analizy jest fakt, iż środki ochrony roślin i nawozy sztuczne mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i życie człowieka. Substancje te są powodem wielu skażeń, chorób, przyczyniają się do zatruć jak i powodują wiele innego rodzaju schorzeń. Środki ochrony roślin i nawozy sztuczne wymagają ciągłych kontroli zarówno w przemyśle jak i w rolnictwie ze względu na szereg zagrożeń które ze sobą niosą. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne aktywnie działa w celu minimalizowania skutków ubocznych które mogą powstać w sytuacjach awaryjnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17172/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 69-72.
Streszczenie: W pracy opisano wpływ zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej (literaturowej) jak i badawczej (wyników badań i ich omówienie). W pierwszym rozdziale zostało zaprezentowane zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w świetle literatury przedmiotu, przyczyny powstawani zanieczyszczeń oraz ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Rozdział drugi przedstawia krótka historię przedsiębiorstwa, położenie geograficzne wraz z otaczającym środowiskiem. Rozdział trzeci zawiera analizę zanieczyszczeń gazowych w wybranych procesach technologicznych tj; powstanie kwasu azotowego wraz z redukcją emisji tlenków azotowych, instalacja produkcji hydroksyloaminy, kwasu siarkowego, zakładu elektrociepłowni wraz z odsiarczaniem spalin. Ostatni rozdział zawiera ocenę przedsięwzięć jakie zrealizowano w zakładach w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie, jak i środowisko. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16945/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again