Forma i typ
Artykuły
(5)
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Czytelnia
(1)
Autor
Balanyuk V.M
(2)
Elicer-Cortés J.C
(1)
Fuentes A
(1)
Gomez A
(1)
Karpetis A.N
(1)
Mazur Marlena
(1)
Musiał Dorota
(1)
Radomiak Henryk
(1)
Saito Naoshi
(1)
Saso Yuko
(1)
Severino G
(1)
Zajemska Monika
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(3)
rosyjski
(2)
angielski
(1)
Temat
płomień dyfuzyjny
(6)
Badania pożarnicze
(4)
fala uderzeniowa
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Gazy
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
akustyka
(1)
fala
(1)
gazy pożarowe
(1)
kinetyka
(1)
kurtyny
(1)
spalanie
(1)
spalanie dyfuzyjne
(1)
tunele
(1)
turbulencja
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tł.tyt.: Wpływ temperatury aerodynamicznych odkształceń i stężenia supresantu na katalityczną inhibicję przy pomocy wprowadzenia CH3Br w dyfuzyjny płomień metanu z powietrzem.
Bibliogr.
Streszczenie: Abstrakt przedstawiony na sympozjum w Poiters (Francja) w lipcu 1999 r. Zawiera opis eksperymentów przeprowadzonych na płomieniu metanu z powietrzem. Omówiono mechanizm spalania metanu przy pomocy reakcji łańcuchowo-rodnikowej w obecności halonu 1301. Graficznie przedstawiono wyniki badań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-737/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-80
Bibl.15 poz.
W artykule przedstawiono możliwość wygaszania płomienia dyfuzyjnego za pomocą fal akustycznych. Wyznaczono krytyczną wartość częstotliwości oraz graniczną moc akustyczną, przy których zachodzi zjawisko wygaszenia płomienia. Przeprowadzone badania dowiodły, że dla danej wartości mocy cieplnej płomienia możliwe jest jego wygaszenie za pomocą szerokiego spektrum częstotliwości krytycznej (35 ÷ 155 Hz) oraz poziomu mocy granicznej poniżej 30 W. Zdolność gaśniczą oszacowano, wyznaczając współczynnik skuteczności gaszenia płomienia – dla wartości 35 ÷ 45 Hz mieściła się ona w przedziale od 35 do 155 Hz. Ponadto wyznaczono graniczną wartość ciśnienia akustycznego (zakres 45 ÷ 55 Pa), poniżej której zjawisko wygaszania płomienia było praktycznie niezauważalne. Wnioski: Przedstawiona metoda gaszenia płomienia umożliwia, poprzez zadziałanie falą akustyczną o odpowiedniej częstotliwości, całkowite wygaszenie płomienia. Fakt ten potwierdzają uzyskane w ramach eksperymentów wyniki, jak również przeprowadzona wizualizacja za pomocą aparatu smugowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tuszenie diffuzionnogo plameni n - gentana udarnoj vołnoj. / V.M. Balanyuk // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. -2016/2 s.103-111.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Gaszenie płomienia dyfuzyjnego n-heptanu z wykorzystaniem fali uderzeniowej.
Art. w j.ros.
W pracy przeanalizowano teoretycznie oraz udowodniono eksperymentalnie wysoką skuteczność gaszenia płomienia dyfuzyjnego n - heptanu falą uderzenniową o mocy równej ok. 215 Pa powstałą w komorze w odległości do 2 metró. Na podstawie przedstawionych rozważań teoretycznych, opracowano możliwy mechanizm oddziaływania fala uderzeniowa - płomień. W wyniku rozerwania płomieni dochodzi do spadku parametrów takich jak: koncentracja substratów reakcji w strefie spalania, ciśnienia oraz wprowadzenia do strefy spalania dodatkowych składników gazowych oraz gwałtownego spadku temperatury gazów wokółłomienia. Zaproponowana metoda gaśnicza może zagwarantować skuteczne gaszenie płomieni dyfuzyjnych w ich początkowym stadium w zamkniętych i trudno osiągalnych pomieszczeniach z płynami palnymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
An Experimental Study of Well-Defined Turbulent Nonpremixed Spray Flames / A.N. Karpetis, A. Gomez // Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute.. - 2000/1-2 Vol. 121 s.1-23.
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania dobrze zdefiniowanych, turbulentnych płomieni tworzących się w warunkach braku wstępnego zmieszania paliwa z powietrzem
Opisano wyniki badań eksperymentalnych płomieni dyfuzyjnych przy założonym przepływie turbulentnym fazy lotnej. Szczególny nacisk położono na zminimalizowanie wpływu zasysacza i maksymalizacji trubulencji w płomieniu. Opis struktury takich płomieni otrzymano stosując różne techniki analityczno-diagnostyczne: chemiluminescencję, technikę Dopplera, podczerwień i spektroskopię Ramana. Szczegółowe pomiary potwierdziły przebieg spalania. Podano bardzo interesującą poznawczo ilustrację fotograficzną różnych faz spalania i budowę powstałego płomienia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Povyszenie effektivnosti gazovogo pożarotuszenija udarnoj volnoj. / V.M. Balanyuk // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/3 s.81-94.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Zwiększenie skuteczności gaszenia pożarów metodą gazową z wykorzystaniem fali uderzeniowej.
Streszczenie w j. pol.
Celem pracy było okreslenie parametrów mających na celu zwiększenie skuteczności gaśniczej CO₂ i N₂ oraz mocy fali uderzeniowej przy ich jednoczesnym zastosowaniu do gaszenia płomienia dyfuzyjnego n - heptanu C₇H₁₆. Określenie właściwości zaproponowanego łączonego sposobu gaszenia płomienia dyfuzyjnego n-heptanu w warunkach specjalnej komory testowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 25 poz.
Tł.tyt.: Wykorzystanie strumieni kurtyn powietrznych do charakterystyki płomienia dyfuzyjnego, tworzącego się w tunelu w zmniejszonej skali
W artykule opisano eksperymentalne i numeryczne badania prowadzone z wykorzystaniem Symulatora Dynamiki Pożaru (FDS), w celu scharakteryzowania płomienia dyfuzyjnego, tworzącego się w czasie pożaru w tunelu w skali zmniejszonej, w stosunku do rzeczywistych wielkości tunelu. W artykule opisano dokładnie typ zastosowanych kurtyn i strumieni oraz wielkośc tworzącego się płomienia i wielkość energii wypromieniowanej z płomienia. Wyniki badań wykazują dużą zgodność z wysokością płomienia zgodnie z zależnością Zf/Df = Q2/3, gdzie: Zf - wysokość płomienia [m], Df - średnica palnika [m], Q - kinetyka generacji ciepła [kW].
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej