Form of Work
Artykuły
(16)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Książki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Wiatr Julian
(13)
Orzechowski Marcin
(5)
Miegoń Mirosław
(3)
Wasiucionek Piotr
(2)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Klimasara Zdzisław
(1)
Kuczyński Karol
(1)
Nawrocka Marzena
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Zasilacz awaryjny
(12)
Ochrona przeciwpożarowa
(10)
zasilacze
(8)
Instalacje elektryczne
(3)
Ochrona przeciwporażeniowa
(3)
Urządzenia elektryczne
(3)
Wyłącznik prądu
(3)
zwalczanie pożarów
(3)
Akumulator
(2)
Baterie
(2)
Sygnalizacja pożarowa
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Agregat prądotwórczy
(1)
Budowle
(1)
Energia elektryczna
(1)
Fotowoltaika
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kable
(1)
Prawo budowlane
(1)
Projektowanie
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
badania
(1)
dyrektywy
(1)
szpitale
(1)
urządzenia sygnalizacyjne
(1)
wymagania
(1)
wyroby elektrotechniczne
(1)
Genre/Form
Normy
(3)
Opracowanie
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
Temat: zasilacze ; Kable
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Zaprezentowano przykładowe rozwiązania układu zasilania pożarowego zestawu hydroforowego przyłączonego do Rozdzielnicy Przeciwpożarowej, do którejzasilanie jest doprowadzone sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W tym przypadku PWP zostanie wprowadzony do eksploatacji na podstawie dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art.10 w związku art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, nr 92, poz. 88).
No cover
Article
In basket
Zasilacz ZUP-230V umożliwia rozdział napięcia przemiennego 230 V pomiędzy cztery różne typy odbiorników wymagających podania, przełączenia lub odłączenia zasilania w określonym czasie, zależnie od funkcji pełnionej w danym scenariuszu pożarowym. W artykule przedstawiono układ zasilacza oraz opis działania poszczególnych wyjść.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe. Od poprawności ich doboru zależy czas eksploatacji oraz poprawne funkcjonowanie systemu zasilania gwarantowanego. W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji. Uzupełnieniem jest opis wpływu różnych czynników na żywotność baterii akumulatorów. Akumulatory stosowane w zasilaczach UPS stanowią magazyn energii i w zależności od typu zasilacza przeznaczone są do pracy cyklicznej (zasilacze typu VFD) lub do pracy buforowej (zasilacze typu VFI).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Publikacja prezentuje przykładowe rozwiązanie układu zasilania pożarowego zestawu hydroforowego, przyłączonego do rozdzielnicy ppoż., do której zasilanie jest doprowadzone sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego. W artykule przedstawiono podstawę opracowania, stan istniejący, opis techniczny i obliczenia.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Wymagania dotyczące zasilania budynków zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 roku, poz. 1422). Są to bardzo ogólne wytyczne, które nie precyzują wymagań w zakresie niezawodności zasilania oraz metodyki projektowania układów zasilania. W odniesieniu do innych obiektów budowlanych obowiązujące przepisy techniczno-prawne jedynie wspominają o wymaganiach dotyczących zasilania w energię elektryczną oraz pomijają wymagania dotyczące układów zasilania i wymaganego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono nowe funkcjonalności oraz możliwe konfiguracje ustawień w falowniku Fronius GEN24 Plus, które gwarantują optymalne rozwiązanie zasilania rezerwowego w instalacjach fotowoltaicznych. Krótko przedstawiono zagadnienia instalacji, obsługi i serwisowania urządzenia.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego, oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch i pół roku nie opracowano żadnych wytycznych dotyczących metodyki projektowania PWP, przedłużono jedynie termin obowiązku znakowania znakiem budowlanym zestawu tworzącego PWP na dzień 1 stycznia 2020 roku.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Autorzy omawiają aktualne rozwiązania techniczne przeciwpożarowych wyłączników prądu w świetle ścierania się różnych poglądów środowisk zawodowych pożarników i elektryków oraz uwag do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W tym dokumencie wyłącznik przeciwpożarowy prądu został uznany jako wyrób budowlany zaklasyfikowany do grupy stałych urządzeń przeciwpożarowych, pozostawiając czas jednostce uprawnionej do wydawania krajowej oceny technicznej na określenie właściwości użytkowych, opracowanie procedur badawczych, a tym samym określenie wymogów, jakie ma spełniać zestaw określony jako przeciwpożaroy wyłącznik prądu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Druga część artykułu zajmuje się kwestią niezawodności różnych układów PWP oraz problemów eksploatacyjnych baterii akumulatorów stanowiących wyposażenie zasilaczy stsosowanych w obwodach bezpieczeństwa. Poruszona jest również kwestia zagrożeń wybuchowych stwarzanych przez wydzielający się wodór oraz konieczność badania stanu technicznego akumulatorów przez kontrolne roładowanie. Zwrócona została uwaga na konieczność konstruowania PWP zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 005, która nie przewiduje instalacji zasilacza UZS w układzie sterownia PWP.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczące rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania metodyki projektowania tych urządzeń z zachowaniem wymagań niezawodności zasilania oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Stanowi on niejako odpowiedź na liczne zapytania czytelników dotyczące tej problematyki. Artykuł został poddany recenzjom przez pracowników naukowych różnych uczelni technicznych zajmujących się zasilaniem obiektów budowlanych oraz biegłych sądowych z zakresu zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przedstawione w artykule rozwiązania układowe są przykładowe i mogą być dalej rozbudowywane w zależności od potrzeb.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Źródła zasilania, jakie mogą być stosowane do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, muszą spełniać wymagania prawne określone przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, ustaw sejmowych i rozporządzeń rządowych. Zasilacze powinny przede wszystkim spełniać dyrektywy i przepisy prawne dla sprzętu elektrycznego instalowanego w budynkach i nie mogą w żaden sposób stanowić niebezpieczeństwa zarówno dla osób użytkujących budynek, jak i dla ekip ratunkowych i pożarowych. W artykule przedstawiono m.in. Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych, Zasilacze UPS stosowane w centralnych systemach zasilania, Dodatkowe wymagania
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W temacie publikacji zawarta jest problematyka ochrony przeciwpożarowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego oraz zasady projektowania takiej ochrony przy zasilaniu z UPS. Omówiono m.in. • Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego z przywołaniem rysunków poglądowych i metodologii obliczeń • Szkic zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej przy zasilaniu z UPS.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki stosowania źródeł zasilania w warunkach normalnych oraz ich adaptacji do zasilania budynku w warunkach pożaru. Porusza też problematykę ochrony przeciwporażeniowej dopuszczonej do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.
Book
In basket
(Zeszyty dla Elektryków ; nr 3)
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 82-83.
Zawiera: Zjawiska fizyczne występujące w generatorze podczas zwarć // Wyznaczanie parametrów zwarciowych generatora dla celów ochrony przeciwporażeniowej // Obliczanie zwarć jednofazowych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie w instalacjach projektowanych. Wymagania dotyczące uziemiania zespołu prądotwórczego // Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną // Wymagania dotyczące instalowania zespołów prądotwóczych // Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w eksploatowanych instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego // Badania zespołu prądotwórczego.
Streszczenie: W wielu obiektach budowlanych konieczne jest projektowanie układów zasilających o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Do obiektów takich należy zaliczyć banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarną, obiekty łączności, kompleksy wojskowe itp. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego. Rozwiązanie takie jest poprawne pod warunkiem spełnienia podstawowych zasad współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną oraz zachowania ochrony przeciwporażeniowej w zasilanych odbiornikach energii elektrycznej, przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej oraz zespołu prądotwórczego (ZP). Doświadczenie wyniesione przez autora z prowadzonych kontroli w różnych obiektach wojskowych podczas pracy w Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej pozwala wyciągnąć wniosek, że właściciele lub zarządcy budynków instalują zespoły prądotwórcze bez uzgodnienia z właścicielem sieci elektroenergetycznej oraz bez sprawdzenia warunków zasilania odbiorników z awaryjnego źródła zasilania, którym jest ZP. Często instalowany zespół prądotwórczy nie pokrywa zapotrzebowanej mocy przez odbiorniki oraz nie spełnia podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22285/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 54-4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 54-4/A1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze. PN-E-08350-4:1997. - Ustan. dn. 2 października 1997r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1997. - 14 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 54-4:2001
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-E-08350-4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again