Form of Work
Artykuły
(14)
Książki
(1)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Weicheng F
(2)
Xishi W
(2)
Arnaldos Josep
(1)
Barbaresi Tiziana
(1)
Bin Y
(1)
Bolodian I.A
(1)
Boulet P
(1)
Breton A
(1)
Casal Joaquim
(1)
Chung - Hwei S
(1)
Collin A
(1)
Cozzani Valerio
(1)
De Vos B-J
(1)
Di Padova Annamaria
(1)
Ferrero Fabio
(1)
Filippov V.N
(1)
Froneman M
(1)
Guangxuan L
(1)
Guo Kaihua
(1)
Gvangxuan L
(1)
Heskestad Gunnar
(1)
Jenft A
(1)
Jun Q
(1)
Kailasanath K
(1)
Kee-Chiang C
(1)
Kim Andrew K
(1)
Kozanoglu B
(1)
Li Ch
(1)
Muller A
(1)
Muňoz M
(1)
Pareek Vishnu K
(1)
Pianet G
(1)
Pitblado Robin
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Prasad K
(1)
Rohwer E.R
(1)
Shariff Azmi Mohd
(1)
Shebeko Y.N
(1)
Su J.Z
(1)
Sun Biao
(1)
Tallone Fabrizio
(1)
Tokarev P.M
(1)
Tugnoli Alessandro
(1)
Wahab Nordiana Abdul
(1)
Woodward John L
(1)
Xiaoping W
(1)
Yu - Chuan Y
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
zjawisko poolfire
(15)
Badania pożarnicze
(8)
Paliwa
(5)
Mgła wodna
(4)
spalanie
(4)
technika gaszenia pożarów
(4)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
LNG
(2)
VCE
(2)
ciecze
(2)
wyrzut cieczy
(2)
zjawisko efektu domina
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BLEVE
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Ciecze palne
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
LPG
(1)
Metody badawcze
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Symulacja
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Wybuchy
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
algorytmy
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
promieniowanie
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
rozlewy olejowe
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
zjawisko detonacji
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko jet fire
(1)
zjawisko slopover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Subject: place
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
15 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 55 poz., tab.
Tł.tyt.; Ograniczenie szkód pożarowych i eskalacji przez ognioodporność: ryzyko - podstawy strategii
Pasywna ochrona przeciwpożarowa poprzez zastosowanie materiałów ognioodpornych jest kluczową barierą w zapobieganiu eskalacji scenariuszy pożarowych. W niniejszej pracy opracowano, oparte na ryzyku metody mające na celu ochronę przed pożarem, zarówno typu poolfire jak i eskalacji pożaru strumieniowego. Procedura dotyczy zarówno zapobiegania efektu domina oraz łagodzenie szkód z tytułu pierwotnego scenariusza pożarowego. Metoda ta jest przede wszystkim ukierunkowana na początku aplikacji do projektowania, umożliwiając identyfikację stref ognioodpornych w początkowych fazach pożaru.
No cover
Article
In basket
Highlights of LNG risk technology / Robin Pitblado, John L. Woodward // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/6 Vol. 24 s.827-836.
Bibliogr. 65 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Najważniejsze informacje dotyczące ryzyka technologii LNG
Autorzy przedstawiają swoje poglądy dotyczące konsekwencji modelowania LNG, które przedstawili w bibliografii. Konsekwencjami zdarzeń związanych z LNG są m.in. zjawiska poolfire i jet fire, parowanie, VCE (vapor cloud explosion). W artykule przedstawiono wnioski wynikajace z niebezpiecznych zdarzeń związanych z LNG.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 32 poz., sch., tab.
Tł.tyt.: Szacowanie skutków pożaru w obiektach przemysłowych przy wykorzystaniu metody IFCET
Metoda IFCET (Inherent Fire Consequence Estimation Tool) jest sposobem szacowania skutków pożaru już na etapie wstępnego projektowania. Najlepiej metoda IFCET nadaje się do szacowania konsekwencji pożarów rozlewisk paliw, powstałych w wyniku awarii przemysłowych. W artykule opisano model pożaru rozlewiska paliwa i wyniki skutków uzyskane przy wykorzystaniu IFCET oraz algorytm zastosowany do obliczenia skutków pożarów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 35 poz., rys.
Tł.tyt.: Symulacja pól pożarowych w małej skali pożaru metanolu przy pomocy wody rozpylonej (mgły wodnej)
Opis numerycznego modelowania pól pożarowych ciekłego metanolu. W badaniach wykorzystano wodę rozpyloną (mgłę wodną) do pomiaru nadciśnienia tworzącego się w czasie pożaru alkoholu metylowego. Wykorzystany model matematyczny przedstawiony w artykule jest pierwszym modelem opisującym parowanie i spalanie się metanolu. Symulacja obejmuje interakcje wody rozpylonej z palącym się alkoholem metylowym nad jego powierzchnią. Opracowana zależność "czas-ciepło wydzielone" (absorbowane) wskazuje miejsce parujących kropel i ilość zaabsorbowanej energii.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Gaszenie pożarów rozlewisk przy pomocy strumieni środków chlorowcowęglowych
Opisano wyniki badań gaszenia pożarów klasy B w małej i dużej skali pożarów przy pomocy fluorowęglowych środków gaśniczych. Podczas testów mierzono stężenia gaśnicze ww. środków były niższe niż stężenia gaśnicze niebezpieczne dla życia w dużej skali, natomiast w małej skali stężenie chloru i fluorowodoru w fazie gazowej znacznie przewyższały dawki niebezpieczne dla zdrowia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badanie organicznych związków lotnych tworzących się w górnej części kolumny konwekcyjnej ognia podczas pożarów materiałów wykorzystywanych w produkcji dywanów
W artykule opisano wyniki badań wpływu oddziaływania substancji lotnych tworzących się w wyniku rozkładu termicznego na szybkość zapalenia dywanów i szybkość ich spalania. Szczególną uwagę zwrócono na absorpcyjną zdolność dywanów w odniesieniu do cieczy. W badaniach wykorzystywano dwa typy dywanów. Wyznaczono szybkość rozprzestrzeniania się płomienia po ich powierzchni zgodnie z normą SABS 0177 cz.IV - 1981. Szczegółowo opisano eksperymety i wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Bibl. 21 poz., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne i numeryczne badania gaszenia pożaru rozlewiska przy pomocy mgły wodnej
Przeprowadzono eksperyment w rzeczywistej skali pomieszczenia gdzie zastosowano mgłę wodną do pożaru rozlewisk. Wyniki badań pokazują że zastosowanie wcześniej mgły wodnej kontroluje wzrost pożaru ale jej skutecznośc gaśnicza wymaga dłuższego stosowania (około 1 min) i występuje dopiero po znacznym chłodzenia płomienia i ciekłego paliwa.
No cover
Article
In basket
Computational fluid dynamics simulation of LNG pool fire radiation for hazard analysis / Biao Sun, Kaihua Guo, Vishnu K. Pareek // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/May, Vol. 29 s.92-102.
Bibl. 44 poz., tab.
Tł.tyt.: Komputerowa symulacja płynu (CFD) radiacji rozlewiska pożaru LNG do analizy ryzyka
Opisano zastosowano modelu CFD do analizy zjawiska pool fire LNG.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Zjawisko wyrzutu (boilover) paliw w czasie pożarów zbiorników z paliwami jest najniebezpieczniejszym zjawiskiem podczas działań gaśniczych. W artykule opisano wyniki badań wyrzutu, w dużej skali pożaru gazoliny i paliwa diesla. Badania wykazały, że wyrzut daja tylko paliwa wieloskładnikowe (diesel) oraz, że czas wyrzutu jest funkcją grubości paliwa i grubości wody znajdującej się na dnie zbiornika.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Tł. tyt.; Badanie zachowania się zabezpieczonego pojemnika z LPG podczas pochłaniania powierzchni ciekłego paliwa objętego pożarem
Zbadano różne metody zabezpieczenia przeciwpożarowego pojemników zawierających LPG: pokrycie pęczniejącymi środkami ognioochronnymi, izolacja termiczna, bezpieczeństwo zaworu nadmiarowego. Wykorzystano prosty model matematyczny, który opisuje zależność zmiennych parametrów w czasie.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wpływ wielkości kropli wody strumienia rozproszonego na gaszenie pożaru rozlewisk
Stopień dyspersji strumienia o odpowiedniej wielkości kropli wody jest znanym nadciśnieniowym sposobem gaszenia pożarów cieczy, szczególnie cieczy nierozpuszczalnych w wodzie. Im większy stopień dyspersji, tym lepszy efekt gaśniczy. W artykule opisano eksperymentalny program badań wpływu wielkości kropli wody w strumieniu rozproszonym na skuteczność gaśniczą. W badaniach wykorzystano paliwa ropopochodne spalające się w naczyniach stalowych (metanol, diesen i heptan).
No cover
Article
In basket
Extinction of gas and liquid pool fires with water sprays. / Gunnar Heskestad // Fire Safety Journal. - 2003/4 Vol. 38 s.301-317.
Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Gaszenie pożarów rozlewisk cieczy i gazów przy pomocy rozpylonych prądów wody
Wyniki badań skuteczności gaśniczej rozproszonych prądów wodnych stosowanych podczas pożarów rozlewisk. Badania przeprowadzono w dwóch skalach. Jako paliwo wykorzystano metan. Wyniki wskazują, że skuteczność prądów uzależniona jest od stopnia wymieszania paliwa z wodą.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania efektywności gaszenia pożarów rozlewisk przy pomocy mgły wodnej
Wyniki badań wpływu szybkości podawania mgły wodnej na czas gaszenia pożarów rozlewisk alkoholu i nafty. Badano krytyczne wartości ciśnień, przy których można gasić pożary ww. paliw. Stwierdzono, że najistotniejszy wpływ na efekt gaszenia ma ciśnienie robocze w prądownicach oraz sposób zasysania wody.
No cover
Article
In basket
Bibliogr 19 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wstępne badania nad interakcją mgły wodnej i powierzchni ciekłego paliwa objętej pożarem
W artykule opisano wstępne pomiary i obserwacje interakcji mgły wodnej z powierzchnią ciekłego paliwa objętą pożarem. Źródłem ognia była miska stalowa z heptanem, etanolem i naftą. Mgła wodna była wytwarzana przez dyszę ciśnieniową, którą ustawiono na kwadratowym talerzu stalowym 300 mm nad próbką paliwa, a ciśnienie mgły wodnej wynosiło 0,5 MPa. Właściwości mgły wodnej zostały określone przez system LDV/APV. Spektrum promieniowania płomieni zmierzono za pomocą monochromatora a średnią strumienia za pomocą termografu przed i po użyciu mgły wodnej. Termografii użyto również do pokazania termicznego pola płomieni. Rezultaty eksperymentu pokazują, że interakcje płomieni nafty są inne niż płomieni etanolu i heptanu.
Book
In basket
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/15, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again